ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಟ್ಟಿ

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2012

ಪತ್ರಕರ್ತರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿಗೆ ಖಂಡನೆ

†æMVÚ×ÚàÁÚß: ÁÛdÀ¥Ú VÚyÀÁÚß ÈÚß}Úß¡ ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚ«Úß„ ÔÚ}æÀVæç¾ÚßÄß ÑÚM^Úß ÁÚà¯Ò¥Ú DVÚÃÈÛ¦VÚ×Ú ÉÁÚߥڪ ÁÛdÀ¥Ú Éɨæsæ ¸eæ¯ ÔÛVÚà D}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚ ÑÚMYÚVÚ×Úß ËÚßOÚÃÈÛÁÚ ®ÚÃ~ºÚl«æ «ÚsæÒ¥ÚÈÚâ´.
ÑÚÈÚáÛdÈÚ«Úß„ eÛVÚä}ÚVæàØÑÚßÈÚ ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚ«Úß„ DVÚÃÁÚß mÛVæ%mé ÈÚáÛtÁÚßÈÚâ´¥Úß †æ_`¸ÞØÑÚßÈÚ ÑÚMVÚ~. @¥ÚÁÚÄàÇ Õ¾Úß ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÛ¥Ú ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ ºÚmé ÔÛVÚà ®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ ¥æÞËÚºÚP¡, ¥æÞËÚ ®æÃÞÈÚß¥Ú ÅæÞR«ÚVÚ×Ú«Úß„ …Áæ¾Úßß~¡¥Û§Áæ. BM¢ÚÈÚÁÚ«Úß„ DVÚÃÁÚß mÛVæ%mé ÈÚáÛtÁÚßÈÚâ´¥Úß ¥ÚßÁÚM}Ú GM¥Úß ÔÚß…¹ØÙ¾ÚßÆÇ ¸eæ¯ ¾ÚßßÈÚÈæàÞ^Û% OÛ¾Úß%OÚ}Ú%ÁÚß SæÞ¥Ú ÈÚÀOÚ¡®ÚtÒ¥ÚÁÚß.
ÈæßçÑÚàÁÚß fÅæǾÚß G^é.t.OæàÞmæ }ÛÄàP«Ú OÛ¾Úß%¬ÁÚ}Ú ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚ ÑÚMYÚ, ¸eæ¯ ¥ÛÈÚyVæÁæ fÅÛÇ  YÚlOÚ, }ÚßÈÚßOÚàÁÚß ºÚVÚ}é OÛÃM~ ÑæÞ«æ ÔÛVÚà …×ÛÙ¾Úß d«Ú%ÆÑéo WÅéu ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÂVæ ÑÚàOÚ¡ ÁÚOÚÐzæ ¬ÞsÚ†æÞOæM¥Úß ÑÚOÛ%ÁÚOæQ ÈÚß«ÚÉ ÈÚáÛt¥ÚÈÚâ´.
ËÛÇYÚ«æ: ÕM¥Úà ÑÚMYÚl«æ, ÁÛdPÞ¾Úß, ÈÚáÛ¨Ú´ÀÈÚß ÈÚßßRMsÚÁÚ OæàÅæVæ ÑæQ^é ÁÚà¯Ò¥Ú§ ÈÚßßÒÇM ÈÚßàĺÚà}ÚÈÛ¦ ÑÚMYÚl«æ ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚ«Úß„ …MƒÒ¥Ú ÒÒ¸ ®æãÆÞÑÚÂVæ ÈÚßMVÚ×ÚàÁÚß ÔÛVÚà ÈÚßtOæÞ ÉËÚ‡ ÕM¥Úà ®ÚÂÎÚ}é @»«ÚM¦ÒÈæ. 

  - ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ