ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಟ್ಟಿ

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2012

ಅವರು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ದೇಶಕೊಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಿದ್ದ - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À …M¥Úß 66 ÈÚÎÚ%VÚ×Û¥ÚÁÚà BM¦VÚà @ÈÚÁÚ«Úß„ ÈÚáÛ}Úà Man of steel' @¢ÚÈÛ 'DPQ«Ú ÈÚß«ÚßÎÚÀ' GM¥Úß OÚÁæ¾Úßß}æ¡ÞÈæ. @M}ÚÔÚ J…¹ «Û¾ÚßOÚ ÈÚß}æ¡ d¬ÑÚÅæÞ BÄÇ. C DPQ«Ú ÈÚß«ÚßÎÚÀ †ÛÄOÚ«ÛW¥Û§VÚ OÚMOÚß×Ú¥Ú Oæ×ÚVæ OÚfg¾ÚßM¢Ú †æà†æ¹¾æàM¥Úß ÈÚßàt}Úß¡. C ÂÞ~¾Úß †æà†æ¹VÚØVæ A OÛÄ¥ÚÆÇ OÛ¥Ú OÚ¸¹y¥Ú ÑÚÅÛOæ¿ßM¥Ú ÑÚßsÚßÈÚ ®Ú¥Úª~ ÁÚàw¾ÚßÆÇ}Úß¡. A OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ @¥æÞ VÛÃÈÚß¥Ú ÈÚÀP¡¾Úß …ØVæ †ÛÄOÚ«Ú«Úß„ OÚÁæ¥ÚßOæàMsÚß ÔæàÞ¥ÚÁÚß. A}Ú OÚ¸¹y OæM®ÛVÚßÈÚÈÚÁæVÚà OÛ¿ßÒ¥ÚÁÚà ÔÚÑÚß×æ¾Úß«Úß„ «æàÞt¥ÛVÚ ÑÚßsÚÄß ÈÚß«ÚÑÛVÚÆÄÇ. @¥Ú«Úß„ OÚMsÚ †ÛÄOÚ, "HOÛW }ÚsÚÈÚáÛsÚß~¡¦§Þ¾ÚáÛ OÛÈÚâ´ AÁÚß~¡¥æ, †æà†æ¹¾Úß«Úß„ ÑÚßsÚß...' GM¥Úß ÑÚ‡}ÚN ÔæÞØ¥Ú. A ÈÚÀP¡ B«Ú„ÎÚßo ¦WÄßVæàMsÚ. @ÎÚoÁÚÆÇ ÑÚ‡}ÚN ÑÚÅÛOæ¾Úß«Úß„ }æVæ¥ÚßOæàMsÚ †ÛÄOÚ }Û«æÞ †æà†æ¹¾Úß ÈæßÞÆsÚß~¡¥Ú§Áæ @ÆÇ «æÁæ¥ÚÈÚÁÚß ¦VÚ¼ñÈæß¿ßM¥Ú _ÞÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß.
A¥ÚÁæ...
A †ÛÄOÚ«Ú ÈÚßßR¥ÚÆÇ ÈÚáÛ}Úà ºÚ¾Úß-»Þ~ @¢ÚÈÛ «æàÞÉ«Ú ÄÈÚÅæÞËÚÈÚã OÛyß~¡ÁÚÆÄÇ. A}Ú ÈÚß}Û¡ÁÚà @ÄÇ, ÑÚ¥Û%Áé ÈÚÄÇºÚºÛ¿ß ®ÚmæÞÅé! @ÈÚÁÚß ËÛÅæVæ ÑæÞÂ¥ÛVÚ ºÛÎÛ ÉÎÚ¾ÚßÈÛW Èæà¥ÚÄß ÑÚMÑÚí}ÚÈÚ«Úß„ A¾æßQ ÈÚáÛtOæàMt¥Ú§ÁÚß, «ÚM}ÚÁÚ VÚßdÁÛ~Væ …¥ÚÅÛ¿ßÒOæàMsÚÁÚß. A ËÛÅæ

¾ÚßÆÇ VÚßdÁÛ~ †æàÞƒÑÚß~¡¥Ú§ ÈæßÞÏoñVæ ÑÚMÑÚí}Ú ÈÛÀÈæàÞÔÚ …ÔÚßÈÛW B}Úß¡. ÔÛVÛW ÑÚMÑÚí}Ú ¸lßo VÚßdÁÛ~ A¾æßQ ÈÚáÛtOæàMt¥Ú§ ®ÚmæÞÅé, }Ú«Ú„ }ÚÁÚVÚ~Væ OÛÆlo OÚàsÚÅæÞ '¥æàsÚu ÈÚß«ÚßÎÚÀ †ÛÁÚ®Û°...' GM¥Úß @yPÒ¥ÚÁÚß. @ ÑÚy| ÈÚß«ÚÒÓ«Ú ÈæßÞÏoñVæÞ«Úß Væà~¡}Úß¡ ÈÚßßM¥æàM¥Úß ¦«Ú A †ÛÄOÚ ¥æàsÚu ÈÚß«ÚßÎÚÀ«æÞ @VÚß}Û¡«æM¥Úß! }ÚÁÚVÚ~Væ AVÚÉßÒ¥Ú ®ÚmæÞÄÁÚ«Úß„ D¥æ§ÞÌÒ, 'ÑÚMÑÚí}ÚÈÚ«æ„ÞOæ ¸lßo VÚßdÁÛ~ A¾æßQ ÈÚáÛtOæàMsæ' GM¥Úß ®ÚÃÌ„Ò¥ÚÁÚß. @¥ÚOæQ ®ÚmæÞÅé ÔæÞØ¥ÚÁÚß, 'GÄÇÁÚà ÑÚMÑÚí}Ú A¾æßQ ÈÚáÛtOæàMsÚÁæ ¬ÈÚßVæ OæÄÑÚÈæÞ BÁÚßÈÚâ´¦ÄÇ!'. ÈÚß}æ¡ ÒnoVæ¥Ú§ ÈæßÞÎÚßoñ ÔæséÈÚáÛÑÚoÁéVæ ¥ÚàÁÚß ¬Þt¥ÚÁÚß. @ÈÚÁÚß OÚÁæÒ OæÞØ¥ÛVÚ ®ÚmæÞÅé GÄÇÈÚ«Úà„ ÉÈÚÂÒ¥ÚÁÚß. AVÚ ÔæséÈÚáÛÑÚoÁé ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ, 'BM}ÚÔÚ ¨æç¾Úß%ÈÚM¢Ú É¥ÛÀ£%¾Úß«Úß„ «Û«æM¥Úà «æàÞtÁÚÆÄÇ!' 1946ÁÚÆÇ ÑÚ¥Û%Áé ®ÚmæÞÄÁæÞ ÈÚßßM¦«Ú ®Úè۬¾ÚáÛVÚ†æÞOÚß GM¥Úß 16ÁÚÆÇ 13 ÁÛdÀVÚ×Úß JOæàQÁÚÆ«Ú OÚÁæOæàno¥Úߧ, ¬¨Û%ÁÚ }æVæ¥ÚßOæàMt¥Úߧ …ÔÚßËÚN B¥æÞ OÛÁÚyOæQ!! @ÈÚÁÚ«Úß„ DPQ«Ú ÈÚß«ÚßÎÚÀ GM¥Úß ¥æÞËÚÈÛÒVÚ×Úß OÚÁæ¾ÚßßÈÚâ´¥Úà C OÛÁÚy¦M¥ÚÅæÞ!!!
A¥ÚÁÚà ®ÚmæÞÄÁæÞOæ ®Úè۬¾ÚáÛVÚÆÄÇ?
@M¥Úß «Úsæ¥Ú¦§ÎæoÞ. 1946ÁÚÆÇ OÛMVæÃÑé @¨Ú´ÀOÚÐ ÑÛ¤«ÚOæQ ^Úß«ÛÈÚzæ H®Û%sÛW}Úß¡. ¸ÃnÎÚÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À OæàsÚßÈÚâ´¥Úà SÛ~þÚáÛW}Úß¡. ÔÛVÛW ¾ÚáÛÁÚß A ^Úß«ÛÈÚzæ¾ÚßÆÇ Væ¥Úߧ OÛMVæÃÑé @¨Ú´ÀOÚÐÁÛVÚß}Û¡ÁæàÞ @ÈÚÁæÞ ÑÚ‡}ÚM}Úà ºÛÁÚ}Ú¥Ú Èæà¥ÚÄ ®Úè۬¾ÚáÛVÚß}Û¡Áæ GM¥ÛW}Úß¡. OÛMVæÃÑé @¨Ú´ÀOÚÐ ÑÛ¤«ÚOæQ 16ÁÚÆÇ 13 ÁÛdÀVÚ×Úß ÑÚ¥Û%Áé ÈÚÄÇºÚºÛ¿ß ®ÚmæÞÄÁÚ ÔæÑÚÁÚ«Úß„ ÑÚà_Ò¥ÚÈÚâ´. B«æ„Þ«Úß ®ÚmæÞÅé @¨Ú´ÀOÚÐÁÛVÚß}Û¡Áæ, Èæà¥ÚÄ ®Úè۬¾Úßà @ÈÚÁæÞ AVÚß}Û¡Áæ GM¥Úß GÄÇÁÚà ºÛÉÒ¥ÚÁÚß. A¥ÚÁæ ®ÚmæÞÄÁÚ«Úß„ OÚÁæÒOæàMsÚ 'ÈÚßÔÛ}Ú½' VÛMƒÞf, '^Úß«ÛÈÚzæVæ ¬ÄdžæÞsÚ, …¥ÚÆVæ dÈÛÔÚÁÚÅÛÅé «æÔÚÁÚß DÈæßÞ¥ÚßÈÛÂOæVæ †æM…Ä ¬ÞsÚß' GM¥Úß ÈÚß«ÚÉ ÈÚáÛtOæàMsÚÁÚß. @M¥Úß VÛMƒÞf¾ÚßÈÚÁÚ ÑÚy|}Ú«ÚOæQ ®ÚÃ~¾ÚáÛW ®ÚmæÞÅé @¥æÞ }æÁÚ«Û¥Ú ÑÚy|}Ú«Ú }æàÞÁÚÆÄÇ, ÈÚßÁÚßÈÚáÛ}Ú«ÛsÚ¥æÞ, ÈÚßÁÚß¾æàÞ^Ú«æ ÈÚáÛsÚ¥æ ¬dÈÛ¥Ú ÈÚßÔÛ}Ú½«ÚM}æ VÛMƒÞf ÈÚß«ÚÉVæ KVæàloÁÚß!
ÕÞVæ ¥ÚßÁÚ¥ÚäÎÚoÈÚËÛ}é, ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À }ÚM¥ÚßOæàlo ÔæVÚXØOæ¾Úß«Úß„ ÑÚM®Úãy%ÈÛW }Ú«Ú„¥ÛWÒOæàMsÚ VÛMƒÞf, ÔæàÑÚ ÁÛÎÚoñ¬ÈÚáÛ%yOæQ OÚ×Ú®æ @tVÚÄßÇ Blßo ºÛÁÚ~Þ¾ÚßÁÚ ºÚÉÎÚÀÈÚ«æ„Þ ÈÚßMOÛWÒ ¸loÁÚß!
ÔÛVÚM}Ú ÑÚ¥Û%Áé ®ÚmæÞÅé «æÔÚÁÚß @ÈÚÁÚM}æ ÑÛ‡£%, @ƒOÛÁÚ ÅÛÄÒ¾ÚáÛWÁÚÆÄÇ, VÛMƒÞf¾ÚßÈÚÁÚM}æ «Û«Úß, «Û«Úß ÔæÞØ¥æ§Þ «Úsæ¾Ú߆æÞOÚß GM… ÔÚpÚÈÛ¦¾Úßà AWÁÚÆÄÇ, @ÈÚÂVæ ÈÚßßRÀÈÛW¦§¥Úߧ ¥æÞËÚ¥Ú Õ}Ú ÈÚáÛ}ÚÃ. @¥ÚOæQ ¾ÚáÛÁæÞ ÉÁÚߥڪÈÛW¥Ú§ÁÚà ÑÚÕÑÚß~¡ÁÚÆÄÇ. 1942ÁÚÆÇ P‡mé BMt¾ÚáÛ @¢ÚÈÛ ^ÚÅæÞ eÛÈé @¢ÚÈÛ ºÛÁÚ}Ú ¸lßo }æàÄW ^Ú×ÚÈÚØ AÁÚMºÚÈÛ¥ÛVÚ ¸ÃnÎÚÁÚß OÛMVæÃÑé«Ú …ÔÚß}æÞOÚ GÄÇ «Û¾ÚßOÚÁÚ«Úà„ …MƒÒ eæçÆVæ }ÚØÙ¥ÚÁÚß. @ÈÚÁÚß ÈÚß}æ¡ ¸sÚßVÚsæ¾ÚáÛW¥Úߧ 3 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú «ÚM}ÚÁÚ. ÔÛVæ ÔæàÁÚ…ÁÚßÈÚ ÈÚßß«Ú„ ¸ÃnÎÚÁÚ d}æ OæçeæàÞtÒ¥Ú§ ¥æÞËÚ¥æàÃÞÕ ÈÚßßÒÇM ÆÞVé«Ú «Û¾ÚßOÚÁÚß JM¥ÚÁÚ «ÚM}ÚÁÚ JM¥ÚÁÚM}æ @sÚ^ÚzæVÚ×Ú«Úß„ JsÚuÅÛÁÚM»Ò¥ÚÁÚß. ºÛÁÚ}Ú ÑÚ‡}ÚM}ÚÃVæà×ÚßÙÈÚâ´¥ÚOæQÞ @tu¾ÚáÛ¥ÚÁÚß. AVÚ ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÁÚ ÉÁÚߥڪ, 'We shall fight all those who came in the way of India's freedom', ºÛÁÚ}Ú ÑÚ‡}ÚM}ÚÃVæà×ÚßÙÈÚâ´¥ÚOæQ ¾ÚáÛÁæÞ @tu¾ÚáÛ¥ÚÁÚà @ÈÚÁÚ«Úß„ Èæßno VÚß ÈÚßßlßo}æ¡ÞÈæ GM¥Úß VÚßsÚßW¥Ú HOÚÈÚáÛ}Úà OÛMVæÃÒÓVÚ ®ÚmæÞÅé! BM}ÚÔÚ ®ÚmæÞÅé ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À …M¥ÛVÚ ®Úè۬¾ÚáÛVÚ†æÞP}Úß¡, A¥ÚÁæ D®Ú®Úè۬¾ÚáÛW VÚäÔÚSÛ}æ ®Úsæ¥ÚßOæàMsÚÁÚß. JM¥Úß OÛÄ¥ÚÆÇ ËæàÞPÅÛÄ«æÞ AW¥Ú§ VÛMƒÞfVæ …ÔÚßËÚN «æÔÚÁÚß ƒÂÑÚß, ƒÈÚáÛOÚß, ¥Úßtu«Ú ÈÚߥÚVÚ×Úß Õ}ÚÈÛW OÚMtÁÚ…ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ ®ÚmæÞÅé ƒÂÒ«ÚÆÇ @®Ú°l ºÛÁÚ~Þ¾Úß}æ B¥Ú§ÁÚà É¥æÀ¾ÚßÆÇ @ÈÚÁÚß «æÔÚÁÚßWM}Ú OÚtÈæß BÁÚÆÄÇ. 1875, @OæàoÞ…Áé 31ÁÚM¥Úß d¬Ò¥Ú ®ÚmæÞÅé, BMVæÇMtVæ ÔæàÞVÚÄß ÔÚyÉÄǦ¥Ú§ÁÚà ÈÚPÞÄ«ÛVÚ†æÞOæM… OÚ«ÚÑÚ«Úß„ Oæç¸sÚ¥æ, @«ÚÀÂM¥Ú ®Úâ´ÑÚ¡OÚVÚ×Ú«Úß„ GÁÚÈÚÄß ®Úsæ¥Úß, ÈÚß«æ¾ÚßÅæÇÞ OÚßØ}Úß K¦ SÛÑÚW¾ÚáÛW ®ÚÂÞOæÐ }æVæ¥ÚßOæàMsÚß ®ÛÑÛW ¾ÚßËÚÒ‡ †ÛÀÂÑÚoÁé AW¥Ú§ÁÚß. BÈæÄÇPQM}Ú ÈÚßßRÀÈÛW @ÈÚÁæà…¹ ÑÛ‡¢Ú%ÁÚÕ}Ú ¥æÞËÚ®æÃÞÉß. BM}ÚÔÚ ÈÚÀP¡¾Úß«Úß„ ¸lßo ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈæçÑÚÁÛ¾Úáé AW¥Ú§ ÅÛsé% ÈÚáèMmé†ÛÀl«é ®Ú~„ d}æ ÒVÚÁæÞlß ÑÚßsÚß}Û¡ ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ¥ÚÕÑÚÄß ¸no¥Ú§ «æÔÚÁÚß @¥ÛÈÚ OÛÁÚyOæQ VÛMƒÞfVæ BÎÚoÈÛ¥ÚÁæàÞ @ÈÚÁÚ A ÁÛÈÚß«æÞ …ÄÇ?!
B¥æÞ«æÞ BÁÚÆ, D®Ú®Úè۬¾ÚáÛ¥Ú ®ÚmæÞÄÁÚ ÈÚßßM¦«Ú OæÄÑÚ ÑÚßĺÚÈÛWÁÚÆÄÇ!
ºÛÁÚ}ÚÈÚ«Úß„ ¸lßo }æàÄVÚßÈÛVÚÄà ¸ÃnÎÚÁÚß }ÚÈÚß½ PtVæÞt …ߦª¾Úß«Úß„ ¸sÚÆÄÇ, }ÚÈÚß½ ¬¾ÚßM}ÚÃy¥ÚÆÇ¥Ú§ ®ÚÃ¥æÞËÚVÚ×Úß ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, }ÚÈÚß½ @ƒÞ«Ú¥ÚÆÇ¥Ú§, sÚ^Ú`ÁÚß, ®æãÞ^Úß%WÞÑÚÁÚ Oæç¾ÚßÆ¥Ú§ ÁÛdÀVÚ×Úà "B«Úß„ ÑÚ‡}ÚM}ÚÃ" GM¥Úß ÔæàÁÚlßÔæàÞ¥ÚÁÚß. @M¥ÚÁæ @ɺÚf}Ú ºÛÁÚ}Ú 625 ÑÚy|, ¥æàsÚu ÁÛdÀVÚ×ÛW ÔæàÞ¿ß}Úß. @ÈÚâ´VÚ×ÚÆÇ 554 ÁÛdÀVÚ×Úß ®ÛOé¬M¥Ú ®ÚÃ}æÀÞOÚVæàMsÚ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ¥Ú§ÈÚâ´! BÈÚâ´VÚ×Ú«æ„ÄÇ ºÛÁÚ}Ú¥Ú JOÚàQl¥æà×ÚVæ ÑæÞ®Ú%sæ ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß, J†æๅ¹ ÁÛd«Ú«æ„Þ ÈÚß«ÚÈæãÆÑÚßÈÚâ´¥Úß ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ OæÄÑÚÈæÞ? JM¥Úß OÛ̽ÞÁÚ ÑÚÈÚßÑæÀ¾Úß«Úß„ ®ÚÂÔÚÂÑÚÄß 17 ÈÚÎÚ% ¥æÞËÚÈÛØ¥Ú «æÔÚÁÚßVæ AVÚÆÄÇ, A«ÚM}ÚÁÚ 49 ÈÚÎÚ% ¥æÞËÚÈÛØ¥Ú B«Úß„Ø¥ÚÈÚÂVÚà AWÄÇ, ÔÛWÁÚßÈÛVÚ OæÞÈÚÄ ÈÚßàÁÚß ÈÚÎÚ% D®Ú®Úè۬¾ÚáÛW¥Ú§ J…¹ ÈÚÀP¡ 554 ÁÛdÀ, ÁÛdÁÚßVÚ×Ú«Úß„ ÔæÞVæ ÈÚß«ÚÈæãÆÒÁÚ†æÞOÚß, †æ¥ÚÂÒ …WXÒÁÚ†æÞOÚß, BÄÇÈæ …VÚßX…t¥Úß ¥ÛÂVæ }ÚM¦ÁÚ†æÞOÚß ¾æàÞ_Ò?! @ÈÚ~¡¥Ú§ ®ÚÂÒ¤~¾Úß«Úß„ B«Úà„ ÑÚ¾ÚáÛW @¢Ú%ÈÚáÛtOæà×ÚÙ†æÞOÛ? JÂÑÛÓ JM¥æÞ ÁÛdÀ¥ÚÆÇ 26 ÑÚy| ÁÛdÀVÚØ¥Ú§ÈÚâ´ CW«Ú aÚ~¡ÞÑéVÚvÚ¥ÚÆÇ 15, ÑèÁÛÎÚoñ¥ÚÆÇ 14 d«Ú A×Úß~¡¥Ú§ÁÚß. C ®Úâ´t ®Û×æÞVÛÁÚÁÚ ÈÚáÛ}Úß ÔÛWÁÚÆ, 500 ¯Ã¬ÓþÇ ÑæoÞmé(@ƒÞ«Ú ÑÚMÑÛ¤«Ú)VÚØ¥Ú§ÈÚâ´.
BÎÚßo ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÑæÞ®Ú%sæVæà×ÚÙÄß RsÛRMt}ÚÈÛW ¬ÁÛOÚÂÒ¥Ú, ®ÚÃ~ÁæàÞ¨ÚOÚàQ ÈÚßßM¥Û¥Ú Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é ¬eÛÈÚß«Ú«Úß„ …VÚßX…t¾ÚßÄß ®ÚmæÞÅé ÁÚà¯Ò¥Ú 'A®ÚÁæÞÎÚ«é ®æãÞÅæàÞ'ÈÚ«Úß„ ÈÚßÁæ¾ÚßÅÛ¦Þ}æ?
¥ÚPÐy¥Ú ¥ÚRU«é ®ÚÃÑÚ¤ºÚàÉß¾ÚßÆÇ VæàÞÈÚâ´, VæàÞméVÚ×Ú ®Úâ´ÎÚQ×Ú ºæàÞd«Ú ÈÚáÛtOæàMt¥Ú§ Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é ¬eÛÈÚß «ÚÈÛ†é ÉßÞÁé DÑÛ½«é @ÆSÛ«é ÔÛVÚà A}Ú«Ú †æMVÛÈÚÆVæ ¬M~¥Ú§ OÛÒM ÂÂh߇ «æÞ}Úä}Ú‡¥Ú ÁÚÁÚháÛOÚÁéVÚ×Úß OÛÄßOæÁæ¥ÚßOæàMsÚß ÑÚMYÚÎÚ%OæQ …M¦¥Ú§ÁÚß. ÕM¥ÚßVÚ×Úß …ÔÚßÑÚMSÛÀ}ÚÁÛW¥Ú§ÁÚà ÈÚßßÒÇM @ƒ®Ú}ÚÀOæàQ×ÚVÛW¥Ú§ ÁÛdÀ Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥ÛW}Úß¡. ÔÛW¥Ú§ÁÚà ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÑæÞ®Ú%sæ¾ÚáÛVÚ†æÞOæM¥Úß J}Ú¡sÚ Ôæ^Û`¥Ú OÚàsÚÅæÞ ÑÚ¤ØÞ¾Úß ÕM¥ÚßVÚ×Ú ÈÚáÛÁÚyÔæàÞÈÚß ÈÚáÛsÚÅÛÁÚM»Ò¥ÚÁÚß. @ÁÚ†é, ÁæàÞÕÅÛÇ, D}Ú¡ÁÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚß ÔÛVÚà ®ÚpÛyÁÚ«Úß„ ÑæÞÂÒOæàMsÚß 22 ÑÛÉÁÚ ÑÚMSæÀ¾Úß …M¥ÚàOÚߨÛ ÑæÞ«æ ¾ÚßߥڪOæQ ¬M~}Úß¡, B«Úß„ ÑÚßÈÚáÛÁÚß JM¥ÚàÈÚÁæ ÄOÚÐ ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÁÚß OÚ~¡, RsÚX Õt¥ÚßOæàMsÚß Ò¥ÚªÁÛW¥Ú§ÁÚß. AVÚ ÈæßÞdÁé d«ÚÁÚÅé ^è¨Ú¾ÚßÈÚÁÚ «æÞ}Úä}Ú‡¥ÚÆÇ ÑæÞ«Û }ÚßOÚt¾Úß«Úß„ OÚ×ÚßÕÒ¥Ú ®ÚmæÞÄÁÚß, ¬eÛÈÚß ÔÛVÚà @ÈÚ«Ú †æM…ÆVÚÁÚ«Úß„ ÈÚßloÔÛP, Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥Ú«Úß„ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ  ÉÆÞ«Ú ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. @yOÚÈæM¥ÚÁæ @M¥Úß ¥æÞËÚ Jsæ¥Ú ÈÚßßÒÇM ÆÞVé ÔæÑÚÁÚß BlßoOæàMtÁÚßÈÚÈÚÁÚ d}æ BM¥Úß OæÞÁÚ×Ú¥ÚÆÇ OæçeæàÞtÒÁÚßÈÚâ´¥Úß ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, @ÈÚ}Úß¡ ÁÚÁÚháÛOÚÑé% AÉß% OÚnoOæàMsÚß ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÑæÞ«æ¾Úß d}æ ÑÚMYÚÎÚ%PQئ¥Ú§ OÚßlßM…OæQ ÑæÞÂÁÚßÈÚ ÈÚß}ÛM¨Ú @ÑÛ¥Úߦ§Þ«é KÈæçÒ d}æ¾Úßà OÛMVæÃÑé ÑÚOÛ%ÁÚ «ÚsæÑÚß~¡¥æ! ®ÚmæÞÅé ÑÛ¨Ú«æ BÎÚßo ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, 1947ÁÚ Ñæ®æoM…Áé 25ÁÚM¥Úß OÛ̽ÞÁÚ¥Ú ÁÛd ÔÚÂÒMVé …ØVæ ²ÞÅéu ÈÚáÛÎÚ%Åé ÈÚáÛ{OéÎÛ d}æ Oæ¯ Èæß«Ú«éÁÚ«Úß„ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÉÆÞ«ÚVæàØÑÚÄß J¯°¥Ú ®Ú}ÚÃÈÚ«Úß„ }ÚÂÒOæàMsÚß OÛ̽ÞÁÚ ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ®ÛÅÛVÚ¥ÚM}æ }Úsæ¥ÚÈÚÁÚà ®ÚmæÞÄÁæÞ. BM}ÚÔÚ ÑÛ¨Ú«æ, ®ÚþÚß}Ú„, G¥æVÛÂOæ¾Úß«Úß„ OÚMsÚ sÛ. ÁÛeæÞM¥Úà ®ÚÃÑÛ¥é ®ÚmæÞÄÁÚ«Úß„ ËÛÇZÑÚß}Û¡-'BM¢Ú¥æà§M¥Úß D¥ÛÔÚÁÚzæ «ÚÈÚß½ ¥æÞËÚ¥Ú B~ÔÛÑÚ¥ÚÅæÇÞ BÄÇ, @ÎæoÞOæ ÈÚßVÚ¥æàM¥Úß ¥æÞËÚ¥ÚÄàÇ BM}ÚÔÚ D¥ÛÔÚÁÚzæ¾Úß«Úß„ OÛyÄß ÑÛ¨Ú´ÀÉÄÇ' GM¦¥Ú§ÁÚß! @ÎÚßo ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, ®ÚmæÞÄÁÚ G¥æVÛÂOæVæ ¬†æ¹ÁÚVÛ¥Ú @ÈæßÂOÚ¥Ú SÛÀ}Ú "mæçÈÚáé' ÈÚáÛÀVÚf«é, ®ÚmæÞÄÁÚ ºÛÈÚ_}Úà ÔæàM¦¥Ú§ OÚÈÚÁé ÑæàoÞ ®ÚÃOÚnÒ}Úß¡.
BÎÛoW¾Úßà ÑÚ¥Û%Áé ®ÚmæÞÅé @VÚÆ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ AW¥æ§Þ«Úß?
@ÈÚÁÚß …¥ÚßPÁÚßÈÚÈÚÁæVÚà ¥æÞËÚ ÑÚÂ¥Û¾ÚßÆÇ}Úß¡. @ÈÚÁÚß ÔÛÒVæ Õt¾ÚßßÈÚ ÑÚ¬ÔÚOæQ …M¥Ú ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÄàÇ @M¥ÚÁæ 1950, «ÚÈæM…Áé 7ÁÚM¥Úß ®Úè۬ «æÔÚÁÚßVæ ®Ú}Úà …Áæ¥Úß _Þ«Û¥Ú @®Û¾Úß¥Ú …VæX G^Ú`ÂÒ¥Ú§ÁÚß, ºÛÁÚ}Ú GM}ÚÔÚ ®ÚÂÒ¤~VÚà Ò¥ÚªÈÛWÁÚ†æÞOÚß GM¥Úß ÑÚÄÔæ ¬Þt¥Ú§ÁÚß. «æÔÚÁÚß PÉVæàsÚÆÄÇ, _Þ¬ «Û¾ÚßOÚ ÁÚháè G«ÛÇ d}æ ®ÚM^ÚÌÞÄ @M}æÄÇ ÔÚß^Úß`^Úß` J®Ú°M¥Ú ÈÚáÛtOæàMsÚß ÈæßçÈÚßÁæ}Úß JM¥ÚÁÚ «ÚM}ÚÁÚ JM¥Úß }Ú®Úâý° ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. Oæà«æVæ 1959ÁÚÆÇ n†æmé _Þ«Û¥Ú ÈÚËÚÈÛW¥Úߧ ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, 1962ÁÚÆÇ _Þ«Û ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈæßÞÄà GÁÚW}Úß. ÕÞVæ _Þ«Û G¥ÚßÁÚß ÑæàÞ}Úß, ¥æÞËÚ¥Ú A}Ú½Ñæ¤õç¾Úß% DsÚßWÒ, ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ÑæàÞÆ«Ú @ÈÚÈÚáÛ«ÚOæàQ×ÚVÛWÒ «æÔÚÁÚß ÑÚ‡VÚ%ÑÚ¤ÁÛ¥ÚÁÚß.
ÑÚ¥Û%Áé ®ÚmæÞÄÁÚß …¥ÚßP¥Û§VÚ ¾ÚáÛÈÚ ÂÞ~ «Úsæ¥ÚßOæàMt¥Ú§ÁÚß?
ÑÛ‡}ÚM}ÛÃ=À«ÚM}ÚÁÚ ºÛÁÚ}ÚOæQ AVÚÉßÒ¥Ú§ ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ®Úè۬ ƾÚáÛOÚ}é @ÆSÛ«é @ÈÚÁÚ«Úß„ 1950ÁÚÆÇ ºæÞn¾ÚáÛ¥Ú «ÚÈÚß½ D®Ú®Úè۬ ÑÚ¥Û%ÁÚ ®ÚmæÞÅé, "GÁÚsÚà ¥æÞËÚVÚ×Úß }ÚÈÚß½ HØVæ …VæX ®ÚÃ}æÀÞOÚÈÛW¾æßÞ ¾æàÞ_ÑÚ†æÞOæM¥Úß «Ú«ÚVæ @ÂÈÛW¥æ ÔÛVÚà A HØVæ «ÚÈÚß½ Oæç¾ÚßÅæÇÞ B¥æ. «ÚÈæß½ÁÚsÚà ¥æÞËÚVÚ×Ú «ÚsÚßÉ«Ú ÑÚM…M¨Ú H«æÞ AVÚ…ÔÚߥÚß, A¥ÚÁæ «Û«Úß ºÚÈÚÀ, ÑÚÈÚßä¥Úª ºÛÁÚ}Ú¥Ú OÚ«ÚÑÚÓ«Úß„ ÔæàM¦¥æ§Þ«æ. ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú d}æ J×æÙ¾Úß ÑÚM…M¨ÚÉÁÚÆ, ¸sÚÆ, «ÛÈÚâ´ Ñæ„ÞÕ}ÚÁÛW DؾÚßÆ, ¸sÚÆ ºÚÈÚÀ ºÛÁÚ}Ú ¬ÈÚáÛ%y¥Ú OÚ«ÚÑÚ«Úß„ ÈÚáÛ}Úà «ÛÈÚâ´ ÑÛOÛÁÚVæàØÒ¾æßÞ ~ÞÁÚß}æ¡ÞÈæ' GM¦¥Ú§ÁÚß.
A¥ÚÁæ...
@¥æÞ ÑÚ¥Û%Áé ®ÚmæÞÄÁÚ OÛMVæÃÒÓ«Ú ®Úè۬¾ÚáÛWÁÚßÈÚ ÈÚß«ÚÈæàÞÔÚ«é ÒMVé ÔÛVÚà @ÈÚÁÚ ÄMVÚß-ÄVÛÈÚßß Õt¥ÚßOæàMtÁÚßÈÚ ®ÚÁÚPÞ¾Úß ÈÚßÕ×æ ÑæàÞ¬¾ÚáÛ VÛMƒ¾ÚßÈÚÁÚß ¥æÞËÚ¥Ú @ÈÚßàÄÀ «æçÑÚW%OÚ  ÑÚM®Ú}Ú¡«Úß„ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ VÚßdÁÛ~«Ú 'ÑÚÁé PÃÞOé' ®ÚÃ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ¥æÞËÚ Jsæ¥Úß ®ÚÃ}æÀÞOÚVæàMtÁÚßÈÚ ¥æàÃÞÕVÚ×Ú «ÛsÛ¥Ú ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú d}æ D}Ú¡ÈÚß †ÛM¨ÚÈÚÀ †æ×æÑÚßÈÚ ÑÚÄßÈÛW }ÛÀVÚ ÈÚáÛsÚÄß ÔæàÁÚn¥Û§ÁÚÅÛÇ...!? C ÉÎÚ¾ÚßÈæÞ«Û¥ÚÁÚà Væà}Û¡¥ÚÁæ ÑÚ¥Û%Áé ®ÚmæÞÄÁÚ ÑÚÈÚáÛƒ¾æßÞ ÁæàÞ¦ÒÞ}Úß...!
BÎÚoOÚàQ BM¥Úß (tÑæM…Áé 15) ®ÚmæÞÄÁÚ ®Úâ´yÀ~£!
 
- ®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ
mepratap@gmail.com

ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2012

ಅಳಿದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗುವತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇಕೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ? - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

@ÈæßÂOÚ¥Ú @~ÈÚáÛ«ÚÀ @¨Ú´ÀOÚÐÁÚßVÚ×ÛÁÚß?
Èæà¥ÚÄ @¨Ú´ÀOÚÐÁÛW eÛeé% ÈÛÏMVÚo«é 1789ÁÚÆÇ @ƒOÛÁÚ ÈÚÕÒOæàMsÚ «ÚM}ÚÁÚ B¥ÚßÈÚÁæVÚà 233 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÑÚߦÞYÚ% @ÈÚƒ¾ÚßÆÇ, ÔÚÄÈÛÁÚß ÑÚM¦VÚª ÑÚ¬„ÈæÞËÚ, É®ÚÇÈÚVÚ×Ú OÛÄ¥ÚÆÇ 44 @¨Ú´ÀOÚÐÁÚßVÚ×Úß @ÈæßÂOÚÈÚ«Úß„ AØ¥Û§Áæ. ÔÛW¥Ú§ÁÚà "Greatest Presidents" G¬ÒOæàMsÚÈÚÁÚß eÛeé% ÈÛÏMVÚo«é, ¢ÛÈÚßÑé d±ÚÁéÑÚ«é, @…ÃÔÛM ÆMOÚ«é, £¾æàÞsÚÁé ÁÚàÑéÈæÅéo ÔÛVÚà ±ÛÃMPÇ«é t. ÁÚàÑéÈæÅéo ÈÚáÛ}ÚÃ. ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À ÔæàÞÁÛl¥ÚÆÇ eÛeé% ÈÛÏMVÚo«é @ÈæßÂOÚ«Ú„ÁÚ«Úß„ ÈÚßß«Ú„sæÒ¥ÚÁæ, 18«æÞ ËÚ}ÚÈÚáÛ«Ú¥ÚÆÇ AM}ÚÂOÚ OÚÄÔÚOæQ ÒÄßP Jsæ¥Úß ^ÚàÁÛVÚßÈÚâ´¥Ú«Úß„ }Ú¯°Ò¥ÚÈÚÁÚß @…ÃÔÛM ÆMOÚ«é. 1901ÁÚÆÇ @ÈæßÂOÚ¥Ú @}ÚÀM}Ú P¾Úß @¨Ú´ÀOÚÐÁÛW A¾æßQ¾ÚáÛ¥Ú £¾æàÞsÚÁé ÁÚàÑéÈæÅéo ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ®ÚÃVÚ~¾Úß}Ú¡ OæàMsæà¾Úߧ OÛÁÚy ÈÚßÔÛ«é @¨Ú´ÀOÚÐÁæ¬ÒOæàMsÚÁÚß. 1932ÁÚÆÇ ±ÛÃMPÇ«é t. ÁÚàÑéÈæÅéo @¨Ú´ÀOÚÐÁÛ¥ÛVÚ @¢Ú%ÈÚÀÈÚÑæ¤ «æÄOÚ_`}Úß¡. BM}ÚÔÚ ÕÞ«Û¾Úß ®ÚÂÒ¤~¿ßM¥Ú @ÈæßÂOÚÈÚ«Úß„ ÈæßÞÅæ~¡¥Úߧ ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, GÁÚsÚ«æÞ ÈÚßÔÛ¾Úßߥڪ¥ÚÆÇ @ÈæßÂOÚÈÚ«Úß„ ÈÚßß«Ú„sæÒ ÈÚßÔÛ«é ÈÚÀP¡¾æ߬ÒOæàMsÚÁÚß. B}Ú¡ ¸Ãl¬„«Ú É«éÑÚo«é ^Ú_%Åé ÈÚßÔÛ«é «Û¾ÚßOÚ«æ¬ÒOæàMt¥ÚৠÕlÇÁéVæ }ÚÅæ†ÛVÚ¥æ ÔæàÞÁÛt¥Ú§OÛQW. @M¥ÚÁæ B~ÔÛÑÚ Èæß^Úß`ÈÚâ´¥Úß, ÈÚßÔÛ«é «Û¾ÚßOÚÁæM¥Úß VÚßÁÚß~ÑÚßÈÚâ´¥Úß ÁÛÎÚoñÈÚ«Úß„ @»ÈÚ䦪 ®Ú¢Ú¥Ú}Ú¡ OæàMsæà¾ÚßßÀÈÚ, ¾Úßߥڪ¥Ú ÈæÞ×æ ÁÚy}ÚM}Úà ÁÚà¯ÑÚßÈÚ, VæÄßÈÚâ´ }ÚM¥ÚßOæàsÚßÈÚ «Û¾ÚßOÚÁÚ«æ„Þ ÔæàÁÚ}Úß ÁÚyÔæÞtVÚ×Ú«Ú„ÄÇ.
C ÉÎÚ¾ÚߥÚÆÇ «ÚÈÚß½ Èæà¥ÚÄ ®Úè۬ dÈÛÔÚÁÚÅÛÅé «æÔÚÁÚß GÆÇ¥Û§Áæ? ¾ÚáÛÈÚ OÛÁÚyOÛQW «ÚÈÚß½ ÈÚß«ÚÑÚßÓ «æÔÚÁÚß @ÈÚÁÚ«Úß„ @Ø¥Úß IÈÚ}Úß¡ ÈÚÎÚ%VÚ×ÛVÚß}Ú¡ …M¦¥Ú§ÁÚà OÚÐÉßÑÚßÈÚâ´¦ÄÇ? @ÈÚÁÚß ÈÚáÛt¥Ú ÈÚßàR% OæÄÑÚÈÛ¥ÚÁÚà H«Úß?
…ÔÚßËÚN ÑæàÞÆ«ÚÆÇÁÚßÈÚ «æàÞÉ«Ú ~ÞÈÚÃ}æ ÈÚß}Û¡ÈÚâ´¥ÚÁÚÄàÇ BÄÇ. ºÚÁÚ}Ú RMsÚ GÎæàoÞ ¥ÛØ, AOÚÃÈÚßyVÚØVæ Èæßç¾æàtu¥æ. ÑæàÞÄà OÚMt¥æ. 1192ÁÚÆÇ «Úsæ¥Ú GÁÚsÚ«æÞ lÁæç«é ¾Úßߥڪ¥ÚÆÇ ÑæàÞ}Ú ®Ú䣴‡ÁÛeé ^ÚÈÛÖzé, Èæà¥ÚÄ ¾Úßߥڪ¥ÚÆÇ }Û«æÞ OÚÐÈÚáÛ¥Û«Ú ¬Þt¥Ú§ ÈÚßÔÚÈÚߥé YæàÞ¾Úß RsÚXOæQ }ÚÅæOæàlo. BÎÛoW¾Úßà, OÛÅÛM}ÚÁÚ¥ÚÆÇ GÄÇÈÚ«Úß„ Èæßno, ÈÚßÁæ}Úß ÈÚßß«Ú„s榥æ§ÞÈæ. A¥ÚÁæ @OæàoÞ…Áé 20, 1962ÁÚM¥Úß _Þ«Û ¬Þt¥Ú AYÛ}Ú¦M¥Ú ÔæàÁÚ…ÁÚÄß ÑÛ¨Ú´ÀÈÛWÄÇ. @¥æàM¥Úß ÑæàÞÄß ÈÚáÛ}ÚÃÈÛWÁÚÆÄÇ. @M¥Úß «ÚÈÚß½ A}Ú½VèÁÚÈÚ, ÑÛ‡»ÈÚáÛ«ÚOæQÞ ®ælßo¸¦§}Úß¡. @ÈÚÈÚáÛ¬}ÚVæàMtu¥æ§ÈÚâ´ . IÈÚ}Úß¡ ÈÚÎÚ% OÚ×æ¥ÚÁÚà A «æàÞÈÚâ´ , @ÈÚÈÚáÛ«Ú BM¦VÚà OÛsÚß~¡¥æ. ÔÛVÛW «æÔÚÁÚß @ÈÚÁÚ«Úß„ ËÚ¯ÑÚßÈÚâ´¥Úß ¬M~ÄÇ. ÈÚßOÚQ×Úß ËÛÅæ¾ÚßÆÇ"ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À ÔæàÞÁÛlVÛÁÚ, ¥æÞËÚ¥Ú Èæà¥ÚÄ ®Úè۬, ^Û^Û' GM… ÔæàVÚØOæVÚ×Ú«Úß„ K¥Úß}Ú¡Èæ. A¥ÚÁæ @¥æÞ ÈÚßOÚQØVæ «æÔÚÁÚß @ÈÚÁÚ ÈÚßàR%}Ú«Ú ÈÚß}Úß¡ @¥ÚÂM¥Ú ¥æÞËÚOÚßQMmÛ¥Ú @ÈÚÈÚáÛ«Ú¥Ú …VæX ~ØÔæÞØ¥ÚÁæ H«ÛVÚ…ÔÚߥÚß? ÁÚOÚÐzÛ ÑÚ_ÈÚ OÚäÎÚ| Èæß«Ú«é @ÈÚÁÚ ¥æÞËÚ¥æàÃÞÔÚ¥Ú …VæX ~ØÔæÞØ¥ÚÁæ A ÈÚßOÚQ×ÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚ ºÛÈÚ«æ ÈÚßàsÚ…ÔÚߥÚß?
dÈÚßß½-OÛ̽ÞÁÚ¥Ú ÈÚßÔÛÁÛd ÔÚÂÒMVé 1947, Ñæ®æoM…Áé 19ÁÚM¥Úß OÛ̽ÞÁÚÈÚ«Úß„ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÉÆÞ«ÚVæàØÑÚßÈÚ ®ÚÃÑÛ¡ÈÚÈÚ«Úß„ ÈÚßßM¦loÁÚß. @¥æÞOæàÞ «æÔÚÁÚß J®Ú°ÆÄÇ. B¥ÛW I¥Úß ÈÛÁÚVÚ×ÚÆǾæßÞ OÛ̽ÞÁÚ¥Ú ÈæßÞÅæ ®ÛOé AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛt}Úß. ÔÚÂÒMVé ÈÚß}æ¡ AÔÛ‡«Ú ¬Þt¥ÚÁÚß. AVÚ OÛ̽ÞÁÚÈÚ«Úß„ ºÛÁÚ}Ú¥æàM¦Væ ÉÆÞ«ÚVæàØÑÚÄß «æÔÚÁÚß ÑÚÈÚß½~Ò¥ÚÁÚß. A¥ÚÁæ OÛÄ ÉßM_ÔæàÞW}Úß¡. ÉÆÞ«Ú ®ÚÃPþæßWM}Ú Èæà¥ÚÄß ®ÛOé ÑæÞ«æ¾Úß«Úß„ OÛ̽ÞÁÚ¦M¥Ú ÔæàÁÚ¥Ú…¹†æÞP}Úß¡. JM¥Úß ÈæÞ×æ ÔÚÂÒMVé Èæà¥ÚÄ †ÛÂVæ ®ÚÃÑÛ¡®Ú ÈÚßßM¦no¥Û§VÚÅæÞ ÉÆÞ«ÚOæQ ÈÚßßM¥ÛW¥Ú§Áæ OÛ̽ÞÁÚ JM¥Úß ÑÚÈÚßÑæÀ¾ÚáÛW ÈÚáÛ®Ú%sÚß}Ú¡ÅæÞ BÁÚÆÄÇ. OÛ̽ÞÁÚ ºÛÁÚ}Ú¥Ú @ɺÛdÀ @MVÚÈÛWÁÚß~¡}Úß¡. ÉÆÞ«Ú¥Ú «ÚM}ÚÁÚ AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛsÚßÈÚ ¨æç¾Úß%ÈÚ«Úß„ ®ÛOé RMt}Û }æàÞÁÚß~¡ÁÚÆÄÇ. ¨ÚÈÚß%¥Ú A¨ÛÁÚ¥Ú ÈæßÞÅæ ¥æÞËÚ¥Ú d}æVæ ÑæÞ«æ¾Úß«Úà„ ÉºÚd«æ ÈÚáÛsÚÅÛW}Úß¡. ÔÛVÛW ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ, ÑÚMSæÀ ÈÚß}Úß¡ ÑÛÈÚߢڴÀ%¥Ú ¥ÚäÏo¿ßM¥Ú …ÆÎÚrÈÛW}Úß¡. BM}ÚÔÚ ÑæÞ«æ¾Úß«Úß„ G¥ÚßÂÑÚßÈÚ G¥æVÛÂOæ ®ÛOéVæ BÁÚß~¡ÁÚÆÄÇ.
ÕÞVæ...
1947ÁÚÆǾæßÞ «æÔÚÁÚß @ÈÚÁÚÆÇ¥Ú§ ¥ÚàÁÚ¥ÚäÏo OæàÁÚ}æ †æ×ÚPVæ …M¦}Úß¡. @¥Úß ÈÚßßM¦«Ú GÄÇ ¥ÚßÁÚM}ÚVÚØVÚà ¥ÛÂÈÚáÛtOæàno}Úß. ÑÚ‡}ÚM}Úà ºÛÁÚ}Ú¥Ú Èæà¥ÚÄ ÈÚßÔÛ¥ÚMsÚ«Û¾ÚßOÚ d«ÚÁÚÅé ÁÛ…mé% }ÚOÛÖmé%, ¥æÞËÚ¥Ú ÑæÞ«æ¾Úß …ÅÛ…ÄÈÚ«Úß„ Ôæ_`ÑÚßÈÚ ®ÚÃÑÛ¡®ÚÈÚ«Úß„ ®Úè۬ «æÔÚÁÚß @ÈÚÁÚ ÈÚßßM¦no¥Ú§ÁÚß. A¥ÚÁæ "«ÚÈÚß½¥Úß @ÕMÑÛ ¬Þ~. ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ †ÛÔÚÀ †æ¥ÚÂOæVÚ×Úà VæàÞ^ÚÂÑÚß~¡ÄÇ. ÔÛVÛW ÑæÞ«æ¾Úß @VÚ}ÚÀÉÄÇ. ÁÚOÚÐzæ¾Úß dÈۆۧ¾Úß«Úß„ ¬ÈÚ%ÕÑÚÄß ®æãÆÞÑÚÁÚß ÑÛOÚß' GM¦¥Ú§ÁÚß, ^Û^Û «æÔÚÁÚß! 1947, Ñæ®æoM…Áé 16ÁÚM¥Úß ¬¥æ%ÞËÚ«ÚÈæãM¥Ú«Úß„ ¬Þt¥Ú «æÔÚÁÚß, 2,80,000ÁÚÏo¥Ú§ ÑæÞ«Û …ÄÈÚ«Úß„ 1,50,000PQØÑÚÄß ÑÚ°ÎÚoÈÛW ÑÚà_Ò¥ÚÁÚß. OÛ̽ÞÁÚ¥Ú ÈæßÞÅæ ®ÛOé AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛt¥Úߧ B¥ÛW ÈÚßàÁÚß ¦«ÚVÚ×ÚÆǾæßÞ. ÈÚß}æ¡ ÑæÞ«æ¾Úß @VÚ}ÚÀ¥Ú @ÂÈÛ¿ß}Úß. AVÚÄà «æÔÚÁÚß G^æ`}Úß¡Oæà×ÚÙÆÄÇ.
B}Ú¡ 1949ÁÚÆÇ ÑÚ‡}ÚM}ÚÃVæàMsÚ _Þ«Û, }Ú«Ú„ VÚt ÑÚÈÚßÑæÀ¾Úß«Úß„ …VæÔÚÂÒOæà×ÚßÙÈÚ ÑÚÄßÈÛW ¥ÚPÐy HÎÛÀ ÁÛÎÚoñVÚ×Û¥Ú ºÛÁÚ}Ú, ®ÛPÑÛ¡«Ú, …ÈÚáÛ%, ®ÛOé ÈÚß}Úß¡ «æÞ®Û×ÚVÚØVæ ÈÚáÛ}ÚßOÚ}æ¾Úß ®ÚÃÑÛ¡ÈÚ OÚ×ÚßÕÒ}Úß. «æÔÚÁÚß ®ÚÃÑÛ¡®ÚÈÚ«Úß„ VÚM»ÞÁÚÈÛW }æVæ¥ÚßOæà×ÚÙÆÄÇ. …ߥڪ«Ú «æÅæÉÞsÛ¥Ú ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈæßÞÅæ †è¥Úª ÁÛÎÚoñ _Þ«Û ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ OÛÁÚyOÚàQ AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¦ÄÇ. d}æVæ ÕÈÚáÛľÚßÈæM… }ÚsæVæàÞsæ¿ß¥æ GM¥Úß …ÄÈÛW «ÚM¸¥Ú§ÁÚß. A¥ÚÁæ «æÔÚÁÚß D¥ÛÒÞ«Ú¥Ú …VæX _Þ«Û OÚ߯}ÚVæàMt}Úß¡. C «ÚsÚßÈæ 1951ÁÚÆÇ n†æmé ÈæßÞÅæ HOÛHP ¥ÛØ ÈÚáÛt¥Ú fÞ«Û, ÈÚËÚOæQ }æVæ¥ÚßOæàMt}Úß. AVÚÄà }Ú«Ú„ ÈÚßàR%}Ú«ÚÈÚ«Úß„ ÑÚ®ÚtÒOæà×ÚÙÄß «æÔÚÁÚß @ÈÚÂVæ B~ÔÛÑÚ ÈÚß}æà¡M¥Úß @ÈÚOÛËÚ OÚÆ°Ò}Úß. A¥ÚÁÚà ®ÛpÚ OÚƾÚßÆÄÇ. C YÚl«æ «Úsæ¥Ú ÈÚÎÚ%ÈæÞ 50 ÑÛÉÁÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß Ñæç¬OÚÁÚ«Úß„ OæÄÑÚ¦M¥Ú P}æà¡Væ¥Ú «æÔÚÁÚß, }Ú®Ú°«Úß„ ®Úâ´«ÚÁÛÈÚ~%Ò¥ÚÁÚß. 1954ÁÚÆÇ _Þ«ÛOæQ ºæÞn ¬Þt¥Ú «æÔÚÁÚß, ®ÚÁÚÑÚ°ÁÚÁÚ ÈæßÞÅæ ¥ÛØ ÈÚáÛsÚ†ÛÁÚ¥æM… ÈÚßàÄÈÚßM}ÚÃÈÚ«Úß„ ÔæàM¦¥Ú§"®ÚM^ÚÌÞÄ' }Ú}Ú‡OæQ ÑÚÕ ÔÛP, B«Úß„ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ @®Û¾Úß BÄÇ GM¥Úß ¬lßoÒÁÚ߸loÁÚß. d}æVæ n†æmé ÑÛÈÚ%ºèÈÚß _Þ«Û¥Ú JM¥Úß ºÛVÚÈæM¥Úß YæàÞÎÚzæ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß.
A¥ÚÁæ A¥Ú ®ÚÂzÛÈÚßÈæÞ«Úß?
1959ÁÚÆÇ AOÚÃÉß}Ú n†æmé«ÚÆÇ d«Ú ¥ÚMVæ G¥Ú§ÁÚß. _Þ¬ ÑæÞ«æ …MsÛ¾ÚßÈÚ«Úß„ ÔÚ~¡PQ}Úß. Ôæ¥ÚÂ¥Ú n†æmé ¨ÚÈÚß%VÚßÁÚß ¥ÚÅæçÅÛÈÚáÛ, 1 ÄOÚÐ @«Úß¾ÚáÛ¿ßVÚ×æàM¦Væ ºÛÁÚ}ÚOæQ ®ÚÅÛ¾Úß«Ú ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ÕÞVæ …M¥ÚÈÚÂVæ @«ÚßOÚM®Ú¥Ú ÈæßÞÅæ «æÔÚÁÚß AËÚþÚß ¬Þt¥æ§Þ«æàÞ ÑÚÂ. A¥ÚÁæ n†æmé _Þ«Û¥Ú JM¥Úß ºÛVÚÈæM¥Úß 1954ÁÚÆǾæßÞ J¯°OæàMsÚ ÈæßÞÅæ, «ÚÈÚß½ ÁÛÎÚoñ¥ÚÆÇ ¥ÚÅæçÅÛÈÚáÛ «æÞ}Úä}Ú‡¥Ú @¬ÈÛÒ n†æmé ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÑÛ¤®Ú«æVæ @ÈÚOÛËÚ ÈÚáÛtOæàno¥æ§ÞOæ? B¥Úß _Þ¬ «Û¾ÚßOÚ ÈÚáÛÈæãÞ ÁæhßsÛMVé @ÈÚÁÚ«Úß„ }Û×æ½ OÚ×æ¥ÚßOæà×ÚßÙÈÚM}æ ÈÚáÛt}Úß. C «ÚsÚßÈæ"fÞ®é' ÔÚVÚÁÚy¥Ú ÑÚßØVæ ÒÄßP¥Ú§ É¥æÞËÛMVÚ ÑÚ_ÈÚ OÚäÎÚ| Èæß«Ú«é @ÈÚÁÚ«Úß„ P}æà¡Væ¾ÚßßÈÚ …¥ÚÄß ÁÚOÚÐzÛ ÑÚ_ÈÚÁÚ«Û„W ÈÚáÛt¥ÚÁÚß! ÕÞVæ JM¥ÚÁÚ ÕM¥æ JM¥ÚÁÚM}æ «æÔÚÁÚß }Ú®æ°ÑÚVÚß}Ú¡ÅæÞ ÔæàÞ¥ÚÁÚß.
B}Ú¡ ¥ÚÅæçÅÛÈÚáÛVæ ºÛÁÚ}Ú¥Ú «æĦM¥Ú _Þ«Û ÉÁæàÞƒ ^ÚlßÈÚnOæVÚ×Ú«Úß„ «ÚsæÑÚÄß @ÈÚOÛËÚ ¬Þt¥Ú «æÔÚÁÚß @ÈÚÂVæ }ÚOÚQ ®ÛpÚ OÚÆÑÚÄß ÈÚáÛÈæãÞ ÑÚÈÚß¾Úß OÛ¾Úßß~¡¥Ú§ÁÚß. _Þ«Û¥ÚÆÇ ÈÚáÛÈæãÞ «Û¾ÚßOÚ}Ú‡OæQ sæMVé PоÚáÛ¯MVé ÑÚÈÛÄß GÑ榥ڧÁÚß. ÉÁæàÞƒVÚ×Ú«Úß„ †Û¿ß ÈÚßß_`ÑÚÄß ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈæßÞÅæ ¾Úßߥڪ ÑÛÁÚßÈÚâ´¥Úß ¾æàÞVÚÀ ÈÚáÛVÚ% GM¥Úß ÈÚáÛÈæãÞ ºÛÉÒ¥ÚÁÚß. @¥æÞ ÈæÞ×æ¾ÚßÆÇ 1962ÁÚ @OæàoÞ…Áé«ÚÆÇ OÚàÀ†ÛOæQ @y‡ÑÚ¡ð ÑÚfg}Ú PЮÚ{VÚ×Ú«Úß„ ÈÚVÛ%¿ßÒ ¬¾æàÞd«æ ÈÚáÛt¥Ú§OÛQW, ÑæàÞɾÚß}é ÁÚÎÛÀ «Û¾ÚßOÚ ¬P}Û OÚßÃËæ`ÞÈé ÈÚß}Úß¡ @ÈæßÂOÚ @¨Ú´ÀOÚÐ eÛ«é Oæ«Út «ÚsÚßÈæ ~ÞÈÚà »«Û„»®ÛþÚßÈÚâ´MmÛW}Úß¡. PЮÚ{VÚ×Ú«Úß„ ÕM}æVæ¥ÚßOæà×ÚÙ¦¥Ú§Áæ @y‡ÑÚ¡ð ¥ÛØ ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥ÛW Oæ«Út †æ¥ÚÂOæ ÔÛP¥Ú§ÁÚß. ÕÞVæ dVÚ~¡«Ú VÚÈÚß«ÚÈæÄÇ OÚàÀ†Û¥Ú}Ú¡ OæÞM¦ÃÞOÚä}ÚÈÛW}Úß¡. BM}ÚÔÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ, AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛt¥ÚÁæ dVÚ~¡«Ú GÁÚsÚß …äÔÚ}é ËÚP¡VÚ×ÛW¥Ú§ ÁÚÎÛÀÈÛVÚÆ, @ÈæßÂOÚÈÛVÚÆ ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÑÚÔÛ¾ÚßOæQ ÈÚßßM¥ÛVÚßÈÚâ´¦ÄÇ GM…ߥÚß ÈÚáÛÈæãÞ ÅæOÛQ^ÛÁÚ. 1962, @OæàoÞ…Áé 20ÁÚM¥Úß ÄsÛOé ÈÚßàÄOÚ AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛt¥Ú _Þ«Û, «ÚÈÚß½ 37 ÑÛÉÁÚ ^Ú¥ÚÁÚ P.ÉßÞ. eÛVÚÈÚ«Úß„ OÚ…ØÒ}Úß. OÚmÛo ÈÛÈÚßÈÛ¦¾ÚáÛW¥Ú§ ÁÚOÚÐzÛ ÑÚ_ÈÚ Èæß«Ú«é AOÚÃÈÚßy¥Ú …VæX ÑÚ¾ÚáÛ¥Ú ÈÚáÛÕ~ ¬ÞsÚ¥æ, ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ¥Û }Ú¯°Ò¥ÚÁÚß. ¦OæQlo «æÔÚÁÚß ÑÚÔÛ¾Úß ¾ÚáÛ_Ò¥ÚÁÚà ĺڴÀÈÛVÚÆÄÇ. ÈÚßàÁÚß ÈÛÁÚVÚ×Ú «ÚM}ÚÁÚ CËÛ«ÚÀ ºÛVÚ¥Ú ÈæßÞÅæ AOÚÃÈÚßy ÈÚáÛt¥Ú _Þ«Û, «ÚÈæM…Áé 21ÁÚM¥Úß HOÚ®ÚPÐÞ¾Úß OÚ¥Ú«ÚÉÁÛÈÚß YæàÞÏÒ}Úß. HOæM¥ÚÁæ A ÈæÞ×æVÛVÚÅæÞ OÚßÃËæ`ÞÈé ÕÈæß½lßoÈÚâ´¥ÚÁæàM¦Væ OÚàÀ†Û ¸OÚQlßo ®ÚÂÔÛÁÚ¥Ú}Ú¡ ÑÛW}Úß¡. @¥æÄÇPQM}Ú ÈÚßßRÀÈÛW, ÁÚÎÛÀ ÉßÞ«ÚÈæßÞÎÚ G{Ò¥ÛVÚ «æÔÚÁÚß @ÈæßÂOÚ¥Ú ÑÚÔÛ¾Úß ¾ÚáÛ_Ò¥ÚÁÚß. OÚÁæVæ KVæàlo @ÈæßÂOÚ @¨Ú´ÀOÚÐ eÛ«é Oæ«Út ÑæÞ«Û }ÚßOÚt¾æàM¥Ú«Úß„ Ôæà}Ú¡ ÔÚsÚVÚ«Úß„ …MVÛ×ÚOæàÆǾÚß}Ú¡ OÚ×ÚßÕÒ¥ÚÁÚß. ÕÞVæ @ÈæßÂOÚ¥Ú ÔÚÑÚ¡OæÐÞ®Ú¥Ú »Þ~¿ßM¥Ú _Þ«Û OÚ¥Ú«ÚÉÁÛÈÚß YæàÞÏÒ}Úß.
A¥ÚÁæ ¥æÞËÚ¥æà×ÚVæÞ B¥Ú§ ËÚ}ÚßÃVÚ×Û¥Ú «æÔÚÁÚß-Èæß«Ú«é @ÈÚÁÚ«Úß„ ÔæÞVæ}Û«æÞ OÚÐÉßÑÚÅÛ¦Þ}Úß?
B¥Û¥Ú OæÄÈæÞ ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ «æÔÚÁÚß @ÈÚÁæÞ«æàÞ BÔÚÅæàÞOÚOæQ É¥Û¾Úß ÔæÞØ¥ÚÁÚß. A¥ÚÁæ ÑæàÞÄß ÈÚß}Úß¡ @ÈÚÈÚáÛ«Ú¥Ú OÚ×ÚMOÚÈÚ«Úß„ ¥æÞËÚOæQ ËÛËÚ‡}ÚÈÛW ¸lßoÔæàÞ¥ÚÁÚß.
- ®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ
mepratap@gmail.com

ಮಲಾಲಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತಾಂಧರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲವೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಮ್ಷಾ ಮಸೀಹ, ಈಗ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸಫ್‍ಜಾಯಿ

BÈÚÂ…¹ÁÚà 14 ÈÚÎÚ%¥Ú †ÛÄP¾ÚßÁæÞ. Èæà¥ÚÄ«æ¾ÚßÈÚ×Úß ¨ÚÈÚß%¬M¥Ú«æ «æ®Ú¥ÚÆÇ @«ÚÀ¨ÚÉß%¾ÚßÁÚ«Úß„ ÔæàÑÚP ÔÛOÚß~¡ÁÚßÈÚ ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÈÚß}ÛM¨Ú ÈÚßßRÈÚ«Úß„ dVÚ~¡Væ ®ÚÂ^Ú¿ßÒ¥ÚÁæ, GÁÚsÚ«æ¾ÚßÈÚ×Úß ®ÛPÑÛ¡¬¾ÚßÂVæÞ ¨ÚÈÚß%ÈÚ«Úß„ VÚß~¡Væ }æVæ¥ÚßOæàMsÚM}æ ÈÚ~%ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ÑÚ‡¨ÚÉß%Þ¾ÚßÁÚ OÚÁÛ×Ú ÈÚßßRÈÚ«Úß„ ®ÚÂ^Ú¿ßÒ¥Û§×æ. CVÛVÚÅæÞ ¬ÈÚßVæ ~ئÁÚßÈÚM}æ BMVæÇMsé«Ú …Éß%MVé ÔÛÀÈÚáé P‡Þ«é GÆÁÚh߆æ}é AÑÚ°}æþÚßÆÇ ÈÚßÅÛÅÛ fÞÈÚ«Ú½ÁÚy¥Ú «ÚsÚßÈæ ÔæàÞÁÛsÚß~¡¥Ú§Áæ, B}Ú¡ Ñæ®æoM…Áé 8ÁÚM¥Úß ¸sÚßVÚsæ¾ÚáÛWÁÚßÈÚ ÂÈÚáÛÐ ÈÚßÒÞÔÚ ÔÚ}æÀ¿ßM¥Ú …^ÛÈÛW¥Ú§ÁÚà ¾ÚáÛÈÚ OÚÐy¥ÚÄàÇ }ÚÅæVæ VÚßMsÚß ¸Þ×Ú…ÔÚߥæM… ºÚ¾ÚߥÚÆÇ …¥ÚßOÚß~¡¥Û§×æ. ÒG«éG«éVæ ¬ÞtÁÚßÈÚ ÑÚM¥ÚËÚ%«Ú¥ÚÆÇ "Im scared", «ÚÈÚß½«Úß„ ¾ÚáÛÁÚß ¾ÚáÛÈÚ OÚÐy¥ÚÆÇ †æÞOÛ¥ÚÁÚà OæàÄÇ…ÔÚߥÚß GM¦¥Û§×æ.SÛÀ}Ú PÃOæmé }ÛÁæ BÈÚáÛëéSÛ«é ÂÈÚáÛÐ×Ú …M¨Ú«ÚÈÚ«Úß„ "Shamefull" GM¦¥Û§Áæ.
OÚ×æ¥Ú GÁÚsÚàÈÚÁæ ~MVÚجM¥Ú ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ «Úsæ¾Ú߆ÛÁÚ¥æ§ÄÇ «Úsæ¾Úßß~¡¥æ!
ÂÈÚáÛÐ ÈÚßÒÞÔÚ×Ú ÈÚ¾ÚßÑÚÓ«Úß„ BM~ÎæoÞ GM¥Úß ¬RÁÚÈÛW ÔæÞ×ÚÄß ÑÛ¨Ú´ÀÈÛVÚß~¡ÄÇ. 11ÂM¥Ú 14 ÈÚÎÚ% GM¥Úß OæÄÈÚâ´ ÈÚÁÚ¦VÚ×Úß ÔæÞØ¥ÚÁæ, Èæç¥ÚÀÁÚß ÔÚ¦«ÛÅæQÞ BÁÚ…ÔÚߥÚß GM¦¥Û§Áæ. @ÈÚ×æà…¹×Úß @«ÚOÚÐÁÚÑÚ¤ †ÛÄP GM…ߥÚß C VæàM¥ÚĦM¥ÚÅæÞ Væà}Û¡VÚß}Ú¡¥æ, @ÄÇÈæ? @ÈÚ×Úß ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÈæßÔÚÁéeÛ±ÚÁé GM… ÑÚ¤×Ú¥ÚÈÚ×Úß, ¨ÚÈÚß%¦M¥Ú OæîÑÚ¡×Úß. ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú d«ÚÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ ËæÞ. 4ÁÚÏoÁÚßÈÚ OæîÑÚ¡ÁÚß @ÄÇÆÇ «æÅæVæàMt¥Û§Áæ. Ôæ_`«ÚÈÚÁÚß OÚàÆ OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ, ËÛÅæ¾Úß ÈæßnoÅæÞÁÚßÈÚâ´¥æÞ ÉÁÚ×Ú. ÂÈÚáÛÐ OÚàsÚ B¥ÚOæQ ÔæàÁÚ}ÛWÁÚÆÄÇ. @«ÚOÚÐÁÚÑæ¤, d}æVæ T«Ú„}æ¾ÚßM¢Ú ÈÚáÛ«ÚÒOÚ ÑÚÈÚßÑæÀ¿ßM¥Ú …×ÚÄß~¡¥Û§×æ. OÚ×æ¥Ú AVÚÑéo 16ÁÚM¥Úß @¥æÆÇM¥Ú AVÚÉßÒ¥ÚÁæàÞ Væà~¡ÄÇ, ÑÚ¤ØÞ¾Úß BÈÚáÛÈÚß«Ú «æÞ}Úä}Ú‡¥ÚÆÇ ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÁÚß C OæîÑÚ¡ OæÞ¾Úß«Úß„ ÑÚß}Úß¡ÈÚÂ¥ÚÁÚß, ÂÈÚáÛÐ×Ú«Úß„ ¢ÚØÑÚ}æàsÚW¥ÚÁÚß. @®Û¾Úß @Â}Úß ÑÚ¤×ÚOæQ AVÚÉßÒ¥Ú ®æãÆÞÑÚÁÚß ÂÈÚáÛÐ×Ú«Úß„ …MƒÒ, ÑæÁæÈÚß«æVæ ÔÛP¥ÚÁÚß. JM¥Úß ÈæÞ×æ, ÔÛVæ ÈÚáÛsÚ¦¥Ú§Áæ …ÔÚßËÚN C ÈæÞ×æVæ ÂÈÚáÛÐ ¥ÚßÈÚß%ÁÚyPQÞsÛW GÁÚsÚß ~MVÚ×æÞ OÚ×æ¦ÁÚß~¡¥Ú§ÈÚâ´. BÎÚoOÚàQ AOæ ÈÚáÛt¥Ú ÈÚßÔÛ®ÚÁÛ¨ÚÈÛ¥ÚÁÚà H«Úß?
BÑÛÇM ¨ÚÈÚß%¬M¥Ú«æ?!
®ÚÉ}Úà OÚßÁÛ«é«Ú ÔÛ×æVÚ×Ú«Úß„ ÔÚÂ¥Úß ÑÚßsÚß~¡¥Û§×æ GM¥Úß AOæ¾Úß«æ„Þ ÑÚßsÚÄß d«Ú …M¦¥Ú§ÁÚß. ÔÛVÚM}Ú ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÈÚßßÒÇÈÚßÁæÄÇ ÈÚß}ÛM¨ÚÁÚß, ¨ÚÈÚáÛ%M¨ÚÁÚß, @«ÚÀ¨ÚÈÚß%¥Ú …VæX @ÑÚÔÚ«æ¾Úßß×ÚÙÈÚÁÚß GM¥ÚÄÇ."A ÈÚßVÚßÈÚ«Úß„ ®ÛÄ«æ ®æãÞÎÚzæ ÈÚáÛsÚßÈÚ …¥ÚÄß Oè¾Úß%OæQ CsÚßÈÚáÛsÚß~¡¥Û§ÁÚÅÛÇ, «Û_OæVæÞsÚß' GM¥Úß BÈÚáÛëéSÛ«é @…¹ÂÒ¥ÚÁÚß. ÑÚ¤ØÞ¾Úß ÈÚßÒÞ¦¾Úß ÈÚáèƇ d߆æÞÁé ÔÛVÚà B¬„…¹ÁÚß ¬dOÚàQ «Ús榥æ§Þ«Úß GM…ߥګÚß„ ®æãÆÞÑÚÂVæ ~ØÑÚÄß ÈÚßßM¥æ …M¥ÚÁÚß, ¬dÈÛ¥Ú @®ÚÁÛƒ BÈÚáÛÈÚáé ÔÚ²ÞÁÚhß ÈæàÔÚÈÚߥé SÛÆ^é _Ò¡ GM¥ÚÁÚß. OÚßÁÛ«é«Ú ÔÛ×æVÚ×Ú«Úß„ ÔÚÂ¥Úß ÂÈÚáÛÐ×Ú †ÛÀW«æà×ÚVæ BÂÒ¥æ§Þ _Ò¡ GM¥Úß ÑÛOÚÐ=À ÔæÞØ¥ÚÁÚß. ®æãÆÞÑÚÁÚß _Ò¡¾Úß«Úß„ eæçÆVæ ¥Ú¸¹¥ÚÁÚß. Oæà«æVæ Ñæ®æoM…Áé 8ÁÚM¥Úß ÂÈÚáÛÐ×Ú«Úß„ «ÛÀ¾ÚáÛľÚß ¸sÚßVÚsæ ÈÚáÛt¥æ. B¥ÚßÈÚÁæVÚà ÑÚßÈÚáÛÁÚß 1400 ¨ÚÈÚß%¬M¥Ú«æ ®ÚÃOÚÁÚyVÚ×Úß ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ ¥ÛRÅÛWÈæ. ÈÚáÛ«ÚÈÚ ÔÚOÚßQVÚ×Ú ÑÚMYÚl«æVÚ×Úß ÔæàÞÁÛl «ÚsæÑÚß~¡¥Ú§ÁÚà 15 d«ÚÂVæ VÚÄßÇ ÌOæРɃÑÚÅÛW¥æ. 52 d«ÚÁÚ«Úß„ d«ÚÁæÞ …t¥Úß ÑÛ¿ßÒ¥Û§Áæ. ÔÛVÛW¾æßÞ ®æãÆÞÑÚÁÚß ÂÈÚáÛÐ ÔÛVÚà AOæ¾Úß OÚßlßM…ÈÚ«Úß„ @eÛk}Ú ÑÚ¤×ÚOæQ OæàMsæà¿ß§¥Û§Áæ. ÈÚß}ÛM¨ÚÁÚß AOæ¾Úß«Úß„ DØÑÚßÈÚâ´¦ÄÇ GM¥Úß @ÈÚÂVÚà Væà}Úß¡.
BÈÚáÛÈÚáé ÔÚ²Þeé ÈæàÔÚÈÚߥé SÛÆ¥é _Ò¡ BÎæoÅÛÇ …ÔÛ«Û OÚno ÂÈÚáÛÐ×Ú«Úß„ OæàÄÇÄß …M¦¥æ§ÞOæ Væà}æ¡?
ÑÚ¤ØÞ¾Úß OæîÑÚ¡ÁÚ«Úß„ †æ¥ÚÂÒ KtÒ, @ÈÚÁÚ AÒ¡ Ä®ÚmÛ¿ßÑÚÄß! AÒ¡ OÚ…ØÑÚßÈÚâ´¥ÚOæàQÞÑÚQÁÚ ®ÚÉ}Úà ¨ÚÈÚß%VÚÃM¢Ú¥Ú ÔÛ×æ¾Úß«æ„Þ ÔÚ¾ÚßßÈÚ BM}ÚÔÚ OÚß~Ó}Ú ÈÚß«ÚÑÚßÓVÚ×æÞ ÑÚ‡¨ÚÉß%Þ¾Úß×Û¥Ú ÈÚßÅÛÅÛ ¾ÚßßÑÚ±éeÛ¿ß¾Úß«Úà„ ¸noÄÇ! @¦ÁÚÆ, ÂÈÚáÛÐ @«ÚOÚÐÁÚÑÚ¤×Úß, K¥ÚßÈÚâ´¥ÚOæQÞ …ÁÚßÈÚâ´¦ÄÇ GM¥Ú ÈæßÞÅæ @¥Úß ¨ÚÈÚß%VÚÃM¢ÚÈæãÞ @ÄÇÈæãÞ GM…ߥۥÚÁÚà ÔæÞVæ Væà}Û¡¦Þ}Úß?! ÔÛWÁÚßÈÛVÚ @¥Úß ¨ÚÈÚß%¬M¥Ú«æ ÔæÞVÛVÚß}Ú¡¥æ? B«Úß„ ÈÚßÅÛÅÛØVæ VÚßMtPQÁÚßÈÚ ÈÚß}ÛM¨ÚÁÚ«Úß„ }æVæ¥ÚßOæàØÙ, ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÑÛ‡}é«ÚÆÇ Ôæyß|ÈÚßOÚQØVæ ÌOÚÐy OæàsÚ†ÛÁÚ¥Úß GM¥Úß ËÛÅæVÚ×Ú«Úß„ ÈÚßß_`ÑÚÄß ®ÚþÚß~„ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ BÈÚÁÚß ¾ÚáÛÂVæ @®Ú^ÛÁÚÈæÑÚVÚß~¡¥Û§Áæ? ¾ÚáÛÂVæ @«ÛÀ¾Úß ÈÚáÛsÚß~¡¥Û§Áæ? BMlÁé«æmé«ÚÆ"Jahalat" ®Ú¥ÚÈÚ«Úß„ ÔÛP ÑÚ^é%Væ Oæàt... dÔÛÄ}é GM¥ÚÁæ BÑÛÇM …ÁÚßÈÚâ´¥ÚOæQ ÈÚßß«Ú„ @ÁæÞ¸¾ÚáÛ¥ÚÆÇ B¥Ú§ ®ÚÂÒ¤~. AVÚ @ÁæÞ¸¾ÚáÛ¥ÚÆÇ Ôæyß| ÈÚßOÚQ×Úß ÔÚßno¥ÚÁæ ÈÚßÁÚ×ÚÆÇ ÔÚà}Úß ÔÛOÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @¥Ú«Úß„ ¬ÆÇÒ¥Úߧ, Ôæyß|ÈÚßOÚQØVæ ÌOÚÐy OæàsÚ†æÞOÚß GM¥Úß Èæà¥ÚÄß ÔæÞØ¥æ§Þ ®ÚÃÈÛ¦¾ÚßÈÚÁÚß. A¥ÚÁæ BM¥Úß ¨ÚÈÚß%ÈÚ«æ„Þ J}桾ÚáÛW BlßoOæàMtÁÚßÈÚ }ÛƆ۬ ÈÚß«ÚÒ¤~VÚ×Úß ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥æÞ«Úß? ÂÈÚáÛÐ×ÚM¢Ú †ÛÄP¾Úß«Úß„ ÑÚßsÚÄß ÔæàÁÚsÚßÈÚâ´¥Úß, ÈÚßÅÛÅÛ×ÚM¢Ú †ÛÄPVæ VÚßMtOÚßQÈÚâ´¥Úß ¾ÚáÛÈÚ ¨ÚÈÚß%OÛ¾Úß%? A ¥æÞÈÚÁæÞ ¥Ú¾ÚáÛÈÚß¿ß¾ÚáÛWÁÚßÈÛVÚ ¨ÚÈÚß%¥Ú HeæMlÁæÞOæ BÎÚßo OÚàÃÂVÚ×ÛVÚß~¡¥Û§Áæ?
1947ÁÚÆÇ ¨ÚÈÚß%¥Ú A¨ÛÁÚ¥Ú ÈæßÞÅæ ®ÚÃ}æÀÞOÚ ÁÛÎÚoñÈÚ«Úß„ ®Úsæ¥ÛVÚ ÈÚßÔÚÈÚß½¥é @Æ f«Û„ OÚMt¥Úߧ JM¥Úß ÈÚáÛsÚ«é% BÑÛÇÉßOé ÁÛÎÚoñÈÚ«Úß„ OÚlßoÈÚ OÚ«ÚÑæÞ ÔæàÁÚ}Úß ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚ ÁÚOÚ¡ÈÚ«æ„Þ ÕMsÚßÈÚ ¨ÚÈÚáÛ%M¨ÚÁÚ OÚà®ÚÈÚ«Ú„ÄÇ. ¥ÚßÁÚ¥ÚäÎÚoÈÚËÛ}é, f«Û„ ~ÞÂOæàMsÚ ÈæßÞÅæ ®ÛPÑÛ¡«Ú AW¥æ§Þ«Úß? ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ «ÛÈÚâ´ OæÄ ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÁÚ ÈÚßàĺÚà}ÚÈÛ¥Ú¥Ú …VæX ¥ÚàÁÚß}æ¡ÞÈæ. A¥ÚÁæ @ÈÚÁÚ«Úß„ «ÛÈÚâ´ OæÞ×ÚßÈÚâ´¥æÞ«æM¥ÚÁæ, ¨ÚÈÚß%¥Ú A¨ÛÁÚ¥Ú ÈæßÞÅæ ¥æÞËÚ Jsæ¥Úß ®ÚÃ}æÀÞOÚ BÑÛÇÉßOé ÁÛÎÚoñ ÁÚ_ÒOæàMsÚ ®ÛPÑÛ¡¬¾ÚßÁæÞ«Úß BM¥Úß «æÈÚß½¦¾ÚáÛW¥Û§Áæ¾æßÞ?! 2012ÁÚÆÇ ÈÚßßÒÇÈÚßÁæÞ AW¥Ú§ÁÚà 400OÚàQ Ôæ^Úß` ̾ÚáÛVÚ×Ú«Úß„ VÚßMtlßo OæàÄÇÅÛW¥æ! …ÑéVÚ×Ú«Úß„ ¬ÆÇÒ Ì¾ÚáÛVÚ×Ú«Úß„ ®ÚÃ}æÀÞPÒ OæàÄßÇÈÚ YÚl«æVÚ×Úß, ̾ÚáÛ ÈÚßÒÞ¦VÚ×Ú ÈÚßßM¥æ ËÚßOÚÃÈÛÁÚÈæÞ ÈÚáÛÁÚyÔæàÞÈÚß ÈÚáÛsÚßÈÚM¢Ú YÚl«æVÚ×Úß ÈÛÁÚOæàQM¥Û¥ÚÁÚà ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ ÑÚMºÚÉÑÚß}Ú¡Èæ. ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú Jlßo d«ÚÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ OæÞÈÚÄ ËæÞ. 5.25ÁÚÏoÁÚßÈÚ Ì¾ÚáÛVÚ×Ú«Úß„ OÚMsÚÁæ 70 ®ÚÑæ%Mmé BÁÚßÈÚ ÑÚ߬„VÚ×Úß ÒtÉßtVæà×ÚßÙ}Û¡Áæ. @lÅé ¸ÔÛ ÈÛd®æÞ¿ß ÑÚOÛ%ÁÚ @ƒOÛÁÚOæQ …M¥Úß ÑÚM¨Û«Ú ÈÚáÛsÚßÈÚÈÚÁæVÚà ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% ÈæàÔÚÁÚM ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «ÚÈÚß½ D}Ú¡ÁÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÄàÇ Ì¾ÚáÛ-ÑÚ߬„VÚ×Úß …t¥ÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. B«Úß„ 1974ÁÚÆÇ ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÑÚMÑÚ~¡«ÚÅæÇÞ @ÔÚ½¦VÚ×Ú«Úß„ ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚÄÇ GM… ¬y%¾Úß @MWÞOÛÁÚ ÈÚáÛsÚÅÛW}Úß¡! 1947ÁÚ ¥æÞËÚ ÉºÚd«æ¾Úß «ÚM}ÚÁÚ ®ÚÃ}æÀÞOÚ ÁÛÎÚoñ¥Ú OÚ«ÚÑÚß Ôæà}Úß¡ ºÛÁÚ}Ú, …ÈÚáÛ%, †ÛMVÛǦM¥Ú ®ÛPÑÛ¡«ÚOæQ ÔæàÞ¥Ú ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚß H«Û¥ÚÁÚß? BM¦VÚà (ÈæàÔÛfÁé) ÈÚÄÒVÚÁÚßVÚ×æ¬ÒOæà×ÚßÙ~¡¥Û§Áæ, ÔÚ}æÀWÞsÛVÚß~¡¥Û§Áæ.
ÔÛWÁÚßÈÛVÚ...
®æÃÞÁÚzæVÛW ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú}Ú¡ ÈÚßßR ÈÚáÛsÚßÈÚ, «æàÞsÚßÈÚ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ÈÚß}ÛM¨Ú ÈÚß«ÚÑÚßÓVÚ×Ú ÈÚßàR%}Ú«ÚOæQ H«Ú«Ú„†æÞOÚß? JM¥Úß OÛÄ¥ÚÆÇ ¬}ÚÀÈÚã Ôæà~¡ D¾Úßß~¡¥Ú§ OÛ̽ÞÁÚ¥Ú ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÂVÚà ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú d}æ ÑæÞ®Ú%sæ¾ÚáÛ¥ÚÁæ ¾ÚáÛÈÚ VÚ~ G¥ÚßÁÛVÚß}Ú¡¥æ GM¥Úß Væà}Û¡W }Úy|VÛW¥Û§Áæ, ºÚ¾æàÞ}Û°¥Ú«æ¿ßM¥Ú ÈÚßßP¡ ®Úsæ¥Úß ºÛÁÚ}Ú¥Ú d}æ «æÈÚß½¦¾Úß …¥ÚßOÚß «ÚsæÑÚßÈÚ ÈÚß«ÚÑÚßÓ ÈÚáÛt¥Û§Áæ, «ÚÈÚß½ ÑæÞ«æ ®æãÃÞ}ÛÓÕÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ÉÅæÞeé AÈÚáé%VÚ×Ú«Úß„ ÑæÞ ºÚ¾æàÞ}Û°¥ÚOÚÁÚ«Úß„ }ÛÈæÞ ÈæßloÄß ÔæàÁÚn¥Û§Áæ. @}Ú¡ ÈÚßÅÛÅÛ ®ÚÃOÚÁÚy OÚàsÚ BtÞ ®ÛPÑÛ¡«Ú HOÚÂÞ~¾ÚßÆÇ _M~ÑÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥æ. It has stirred the whole nation. GÄÇ D¥ÛÁÚ ÈÚß«ÚÑÚßÓVÚ×Úà JM¥ÛWÈæ, ÈÚáÛ«ÚÉÞ¾Úß}æ ÈæßÞÄßVæç ®Úsæ¾Úßß~¡¥æ. J…¹ ®Úâ´lo †ÛÄPVæ @MdßÈÚÎÚßo ®Úâ´OÚQÄÁæÞ C ÈÚß}ÛM¨ÚÁÚß? BM¢ÚÈÚÂM¥Ú ®ÚÃ^æàÞ¥Ú«æ ®Úsæ¾Úßß~¡ÁÚßÈÚ ºÛÁÚ}Ú¥Ú ÈÚßàĺÚà}ÚÈÛ¦ ÈÚß«ÚÑÚßÓVÚØVÚà ÈÚßÅÛÅÛ ®ÚÃOÚÁÚy¥ÚÆÇ JM¥Úß ÈæßÑæÞeé, ÑÚM¥æÞËÚ B¥æ¾ÚßÄÇÈæ?!
-®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ
mepratap@gmail.com

ದಲಿತರ ಮತಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಡಿದು ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದವು - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

®ÚMeÛ†é«ÚÅæàÇM¥Úß ÑÚºæ. ÈæÞ¦Oæ¾Úß ÈæßÞÅæ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé. ÈÚßßMºÛVÚ¥ÚÆÇ PPQÂ¥Úß ÑæÞÂÁÚßÈÚ d«ÚÑæà¡ÞÈÚß. B¥Ú§PQ¥Ú§M}æ¾æßÞ ÈæÞ¦Oæ¾Úß ÈæßÞÅæ …M¥Ú ÈÚÀP¡¾æà…¹ "«Û«Úß ¬«Ú„ Oæà«æ¾Úß }ÚÈÚß½' G«Úß„}Û¡«æ. A¥ÚÁæ ÑÚ‡M}Ú ÑÚÔæàÞ¥ÚÁÚ«Ú«æ„Þ VÚßÁÚß~ÑÚßÈÚ Ò¤~¾ÚßÆÇÁÚÆÄÇ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé. EÁÚß ¸lßo GÎæàoÞ ÈÚÎÚ%VÚ×ÛW¥Ú§ÈÚâ´. «ÛćÁÚß ÑÚÔæàÞ¥Ú¾ÚßÁÚß, B…¹ÁÚß ÑÚÔæàÞ¥ÚÁÚÁÚ d}æW«Ú ÑÚM®ÚOÚ%ÈæÞ OÚt¥ÚßÔæàÞW}Úß¡. ÈÚ¾æàÞÈÚä¥Úª }Û¿ß¾Úß ÈÚßßR «æàÞt ÔÚ}Û¡ÁÚß ÈÚÎÚ%VÚ×æÞ OÚ×榥ڧÈÚâ´. ®Úã«Û¥Ú t±æ«éÓ ®æãÃsÚOÚЫé t®Ûmé%ÈæßMmé«ÚÆÇ¥Ú§ ÈæçeÛk¬OÚ ÑÚÔÛ¾ÚßOÚ«Ú ÔÚߥ槾Úß«Úà„ }æàÁ榥ڧÁÚß. 1981ÁÚÆÇ "¥ÚÆ}Ú ËæàÞÏ}Ú ÑÚÈÚáÛd ÑÚMYÚÎÚ% ÑÚÉß~'¾Úß«Úß„ ®ÛÃÁÚM»ÑÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ ÁÛdPÞ¾ÚßOæQ ¨ÚßÈÚßßP¥Ú§ÁÚß. sÛ. †Û†Û ÑÛÔæÞ†é @M†æÞsÚQÁé @ÈÚÁÚ d«Ú½ ¦«ÚÈÛ¥Ú H¯ÃÅé 14 (1984)ÁÚM¥Úß …ÔÚßd«Ú ÑÚÈÚáÛd ®ÚOÚÐ(¸GÑé¯)ÈÚ«Úß„ AÁÚM»Ò ¥ÚÆ}ÚÁÚ ÑÚMYÚl«Û OÛ¾Úß%¥ÚÅæÇÞ ÈÚßß×ÚßWÔæàÞW¥Ú§ÁÚß. …M¨Úß-…×ÚVÚ¥ÚÈÚÁÚ«æ„Þ ÈÚßÁæ~¥Ú§ÁÚß.
ÔÛVæ...
¥ÚÆ}ÚÁÚ«Úß„ @ƒOÛÁÚOæQÞÂÑÚÄß, @ÈÚÁÚÆÇ ÑÛ‡»ÈÚáÛ«ÚÈÚ«Úß„ }ÚßM…Äß fÞÈÚÈÚ«æ„Þ }æÞ¥Ú OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @OæàoÞ…Áé 9OæQ «ÚÈÚß½«Ú„VÚÆ AÁÚß ÈÚÎÚ%VÚ×æÞ A¥ÚÈÚâ´. @¥ÚÁÚ JM¥Úß ÑÚy| ÑÚߦ§¾Úßà ÈÛÕ¬VÚ×ÚÆÇ ¸}Ú¡ÁÚÈÛVÚÆÄÇ, ®Ú~ÃOæVÚ×ÚÆÇ ®ÚÃOÚlÈÛVÚÆÄÇ! "ÈÚáÛÁæàÞ ÑÛÅæàÞMOæàÞ... ËÚàmé OÚÁé ¥æàÞ" @M}Ú JÈæß½ }ÚÈÚß½ @MVÚÁÚOÚÐOÚÁÚ«Úß„ aÚà ¸lßo ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚ«Úà„ ¢ÚØÒ¥Ú§ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁÚ«Úß„ nÞPÑÚßÈÚâ´¥Úß …ÔÚ×Ú ÑÚßĺÚ. A¥ÚÁæ @ÈÚÁæM¥Úà «ÚÈÚß½ …ߦªfÞÉVÚ×Ú Èæß^Úß`Væ ®Úsæ¾ÚßÄß ®ÚþÚß~„Ò¥ÚÈÚÁÚÄÇ. «ÚM¸OæàMsÚß …M¥Ú ¨æ´ÀÞ¾æàÞ¥æ§ÞËÚ @¢ÚÈÛ ^Ú×ÚÈÚؾÚß …VæX @M¢Ú …ÁÚÈÚ{Væ¾Úß«Úà„ ¸lßoÔæàÞWÄÇ. @ÈÚÁÚ ÁÛdPÞ¾Úß ®ÚÁÚM®ÚÁæ OæÞÈÚÄ J…¹ ÈÚßÕ×æVæ ÒÞÉß}ÚÈÛW¥æ. @ÈÚÁÚß ÔÚßlßoÔÛP¥Ú ¸GÑé¯ @ÈÚOÛËÚÈÛ¦}Ú«Ú ÈÚß}Úß¡ ºÚ´ÃÎÛo^ÛÁÚ¥Ú ÑÚßؾÚßÆÇ ÒÄßP¥Úߧ B}ÚÁÚ ®ÚOÚÐVÚØWM}Ú »«Ú„ÈÛW¾æßÞ«Úà DئÄÇ. @M†æÞsÚQÁé @ÈÚÂVæ ÔæàÞÆÒ¥ÚÁæ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé ~ÞÁÛ ÈæçÁÚߨڴÀ¥ÚM}æ OÛyß}Û¡Áæ. †è¥Úª ¨ÚÈÚß%OæQ ÈÚß}ÛM}ÚÁÚÈÚã AVÚÆÄÇ, }ÚÈÚß½ @«Úß¾ÚáÛ¿ßVÚØVæ ÉÑÚê}Ú ¦OÚQ«Úà„ }æàÞÂ¥ÚÈÚÁÚÄÇ. eæàÀÞ~†Û ±Ú³â´Åæ @ÈÚÁÚM}æ ÑÛÈÚáÛfOÚ ÑÚߨÛÁÚzæ¾Úß«Úà„ ®ÚÃ~®Û¦ÑÚÆÄÇ. ®æ¾ÚáÛÁé @ÈÚÁÚM}æ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æàÞ JM¥Úß É^ÛÁÚÈÛ¥ÚOæQ @MnOæàMsÚÈÚÁÚà @ÄÇ. eÛ~ A¨ÛÂ}Ú ¥Ú†Û¹ØOæ¾Úß ÈæßÞÅæ AOÚÃÈÚßyÈÚ«Úà„ ÈÚáÛt¥ÚÈÚÁÚÄÇ, ¥æçÈÚ ¬M¥Ú«æ¾ÚßÄàÇ }æàsÚVÚÆÄÇ. «ÚÈÚßVæ A¥ÚÀ}æ ¬Þt, OæàÞmÛ(ÉßÞÑÚÄß) Oæàt GM¥Úß @MVÚÅÛ^ÚÄà BÄÇ.
ÈæãÞmé ÔÚÈÚáÛÁÛ
ÁÛeé }ÚßÈÚáÛÖÁÛ
¾æßÞ «ÚÕÞ ^ÚÅæÞVÛ
¾æßÞ «ÚÕÞ ^ÚÅæÞVÛ
G«Úß„}Û¡ OæàÞmÛOÛQW †æÞsÚßÈÚ @VÚ}ÚÀÉÄÇ, ÑÚMYÚn}ÚÁÛVÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ «ÛÈÚâ´ ÁÛdÀºÛÁÚ «ÚsæÑÚ†æÞOæÞ ÔæàÁÚ}Úß †æÞÁæ¾ÚßÈÚÁÚ ÔÚßOÚßMVæ }ÚÅæ¾ÚáÛtÑÚ†æÞPÄÇ GM…ߥګÚß„ ¥ÚÆ}ÚÂVæ ÈÚß«ÚÈÚÂOæ ÈÚáÛtOæàloÁÚß. A ÈÚßàÄOÚ ¥ÚÆ}ÚÁÚÆÇ A}Ú½VèÁÚÈÚ, @ÂÈÚâ´, eÛVÚä~ ÈÚßàtÑÚÄß ®ÚþÚß~„Ò¥ÚÁÚß. OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁÚ ²ÅÛÑÚ² ~ÞÁÛ ÑÚÁÚ×Ú. ¥æÞËÚ¥Ú Jlßo d«ÚÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ ÈæßÞÅÛg~¾ÚßÈÚÁÚ ®ÚÃÈÚáÛy OæÞÈÚÄ 15 ®ÚÑæ%Mmé. A¥ÚÁæ ®ÚÃ~ OæÐÞ}ÚÃVÚ×Ú«Úà„ AOÚÃÉßÒOæàMtÁÚßÈÚ BÈÚÁÚ HOÚÑÛ‡ÈÚßÀ ÔÛVÚà ®ÛÃ…ÄÀ¦M¥ÛW DØ¥Ú 85 ®ÚÑæ%Mmé d«ÚÁÚß @ÈÚOÛËÚÈÚM_}ÚÁÛW¥Û§Áæ G«Úß„~¡¥Ú§ @ÈÚÁÚß, "…ÔÚßd«Ú" GM¥Úß OÚÁ榥Úߧ ÑÛ‡ºÛÉOÚ ÔÚOÚßQVÚ×Ú«Úß„ OÚ×æ¥ÚßOæàMtÁÚßÈÚ @M}ÚÔÚ 85 ®ÚÑæ%Mmé d«ÚÁÚ«æ„Þ. …ÔÚßd«Ú ÑÚÈÚáÛd ®ÚOÚÐ(¸GÑé¯) @M}ÚÔÚÈÚÁÚ ®ÚÃ~¬ƒ¾ÚáÛVÚÄß ÈÚßßM¥Û¿ß}Úß.
1980ÁÚ ¥ÚËÚOÚ¥Ú Oæà«æ¾Úß ºÛVÚ¥ÚÆÇ ¥æÞËÛ¥ÚÀM}Ú JM¥Úß É_}Úà ®ÚÂÒ¤~ ÑÚäÏo¾ÚáÛW}Úß¡. ËÛ†Û«Úß ®ÚÃOÚÁÚy¥ÚÆÇ fÞÈÚ«ÛMËÚ ¬ÞsÚßÈÚM}æ ÑÚ߯ÃÞMOæàÞmé% ¬Þt¥Ú ~Þ®Ú%«Úß„ J¯°Oæà×ÚßÙÈÚ ÈÚßàÄOÚ ÈÚßÕ×Û ÔÚOÚQ«Úß„ G~¡Õt¾ÚßßÈÚ …¥ÚÄß ÑÚMɨ۫ÚÈÚ«æ„Þ ~¥Úߧ®Út ÈÚáÛt¥Ú OÛMVæÃÑé @Ä°ÑÚMSÛÀ}ÚÁÚ KÅæçOæVæ ÈÚßßM¥ÛW}Úß¡. B}Ú¡ †æà±æ³ãÞÑé% ÔÚVÚÁÚy¥Ú ÑÚÄßÈÛW ÁÛfÞÈé VÛMƒ¾ÚßÈÚÁÚ ÉÁÚߥڪ nÞOÛ®ÚÃÔÛÁÚ ÈÚáÛt OÛMVæÃÑé¬M¥Ú ÔæàÁÚ…M¥Úß ®Úè۬ ÑÛ¤«ÚOÚàQ HÂ¥Ú§ É.¯. ÒMVé, @ƒOÛÁÚÈÚ«Úß„ØÒOæà×ÚÙÄß "ÈÚßMsÚÄ'ÈÚ«æ„~¡OæàMsÚß ÑÛÈÚáÛfOÚ «ÛÀ¾Úß¥Ú sÚMVÚßÁÚ †ÛÂÑÚÅÛÁÚM»Ò¥Ú§ÁÚß. ¸eæ¯ "OÚÈÚßMsÚÄ'¥Ú ÈÚßàÄOÚ ÕM¥Úà ¨ÚßÃÉÞOÚÁÚyOæQ ®ÚþÚß~„ÑÚß~¡}Úß¡. @¥æÞ ÈæÞ×æ¾ÚßÆÇ ÈÚßßÅÛ¾ÚßM ÒMVé ¾ÚáÛ¥ÚÈé D}Ú¡ÁÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ ¾ÚáÛ¥ÚÈÚÁÚ«Úß„ ÑÚMYÚnÑÚÄß ÈÚßßM¥ÛW¥Ú§Áæ, ¸ÔÛÁÚ¥ÚÆÇ ÅÛÄß ®ÚÃÑÛ¥é ¾ÚáÛ¥ÚÈé 'MY' (ÈÚßßÒÇM-¾ÚáÛ¥ÚÈé) Ò¥ÛªM}ÚÈÚ«Úß„ ®ÚÃ~®Û¦ÑÚÅÛÁÚM»Ò¥Ú§ÁÚß. A¥ÚÁæ ¥ÚÆ}ÚÁÚ«Úß„ ¾ÚáÛÁÚà OæÞ×ÚßÈÚÈÚÂÁÚÆÄÇ. ¥ÚÆ}ÚÁÚà ÑÛM®ÚÃ¥Û¿ßOÚÈÛW OÛMVæÃÑé ®ÚOÚÐOæQ †æM…Ä ¬ÞsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. ÔÛVÛW, ^Úß«ÛÈÚzæ ÑÚÈÚß¾ÚߥÚÆÇ "PÑæVæàM¥Úß «æàÞlß Blßo Ôæàmæo}ÚßM… OÚßtÒ¥ÚÁæ ÑÛOÚß' ÈæãÞlß ÔÛOÚß}Û¡Áæ GM… ¨æàÞÁÚzæ¾Úß«Úß„ @¥Úß }Ú×æ¦}Úß¡. BM}ÚÔÚ ®ÚÂÒ¤~¾ÚßÆÇ ËÛÅæ, ÌOÚÐy, É¥æÀ¿ßM¥Ú ¥ÚàÁÚÈæÞ Dئ¥Ú§ ¥ÚÆ}ÚÁÚ«Úß„ ÑÚMYÚnÑÚßÈÚâ´¥Úß ÑÚßÄºÚ¥Ú ÈÚáÛ}ÛWÁÚÆÄÇ. BÎÛoW¾Úßà, OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @M}ÚÔÚ OÛ¾Úß%OæQ OæçÔÛP¥ÚÁÚß. @ÈÚÁÚ ÑÚ}Ú}Ú ®ÚþÚß}Ú„ ¾ÚßËÚÑÚÓ«Úà„ OÛy}æàsÚW}Úß. 1987ÁÚÆÇ @ÔÚÈÚߥۆۥé ÅæàÞOÚÑÚºÛ OæÐÞ}ÚÃOæQ «Úsæ¥Ú D®Ú^Úß«ÛÈÚzæ¾ÚßÆÇ É.¯. ÒMVé G¥ÚßÁÚß, ÈÚßÁÚßÈÚÎÚ% ®ÚãÅé®Úâ´Áé«ÚÆÇ ÑæàÞÄ«ÚߺÚÉÒ¥Ú§ @ÈÚÁÚß 1991ÁÚÆÇ BmÛÈÛ OæÐÞ}ÚæM¥Ú A¾æßQ¾ÚáÛ¥ÚÁÚß. ÈÚßßÅÛ¾ÚßM ÒMVé d}æ Èæßç~à ÈÚáÛtOæàMsÚß 67 ɨ۫ÚÑÚºÛ ÑÛ¤«ÚVÚ×Ú«Úà„ Væ¥ÚߧOæàMsÚÁÚß. ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ D¥ÚÀÉß @¢ÚÈÛ D¥ÚÀÈÚß dVÚ~¡«Ú (OÛ®æã%ÁæÞmé ÈÚÅéu%) ÑÚÔÛ¾Úß, †æM…ÄÉÄÇ¥æ @ƒOÛÁÚ Õt¾ÚßÄß ®ÚþÚß~„Ò ¾ÚßËÚÒ‡¾ÚáÛW¥Úߧ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁÚ …ÔÚߥæàsÚu ÔæVÚXØOæ. ¸eæ¯Væ ÕM¥Úß}Ú‡, OÛMVæÃÑéVæ @Ä°ÑÚMSÛÀ}ÚÁÚß, ÈÚßßÅÛ¾ÚßM-ÅÛÄßVæ ¾ÚáÛ¥ÚÈÚ ÈÚß}Úß¡ ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚß ÕÞVæ ®ÚÃ~¾æà…¹ÁÚà ÈæãÞmé †ÛÀMOé ÁÛdOÛÁÚy¥Ú †æ«Úß„ÔÚ~¡¥Ú§ @…¹ÁÚ¥Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ @ÑÚMYÚn}Ú ¥ÚÆ}ÚÁÚ«Úß„ JVÚàXtÒ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÁÛdOÛÁÚy¥ÚÆÇ ÈÚßßM†æ×ÚPVæ }ÚM¦¥Úߧ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ ÑÛ¨Ú«æ¾ÚßÄÇ. ÔÚy, ÔæMsÚ¥Ú Ôæà×æ¾ÚßÆÇ Oæà_`ÔæàÞVÚß~¡¥Ú§ ¥ÚÆ}ÚÁÚ ¨Ú´‡¬ ÑÚMYÚn}ÚÈÛW Èæà×ÚVÚ}æàsÚW}Úß. D}Ú¡ÁÚ ®ÚÃ¥æÞËÚÈæãM¥æÞ @ÄÇ ®ÚMeÛ†é, ÔÚ¾ÚáÛy, ÈÚߨڴÀ®ÚÃ¥æÞËÚ, ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñVÚ×ÚÄàÇ ¥ÚÆ}Ú eÛVÚä~ OÛyÅÛÁÚM»Ò}Úß.
BM}ÚÔÚ eÛVÚä~¾Úß«Úß„MlßÈÚáÛt¥Ú OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁæM¥Úà ÈÚ^Ú%Ò‡Þ ºÛÎÚyOÛÁÚÁÛWÁÚÆÄÇ. @MP-@MËÚ, ÅæOÛQ^ÛÁÚVÚØM¥Ú OÚàtÁÚß~¡¥Ú§ @ÈÚÁÚ ºÛÎÚyVÚ×Úß @OÚÐÁÚÑÚ¤ÁÚ«Úß„ ÈÚáÛ}Úà }Úlßo~¡¥Ú§ÈÚâ´. DØ¥ÚÈÚÂVæ †æàÞÁé G¬ÑÚß~¡¥Ú§ÈÚâ´. A¥ÚÁæ @ÈÚÁæà…¹ ®ÚÃ^ÚMsÚ ÑÚMYÚlOÚ. …ÔÚßd«Ú ÑÚÈÚáÛd ®ÚOÚÐ¥Ú ÑÚºæVÚ×Úß GÅæÇÞ «Úsæ¥ÚÁÚà Èæà¥ÚÆVæ ÈæÞ¦Oæ¾æßÞÁÚß~¡¥Ú§ ¾ÚßßÈÚ OÛ¾Úß%OÚ}æ%¾æà…¹ÁÚß }ÚÈÚß½ ÈÚáÛ~«Ú OÚÅæ¾Úß ÈÚßàÄOÚ VÚyÀÁÚß AVÚÉßÑÚßÈÚÈÚÁæVÚà d«ÚÁÚ«Úß„ Õt¦noÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß. AOæ ÈÚß}Û¡ÁÚà @ÄÇ- ÈÚáÛ¾ÚáÛÈÚ~. VÛÂhß¾ÚáÛ†Û¥é«ÚÆÇ ÑÚÁÚOÛ ËÛÅÛ ÌOÚÐP¾ÚáÛW¥Ú§ ÈÚáÛ¾ÚáÛÈÚ~¾ÚßÈÚÁÚ ºÛÎÚyVÚ×Úß d«ÚÁÚ«Úß„ ÈÚßM}ÚÃÈÚßßVÚªÁÚ«Û„WÑÚß~¡¥Ú§ÈÚâ´. @M}ÚÔÚ ÑÛÈÚߢڴÀ%ÈÚ«Úß„ VÚßÁÚß~Ò¥Ú OÛ¬ÍÁÛÈÚáé AOæ¾Úß«Úß„ ÁÛdPÞ¾ÚßOæQ G×æ¥Úß }ÚM¥ÚÁÚß. AOæ¾Úß ®ÚÃÒ¦ª¾æßÞ Ôæ^Û`VÚ}æàsÚW}Úß. ÔÛVÚM}Ú OÛ¬ÍÁÛÈÚáé ÈÚß}ÚÓÁÚ®ÚsÚÆÄÇ, ®æãÃÞ}ÛÓÕÒ¥ÚÁÚß. "ÈæçËÚÀÁÚ«Úß„ OÚÐÉßÒ, †ÛÃÔÚ½yÁÚ«Úß„ ÈÚßßWÒ, pÛOÚàÁÚÁÚ«Úß„ @¨Ú%OæQ OÚ}Ú¡ÂÒ' GM… ®ÚÃ^æàÞ¥Ú«ÚOÛ ºÛÎÚy ÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé, "ÈÚß«ÚßÈÛ¦' GM¥Úß }ÛÈæÞ d¾Úßß~¡¥Ú§ ¸eæ¯ d}æ¾Úßà OæçeæàÞtÑÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ 1996ÁÚÆÇ ÈÚáÛ¾ÚáÛÈÚ~¾ÚßÈÚÁÚ«Úß„ D}Ú¡ÁÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú Èæà¥ÚÄ ¥ÚÆ}Ú ÈÚßÕ×Û ÈÚßßRÀÈÚßM~þÚáÛW ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. A¥ÚÁæ }ÛÈæM¥Úà ÑÛ¤ÈÚÁÚOæQÞÁÚÄß ®ÚþÚß~„ÑÚÆÄÇ. †æÞÁæ¾ÚßÈÚÂVÚà OÛ¬ÍÁÛÈÚáéVÚà BÁÚßÈÚ ÈÚÀ}ÛÀÑÚÈæÞ @¥Úß. ¥ÚÆ}ÚÁÚ«Úß„ @ƒOÛÁÚOæQÞÂÑÚßÈÚâ´¥Úß @ÈÚÁÚ VÚß¾ÚáÛW}æ¡Þ ÔæàÁÚ}Úß, Èæç¾ÚßP¡OÚ ÈÚßÔÚ}Û‡OÛMOæоÚß«Úß„ ÔæàM¦ÁÚÆÄÇ. }Ú«ÚVæ @ƒOÛÁÚ †æÞsÚ G«Úß„ÈÚ, @ƒOÛÁÚ¥Ú ®Úƒ¿ßM¥Ú ¥ÚàÁÚ DؾÚßßÈÚ @M}ÚÔÚ "ÑÚ«ÚÀÑÚ¤ Ò¤~' †æÞÁæ ¾ÚáÛÁÚÆÇ¥æ? B}ÚÁÚ ¾ÚáÛÈÚ ¥ÚÆ}Ú «Û¾ÚßOÚÁÚÆÇ @M}ÚÔÚ VÚßyÈÚ«Úß„ OÛyÄß ÑÛ¨Ú´À? OÚ«Û%lOÚ¥Ú ¥ÚÆ}Ú ^Ú×ÚÈÚؾÚß ¥ÚßÁÚM}ÚÈÚã @¥æÞ. ÑÚ‡}ÚN ¥ÚÆ}ÚÁæÞ ÔæÞ×ÚßÈÚM}æ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁÚM}ÚÔÚ «Û¾ÚßOÚ«Ú OæàÁÚ}æ¿ßM¥ÛW «ÚÈÚß½ÆÇ "}ÚßMsÚÁÚÑÚÁÚ ÔÛÈÚØ' Ôæ^Û`W¥æ. @¥ÚÂM¥Ú ¥ÚÆ}Ú ^Ú×ÚÈÚØ «ÚÁÚ×Úß~¡¥æ. SÛÀ}Ú ¥ÚÆ}Ú OÚÉ ¥æÞÈÚ«ÚàÁÚß ÈÚßÔÛ¥æÞÈÚ @ÈÚÁÚÆÇ "ÑÚ«ÚÀÑÚ¤ Ò¤~'¾Úß«Úß„ OÛy…ÔÚߥÛW¥Ú§ÁÚà OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁÚÆÇ¥Ú§ ¥ÚàÁÚ¥ÚäÏo, OÛ¾Úß%}ÚM}Úà ÁÚà¯ÑÚßÈÚ eÛzæ½, inclusiveness«Ú OæàÁÚ}æ¿ß¥æ. Flexibility¾ BÄÇ. BÈÚâ´VÚ×Ú d}æVæ «ÚÈÚß½ ¥ÚÆ}Ú «Û¾ÚßOÚÁÚÆÇ ÑÚy| ÑæàÞÈÚáÛÂ}Ú«ÚÈÚ«Úà„ OÛy…ÔÚߥÛW¥æ. KsÛt ÑÚMYÚnÑÚÄß ¾ÚáÛÁÚà ÈÚßßM¥ÛVÚßÈÚâ´¦ÄÇ. ÈÚßßM¥Û¥ÚÁÚà ±ÚÄ ¥æàÁæ¾ÚßßÈÚ Èæà¥ÚÅæÞ ÑÚy|-®Úâ´lo AÉßÎÚVÚØVæ …Æ¾ÚáÛVÚß}Û¡Áæ. A¥ÚÁæ ¥ÚÆ}Ú ÈÚß}ÚVÚ×Úß OÛ¬ÍÁÛÈÚáé ÔÛ¦¾ÚßÆÇ ÑÚMYÚn}ÚÈÛVÚ¦¥Ú§Áæ H«ÛVÚß}Ú¡¥æ GM…ߥÚOæQ }ÚÉß×Úß«ÛsÚß ÑÛPоÚáÛW¥æ. @ÆÇ 28 ®ÚÑæ%Mmé ¥ÚÆ}ÚÂ¥Ú§ÁÚà ¥ÚÆ}ÚÁÚ«æ„Þ ®ÚÃ~¬ƒÑÚßÈÚ ~ÁÚßÈÚßÄÈÚÄÇÈÚ«é @ÈÚÁÚ t¯I (Dalit Panthers Of India) ®ÚOÚÐOæQ 2005ÁÚ ÁÛdÀ ɨ۫ÚÑÚºæ ^Úß«ÛÈÚzæ¾ÚßÆÇ t.GM.Oæ. ¬ÞsÚÄß ÈÚßßM¥ÛW¥Úߧ GÁÚsÚß ÒÞlßVÚ×Ú«Úß„ ÈÚáÛ}ÚÃ!
BM}ÚÔÚ ÈæçÁÚߨڴÀVÚ×Ú «ÚsÚßÈæ¾Úßà @}ÚÀM}Ú @ÑÚMYÚn}Ú ÑÚÈÚßߥ۾ÚßÈÚ«Úß„ ¥æÞËÚ¥Ú OæÄÈÚâ´ ºÛVÚVÚ×ÚÅÛÇ¥ÚÁÚà ¸GÑé¯ GM… JM¥æÞ ÑÚà«Út }ÚM¥Úß, "¥ÚÆ}ÚÁÚ ÈæãÞlß ÈÚáÛÁÛlPQÄÇ" GM… ÑÚM¥æÞËÚÈÚ«Úß„ «ÚÈÚß½ ÁÛdPÞ¾Úß ®ÚOÚÐVÚØVæ @¥ÚÁÚÄàÇ OÛMVæÃÒÓVæ ÈÚßßnoÒ¥Ú PÞ~% OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÂVæ ÑÚÄdžæÞOÚß. BÈÚ}Úß¡ ¸GÑé¯ ¥æÞËÛ¥ÚÀM}Ú ^Úß«ÛÈÚzæ¾ÚßÆÇ VæÄßÈÚâ´ ÑÛƒÑÚß}Ú¡ BÄÇ¥æÞ BÁÚ…ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ OÚ«Û%lOÚ¥ÚM}ÚÔÚ ¥ÚàÁÚ¥Ú ÑÚ¤×Ú¥ÚÄàÇ OÛMVæÃÒÓ«Ú @ºÚ´À£%VÚØVæ ÑæàÞÅÛVÚß~¡¥Ú§Áæ, ¸e毾Úß VæÄßÉVæ ®ÚÁæàÞOÚÐ OÛÁÚyÈÛW¥Ú§Áæ @¥ÚOæQ ¸GÑé¯ ÑÚ°ƒ%ÑÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥Úß, VÚy¬Þ¾Úß ®ÚÃÈÚáÛy¥Ú ÈæãÞmé VÚØÑÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥æÞ OÛÁÚy. A ÈÚßnoVæ ¥æÞËÚ¥Ú d«ÚÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ ËæÞ. 17ÁÚÏoÁÚßÈÚ ¥ÚÆ}ÚÁÚ«Úß„ ÑÚMYÚnÑÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé OÛMVæÃÒÓVæ, eÛ}ÚÀ~Þ}ÚÈÛ¦VÚØVæ, OÚÈÚßßÀ¬ÑÚoÂVæ ÔÛVÚà B}ÚÁÚ ®ÛÃ¥æÞÌOÚ ®ÚOÚÐVÚØVæ «ÚsÚßOÚ ÔÚßnoÒ¥Û§Áæ.
BM}ÚÔÚ OÛ¬ÍÁÛÈÚáé ÈÚßàÁÚß ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ OæàÞÈÚáÛ Ò¤~¾ÚßÆÇ¥Úߧ 2006, @OæàoÞ…Áé 9ÁÚM¥Úß ÈÚßÁÚyÔæàM¦¥ÚÁÚß. OèlßM¸OÚ ÁÛdOÛÁÚy, ÈÚßVÚ«Ú«æ„Þ D®ÚÈÚßßRÀÈÚßM~à ÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ D}Ú¡ÁÛƒOÛ¾Úß«Û„W ¬¾ÚßßP¡ ÈÚáÛt¥Ú ®ÚMeÛ†é ÈÚßßRÀÈÚßM~à ®ÚÃOÛËé ÒMVé †Û¥ÚÅé, ®Úâ´}Úà ÑÛoÆ«éVæ ®ÚloOÚloÄß ÈÚßßM¥ÛW¥Ú§ OÚÁÚßzÛ¬ƒ, ÈÚßVÚ«Ú«Úß„ ÁÛdÀ¥Ú VÚ¥ÚߧVæ¾Úß ÈæßÞÅæ OÚàÂÒ OæÞM¥ÚÃ¥Ú VÚ¥ÚߧVæ¾æßÞÁÚÄß ÔÚÈÚ{ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ÈÚßßÅÛ¾ÚßM ÒMVé ¾ÚáÛ¥ÚÈé BM}ÚÔÚ @ƒOÛÁÚ¥ÛÕVÚ×Ú «ÚsÚßÈæ }Ú«ÚVæ @ƒOÛÁÚÈæÞ †æÞsÚ GM¥Ú OÛ¬ÍÁÛÈÚáé @ÈÚÁÚM}ÚÔÚ "ÑÚ«ÚÀÑÚ¤' «Û¾ÚßOÚÁÚß GÎÚßo ÉÁÚ×Ú @ÄÇÈæÞ? ÑÛ‡¢Ú%OæQ …¥ÚÄß }Ú«Ú„ ÑÚÈÚßߥ۾Úß¥Ú OæçVæ @ƒOÛÁÚ ¥ÚPQÑÚÄß Oæà«æ DÒÂÁÚßÈÚÈÚÁæVÚà ËÚÃÉßÒ¥Ú A fÞÈÚÈÚ«Úß„ «æ«Ú¯ÒOæà×ÚÙ¥æ BÁÚÅÛ¦Þ}æ?
- ®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ
mepratap@gmail.com

ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಧನಕನಕ, ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ ಸೈನಿಕ ಸ್ಮಾರಕ! - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

2012, d«ÚÈÚ 15ÁÚM¥Úß G«étnɾÚß "É ¦ ¯Þ®ÚÅé' OÛ¾Úß%OÚÃÈÚߥÚÆÇ Why does India still not have a national military memorial? ÔÚß}Û}Ú½ ¾æàÞ¨ÚÁÚ «æ«Ú¯VÛW ºÛÁÚ}ÚÈæÞOæ BM¦VÚà JM¥Úß ÁÛÏoñÞ¾Úß Ñæç¬OÚ ÑÛ½ÁÚOÚÈÚ«Úß„ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛtÄÇ? GM… ®ÚÃË愾Ú߬„lßoOæàMsÚß JM¥Úß VÚMmæ ^Ú^æ% «Úsæ¦}Úß¡. @M¢Ú¥æà§M¥Úß ^Ú^æ% «Úsæ¾ÚßßÈÚâ´¥ÚOÚàQ OÛÁÚyÉ}Úß¡. «ÚÈÚß½ ºÚàÑæÞ«æ, «èOÛ ÑæÞ«æ, ÈÛ¾ÚßßÑæÞ«æ ÕÞVæ ÈÚßàÁÚà ®ÚsæVÚ×Úß JM¥Úß ÁÛÏoñÞ¾Úß ¾Úßߥڪ ÑÛ½ÁÚOÚÈÚ«Úß„ (National war memorial) ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛtOæàt GM¥Úß 1960ÁÚ ¥ÚËÚOÚ¦M¥ÚÄà JOæàQÁÚÆ«Ú †æÞtOæ BsÚß}Û¡ …M¦¥Ú§ÈÚâ´. ÈæàloÈæà¥ÚÄ ÑÚÄ †æÞtOæ BmÛoVÚ OÚä}ÚYÚ´„ ÑÚOÛ%ÁÚ @¥Ú«Úß„ ~ÁÚÑÛQÁÚ ÈÚáÛt¸no}Úß¡! ÔÛVÚM}Ú ÉÎÚ¾Úß ÈÚáÛÒÔæàÞVÚÆÄÇ, BÎÚoOÚàQ ÁÛd¨Û¬ ¦ÆǾÚßÆÇÁÚßÈÚ "BMt¾ÚáÛ VæÞmé" «ÚÈæß½ÄÇÁÚ A}Ú½ÑÛPоÚß«æ„Þ ¬M}Úß ®ÚÃÌ„ÑÚßÈÚM~¥æ, OæÞOæ ÔÛP «ÚVÚßÈÚM~¥æ! Èæà¥ÚÄ ÈÚßÔÛ¾Úßߥڪ¥ÚÆÇ ÈÚßt¥Ú 84 ÑÛÉÁÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ¾æàÞ¨ÚÁÚ «æ«Ú¯VÛW @M}ÚÔÚ ¸ÃnÎÚÁæÞ 42 ÉßÞlÁé G}Ú¡ÁÚ¥Ú BMt¾ÚáÛ VæÞl«Úß„ 1921ÁÚÅæÇÞ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛtÁÚßÈÛVÚ, ÑÛ‡}ÚM}ÛÃ=À«ÚM}ÚÁÚ C ¥æÞËÚ¥Ú ÑÛÈÚ%ºèÈÚß}æ¾Úß«Úß„ OÛ®ÛsÚÄß ®ÛÃy}ÛÀVÚ ÈÚáÛtÁÚßÈÚ 20 ÑÛÉÁÚ Ñæç¬OÚÂVæ JM¥Úß ÑÛ½ÁÚOÚ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚÄß «ÚÈÚßVæ ¨Ût¾æßÞ«Úß, «ÚÈÚß½ ÑÚOÛ%ÁÚOæQÞ«ÛW¥æ? BM}ÚÔÚ ®ÚÃËæ„, A}Ú½ÑÛPоÚß«æ„Þ OæyOÚßÈÚM}ÚÔÚ ®ÚÂÒ¤~ ¬ÈÚáÛ%yÈÛ¿ß}Úß. C ÈÚߨæ´À ÁÛdÀÑÚºÛ  ÑÚMÑÚ¥Ú ÁÛfÞÈé ^ÚM¥ÚÃËæÞRÁé @ÈÚÁÚß Èæç¾ÚßP¡OÚ ®ÚþÚß}Ú„¥Ú ÈÚßàÄOÚ OÚ«Û%lOÚ ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÈÚß«ÚÈæãÆÒ, eÛVÚ ®Úsæ¥Úß †æMVÚ×ÚàÂ«Ú ÔÚä¥Ú¾ÚߺÛVÚ¥ÚÅæÇÞ "ÁÛÏoñÞ¾Úß Ñæç¬OÚ ÑÛ½ÁÚOÚ" ¬ÈÚáÛ%y OÛ¾Úß% AÁÚMºÚÈÛVÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. @ÎæoÞ @ÄÇ, 2008ÁÚÆÇ ÁÚOÚÐzÛ ÑÚ_ÈÚ, ®Úè۬¾Úß«Úß„ ºæÞn ÈÚáÛt ¦ÆǾÚßÄàÇ ÁÛÏoñÞ¾Úß Ñæç¬OÚ @¢ÚÈÛ ¾Úßߥڪ ÑÛ½ÁÚOÚÈÚ«Úß„ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚ†æÞOæM¥Úß J}Û¡¿ßÒ¥ÚÁÚß. @¥ÚÁÚ É«ÛÀÑÚÈÚ«Úà„ ¬Þt¥ÚÁÚß. ÁÛfÞÈé ^ÚM¥ÚÃËæÞRÁé OæÞM¥Úà ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÕM¥æ¾Úßà ¸¥Ú§ÁÚß. National war memorial ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚ†æÞOæM… J}Û¡¾Úß ÈÚß}æ¡ «æ«æVÚߦVæ ¸¦§}Úß. C ÑÚM…M¨Ú 2009ÁÚÆÇ ÑÚ_ÈÚÁÚ }ÚMsÚÈÚ«Úß„ ÁÚ^Ú«æ ÈÚáÛt¥Ú OæÞM¥Úà ÑÚOÛ%ÁÚ ÉÎÚ¾ÚßÈÚ«Úß„ OæçVæ~¡OæàMt}Úß. ÑÚM}ÚÑÚ¥Ú ÑÚMVÚ~¾æßM¥ÚÁæ Èæà«æ„ AVÚÑéo 17ÁÚM¥Úß ÈÚáÛ¨Ú´ÀÈÚßVÚ×Ú ÈÚßßM¥æ AVÚÉßÒ¥Ú OæÞM¥Úà ÁÚOÚÐzÛ ÑÚ_ÈÚ G.Oæ. AMl¬, GÄÇ @sæ}ÚsæVÚ×Úà ¥ÚàÁÚÈÛW¥Úߧ "ÁÛÏoñÞ¾Úß ¾Úßߥڪ ÑÛ½ÁÚOÚ" ¬ÈÚáÛ%y¥Ú OÚ«ÚÑÚß «Ú«ÚÑÛVÚÆ¥æ GM¥Úß YæàÞÏÒ¥ÚÁÚß. A Õ«æ„Åæ¾ÚßÆÇ OÚ×æ¥Ú ºÛ«ÚßÈÛÁÚ G«étnÉ ÔÚ×æ¾Úß ^Ú^æ%¾Úß«æ„Þ ÈÚßÁÚß®ÚÃÑÛÁÚ ÈÚáÛt}Úß. A OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßÈÚ«Úß„ «æàÞsÚßÈÛVÚ OÚzÛ|ÆVÚ×Úß J¥æ§¾ÚáÛVÚß~¡¥Ú§ÈÚâ´. ¦ÆǾÚß ¬ÈÚä}Ú¡ dMn OÚÉßÎÚ«ÚÁé ÈÚáÛÀOéÓÈæÅé ®æÁæÞÁÛ }ÚÈÚß½ ÑÚÔæàÞ¥æàÀÞW¾æà…¹ BMt¾ÚáÛ VæÞmé …ØVæ }ÚÈÚß½«Úß„ OÚÁæ¥ÚßOæàMsÚß ÔæàÞW @¥ÚÁÚ ÈæßÞÅæ }Ú«Ú„ OÚßlßM…¥Ú Õ¾ÚßÁÚ ÔæÑÚÂÁÚßÈÚâ´¥Ú«Úß„ }æàÞ ÔæÈæß½¿ßM¥Ú }Ú«Ú„ Õ«æ„Åæ¾Úß«Úß„ ÔæÞØOæàMt¥Ú§«Úß„ «æ«Ú¯ÒOæàMsÚß Ñæç¬OÚ ÑÛ½ÁÚOÚ @}ÚÀVÚ}ÚÀ G«Úß„~¡¥Ú§Áæ «ÚÈÚß½ ÑÛPÐÞ®ÚÃeæk¾Úß«æ„Þ ^Úß^Úß`~¡ÁÚßÈÚ @«ÚߺÚÈÚÈÛVÚß~¡}Úß¡. @¥ÚÁÚÄàÇ OÛW%Åé«ÚÆÇ ÈÚßVÚ«Ú«Úß„ OÚ×æ¥ÚßOæàMsÚ OÚ«Ú%Åé É.G«é. ¢Û®ÚÁé ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚß~¡¥Ú§Áæ, C ¥æÞËÚOæQ ÈÚßVÚ«Ú«æ„Þ Oæàlo }ÚM¥æ ÑÛ½ÁÚOÚOÛQW @MVÚÅÛ^Ú†æÞOÛW …M}ÚÄÇ GM¥Úß †æÞÑÚÁÚÈÛVÚß~¡}Úß¡.
@ÈÚÁÚ ÈÚßVÚ ¾ÚáÛÁæM¥Úß ¬ÈÚßVæ Væà}Û¡WÁÚ†æÞOÚÄÇÈæ?
OÛÀ®Úo«é Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé. 1999, ÈæßÞ-dà«é«ÚÆÇ «Úsæ¥Ú OÛW%Åé ¾ÚßߥڪÈÚ«Úß„ JÈæß½ «æ«Ú¯ÒOæàØÙ. OÛW%Åé«Ú ®ÚÈÚ%}Ú ËæÃÞ{VÚ×Ú }Úß}Ú¡ }Úߦ¾ÚßÆÇ …MOÚÁé ¬Éß%ÒOæàMsÚß OÚßØ~¥Ú§ ºÚ¾æàÞ}Û°¥ÚOÚÁÚ«Úß„ «ÛËÚ®ÚtÑÚÄß ÔæàÁÚn¥Ú§ «ÚÈÚß½ Ñæç¬OÚÁÚß, ÑæÞ«ÛƒOÛÂVÚØVæ }ÛÈÚâ´ ÈÛ®ÚÑé …ÁÚßÈÚâ´¦ÄÇ GM… ÑÚ}ÚÀÑÚMVÚ~ ~Ø¥æÞ @M¢Ú¥æà§M¥Úß OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæVæ ÔæàÁÚn¥Ú§ÁÚß. @M¢ÚÈÚÁÚÆÇ 22 ÈÚÎÚ%¥Ú OÛÀ®Úo«é Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé OÚàsÚ J…¹. @ÈÚ«Ú¥Úߧ ÑæÞ«Û Õ«æ„Åæ ÔæàM¦¥Ú§ OÚßlßM…. @®Ú°, @dg, ÈÚßß}Ú¡dg GÄÇÁÚà ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ ÑæÞ ¥æÞËÚOÛQW ÔæàÞÁÛt¥ÚÈÚÁæÞ. Éd¾ÚßM}é A ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß ¦ÞÉVæ¾Úß«Úß„ ÈÚßßM¥æ OæàMsæà¾ÚßßÀ~¡¥Ú§«ÚÎæoÞ. A}Ú«Ú }Û}Ú sÛ. OÚ}Û% ÁÛÈÚß ¢Û®ÚÁé ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ¾ÚßÆÇ OÛÀ®Úo«é AW¥Ú§ÁÚß. @dg eæ.GÑé. ¢Û®ÚÁé 15 ÈÚÎÚ% ÑæÞ«æ¾ÚßÆÇ ÑæÞÈæ ÑÚÆÇÒ¥Ú§ÁÚß. @ÈÚÁÚ Oæà«æ¾Úß ®æãÞÒoMVé dÈÚßß½-OÛ̽ÞÁÚÈÛW}Úß¡. ÈæàÈÚß½VÚ«Ú«Úß„ ÑæÞ«æVæ ÑæÞÁÚßÈÚM}æ ÔÚßÂ¥ÚßM¸Ò¥æ§Þ @ÈÚÁÚß. Éd¾ÚßM}é«Ú }ÚM¥æ É.G«é. ¢Û®ÚÁé OÚ«Ú%Åé AW¥Ú§ÁÚß. 1958ÁÚÆÇ «ÛÀÎÚ«ÚÅé t±æ«éÓ @OÛsæÉß ÑæÞÂ¥Ú @ÈÚÁÚß, 1962ÁÚÆÇ ÈÚßÁÛpÚ ®Ú¥Û~ ¥Ú×ÚOæQ ÑæÞ®Ú%sæ¾ÚáÛW¥Ú§ÁÚß. _Þ«Û ¾Úßߥڪ, †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ ÉÈæàÞ^Ú«æ¾ÚßÆÇ ®ÛÅæàXMt¥Ú§ÁÚß. "14 dÈÚßß½-OÛ̽ÞÁé Áæç±ÚÅéÓ' }ÚßOÚt¾Úß«Úß„ ÈÚßß«Ú„sæÒ¥Ú§ÁÚß. ÈÚßàÈÚ}æ¡Þ×Úß ÈÚÎÚ% ÑæÞÈæ¾Úß «ÚM}ÚÁÚ 1999ÁÚÆÇ ¬ÈÚä}Ú¡ÁÛ¥ÚÁÚß.
ÈÚßVÚ Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÑæÞ«æ¾Úß«Úß„ ÑæÞ OæàMt¥Úৠ@¥æÞ ÈÚÎÚ%.
A}Ú d¬Ò¥Úߧ 1977, tÑæM…Áé 26ÁÚM¥Úß. ÑæÞ«æ¾Úß«Úß„ ÑæÞÁÚ†æÞOæM… }Úßt}Ú ÑÚÔÚdÈÛW¾æßÞ B}Úß¡. A}Ú«Ú ¯ÃÞ~¾Úß AnOæVÚ×Úß VÚ«éVÚ×ÛW¥Ú§ÈÚâ´ @®Ú°«Ú ÉßÆl OÛÀ®é, ¥ÚMsÚ Õt¥Úß @ƒOÛ¾ÚßM}æ ÈÚß«æ }ÚßM… OÚÈÛ¾Úß}Úß «ÚsæÑÚß~¡¥Ú§. ÔæàÑÚ¦ÆǾÚß ¥èÅÛ OÚßMÈÛ«ÚÆÇÁÚßÈÚ ®ÚÃ~Ïr}Ú ÑæÞ«Û ËÛÅæ¾ÚßÆÇ OÚÆ}Ú Éd¾ÚßM}é, sæÔÛÃsÚà«é«Ú BMt¾Úß«é ÉßÆl @OÛsæÉßVæ A¾æßQ¾ÚáÛ¥Ú. 1998, tÑæM…Áé 12ÁÚM¥Úß ÑæÞ«æVæ @ƒOÚä}ÚÈÛW ÑæÞ®Ú%sæ¾ÚáÛ¥Ú Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁéVæ, "2 ÁÚd®Úã}é Áæç±ÚÅéÓ'«ÚM}ÚÔÚ ÅæeæMsÚ ÑæÞ«Û }ÚßOÚt¾ÚßÆÇ ÑæÞÈæ ÑÚÆÇÑÚßÈÚ @ÈÚOÛËÚ ¥æàÁæ¿ß}Úß. VۇƾÚßÁé A}Ú«Ú Èæà¥ÚÄ ®æãÞÒoMVé. A¥ÚÁæ JM¥æÞ ~MVÚ×ÚÆÇ dÈÚßß½-OÛ̽ÞÁÚOæQ }æÁÚ×Ú†æÞOÛ¿ß}Úß. @ÆÇ«Ú OÚ߮ۇÁÚ¥ÚÆÇ ºÚ¾æàÞ}Û°¥Ú«æ¾Úß«Úß„ ÈÚßloÔÛOÚßÈÚ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ¾ÚßÆÇ }æàsÚW¥Ú. GÁÚsÚß G«é'OèMlÁé'VÚ×ÚÆÇ ºÛW¾ÚáÛ¥Ú. C ÈÚߨæ´À, ºÚ¾æàÞ}Û°¥ÚOÚÁÚß OÛW%Åé«Ú ®ÚÈÚ%}Ú }ÚߦVÚ×Ú«Úß„ AOÚÃÉßÒÁÚßÈÚ É^ÛÁÚ †æ×ÚPVæ …M}Úß. ®Úè۬ ÈÛd®æÞ¿ß¾ÚßÈÚÁÚß OÛW%Åé OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæVæ A¥æÞÌÒ¥ÚÁÚß. ÔÛVÛW ºÚ¾æàÞ}Û°¥Ú«æ ÈÚßàÅæàÞ}Û°l«æ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ¾ÚßÆÇ }æàsÚWÁÚßÈÛVÚÅæÞ sÛÃÑé ÑæOÚoÁé«ÚÆÇ …ÁÚßÈÚ }æàÞÅæàÞÆMVé, mæçVÚÁé ÕÅé ÔÛVÚà @¥ÚÁÚ ÑÚß}Ú¡Æ«Ú †æloVÚØM¥Ú ºÚ¾æàÞ}Û°¥ÚOÚÁÚ«Úß„ SÛÆ ÈÚáÛtÑÚ†æÞOæM¥Úß "9 ÁÚd®Úã}é Áæç±ÚÅéÓ'Væ A¥æÞËÚ …M}Úß.
OÛW%Åé ¾Úßߥڪ¥ÚÅæÇÞ @}ÚÀM}Ú ¬zÛ%¾ÚßOÚ OÚ¥Ú«ÚÈæM¥ÚÁæ }æàÞÅæàÞÆMVé«Ú ÈÚßÁÚßÈÚËÚ!
*«ÚVÚÁÚ ÔÛVÚà ÅæÞÔÚÁé ÁÛÏoñÞ¾Úß Ôæ¥Û§ÂVæ †æ«Úß„ ÈÚáÛt AÒÞ«ÚÈÛWÁÚßÈÚ }æàÞÅæàÞÆMVé, …ÔÚßÈÚßßRÀ ÑÚM®ÚOÚ% ÑÚ¤×Ú. «ÚÈÚß½ Ñæç¬OÚÁÚß OÚt¥Û¥Ú †æloÈÚ«æ„Þ ËÚ}Úßà «ÛËÚ ÈÚáÛsÚ†æÞOÚß. †ælo¥Ú }Úߦ¾ÚßÆÇ OÚßØ~ÁÚßÈÚ ËÚ}ÚßÃÉVæ Ñæç¬OÚÁÚ«Úß„ OÚßÂVÚ×ÚM}æ Ôæàsæ¥ÚßÁÚßØÑÚßÈÚ ÑÚßÈÚzÛ%ÈÚOÛËÚ. d}æVæ @}ÛÀ¨Ú߬OÚ eÛÈÚßÁéVÚ×Ú«Úß„ ÔæàM¦¥Ú§ ºÚ¾æàÞ}Û°¥ÚOÚÁÚß «ÚÈÚß½ Ñæç¬OÚÁÚ ÁæÞt¾æàÞ ÑÚM¥æÞËÚVÚ×Ú«Úß„ OÚ¥Û§ÆOæ ÈÚáÛt ¸sÚß~¡¥Ú§ÁÚß, «ÚÈÚß½ OÛ¾Úß%}ÚM}ÚÃVÚ×Ú«Úß„ Èæà¥ÚÅæÞ ~Ø¥ÚßOæà×ÚßÙ~¡¥Ú§ÁÚß. ÕÞVÛW 2 ÁÚd®Úã}é Áæç±ÚÅéÓ«Ú OÚÈÚáÛMtMVé @ƒOÛ OÚ«Ú%Åé GM.¸. ÁÚÉÞM¥Úëۢé ÔÛVÚà @ÈÚÁÚ sæ®ÚâüÀn ®Ú¥Ú½®Û{ A^Û¾Úß% @ÈÚÂVæ ¥æàsÚu @®Û¾ÚßÈæÞ G¥ÚßÂW}Úß¡. @¥Ú«Úß„ OæÄÈÚÁÚß @®Û¾ÚߥÚM}æ OÚMsÚÁæ, OÛÀ®Úo«é Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁéVæ @¥æàM¥Úß ¥æÞÈÚÁæÞ ÑÚäÏoÒ¥Ú @ÈÚOÛËÚÈæ¬Ò}Úß. C ÈÚߨæ´À, OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ¾æßÞ«æàÞ AÁÚMºÚÈÛ¿ß}Úß, A¥ÚÁæ ËÚ}ÚßÃÈÚ«Úß„ ÑÚ¥æ…t¾ÚßßÈÚâ´¥Úß ~ÞÁÛ OÚÎÚoÈæ¬ÑÚ}æàsÚW}Úß. 1999, dà«é 12ÁÚM¥Úß Ñڇİ ÈÚßno«Ú ¾ÚßËÚÑÚßÓ ¥æàÁæ¿ß}Úß. ÈæßÞdÁé ÈæàÞÕ}é ÑæOæÓÞ«Û «æÞ}Úä}Ú‡¥ÚÆÇ ®ÛÃÁÚM»OÚ ¥ÛØ «Úsæ¿ß}Û¥ÚÁÚà dà«é 12ÁÚ ÁÛ~þÚß OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ¾Úß «æÞ}Úä}Ú‡ÈÚ«Úß„ Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé ÈÚßßM¥Û×Ú}Ú‡¥Ú }ÚMsÚOæQ ÈÚÕÑÚÅÛ¿ß}Úß. }æàÞÅæàÞÆMVé ÈÛÀ¯¡¾ÚßÆÇ …ÁÚßÈÚ @}ÚÀM}Ú A¾ÚßOÚno«Ú ÑÚ¤×ÚÈæM¥ÚÁæ …†Û%¥é …MOÚÁé. @¥Ú«Úß„ ¾ÚßËÚÒ‡¾ÚáÛW ÑÛ‡ƒÞ«Ú®ÚtÒOæàMsÚ ¢Û®ÚÁé «æÞ}Úä}Ú‡¥Ú Ñæç¬OÚÁÚß ÈÚßßM¦«Ú ÔÛ¦¾Úß«Úß„ ÑÚßVÚÈÚßVæàØÒ¥ÚÁÚß.
dà«é 13, †æ×ÚW«Ú eÛÈÚ 4.10 ¬ÉßÎÚ. OÚ«Ú%Åé ÁÚÉÞM¥Úëۢé @ÈÚÂM¥Ú ÁæÞt¾æàÞ ÑÚM¥æÞËÚ …M}Úß. @ÆÇM¥Ú 20 P.ÉßÞ. ¥ÚàÁÚ¥ÚÆÇ¥Ú§ ÈæßÞdÁé d«ÚÁÚÅé ÈæàÞÕM¥ÚÁé ®Úâ´Â @}Ú¡ OÚsæ B¥Ú§ÁÚß. ÑÚÁé, «Û«Úß }æàÞÅæàÞÆMVé«Ú ÈæßÞÆ¥æ§Þ«æ C JM¥Úß ÑÚM¥æÞËÚ «ÚÈÚß½ ÑæÞ«æ ¬lßoÒÁÚß ¸sÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt}Úß. A¥ÚÁæ @¥ÚOÚàQ Èæà¥ÚÄß ÑÚßÈÚáÛÁÚß 3 ÈÛÁÚVÚ×Ú OÛÄ «ÚÈÚß½ Ñæç¬OÚÁÚß ÔÚVÚÆÁÚß×Úß ËÚÃÈÚß®Úno¥Ú§ÁÚß. OÛW%Åé ¾Úßߥڪ¥ÚÅæÇÞ @~ Ôæ^Úß` Ñæç¬OÚÁÚ«Úß„ OÚ×æ¥ÚßOæàMsÚ OÚ¥Ú«ÚÈæÞ }æàÞÅæàÞÆMVé ÈÚßÁÚßÈÚËÚ. C OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ¾ÚßÆÇ ÑÚßÈÚáÛÁÚß 100 Ñæç¬OÚÁÚß ÔÚß}Û}Ú½ÁÛ¥ÚÁÚß. Oæà«æ¾Úß ¦«Ú¥Ú ¥ÛؾæàM¥ÚÁÚÅæÇÞ 23 Ñæç¬OÚÁÚß ®ÛÃzÛ®Ú%zæ ÈÚáÛt¥Ú§ÁÚß. ÈÚßÁÚßÈÚËÚ¥Ú ÑÚߦ§ OæÞØ¥Ú ÑæÞ«Û d«ÚÁÚÅé ÈæÞ¥é®ÚÃOÛËé ÈÚßÆÇOé, Well-done GM¥Úß Èæß^Úß`Væ ÑÚà_Ò¥ÚÁÚß. A ÈæÞ×æVÛVÚÅæÞ ÈæßÞdÁé ÁÛeæÞËé @ƒOÛÂ, OÛÀ®Úo«é ÉÈæÞOé VÚ߮ۡ, Åæ²´o«æMmé d«ÚÁÚÅé ÉËÚ‡«Û¢é @ÈÚÁÚM}ÚÔÚ ÔæÈæß½¾Úß ®Úâ´}ÚÃÁÚ«Úß„ C ¥æÞËÚ OÚ×æ¥ÚßOæàMt}Úß¡. }æàÞÅæàÞÆMVé ÈÚËÚ¥Ú †æ«Ú„ÅæÇÞ ~à ¯M®ÚÅéÓ GM… ®ÚÈÚ%}ÚÈÚ«Úß„ ÈÚËÚ®ÚtÒOæà×ÚßÙÈÚ OæÄÑÚ OÚ«Ú%Åé ®Ú¥Ú½®Û{ A^Û¾Úß% «æÞ}Úä}Ú‡¥Ú }ÚßOÚtVæ ÈÚÕÑÚÅÛ¿ß}Úß. A^Û¾Úß% @ÈÚÁÚ sæ®ÚâüÀn ÈÚß}Û¡ÁÚà @ÄÇ OÛÀ®Úo«é Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé. B®Ú°}æ¡ÁÚsÚß ÈÚÎÚ%¥Ú A}Ú, }æàÞÅæàÞÆMVé ®ÚÈÚ%}Ú¥Ú ÈÚËÚ¥Ú RßϾÚßÅæÇÞ }æÞÅÛsÚß~¡¥Ú§, ÔæàÑÚ dÈÛ†Û§ÂVÛW ÔÛ}æàÁæ¾Úßß~¡¥Ú§. @¥ÚOæQ }ÚOÚQM}æ dÈۆۧ¾Úßà @ÁÚÒOæàMsÚß …M}Úß. ~ÃÞ ¯M®ÚÅéÓ ÌRÁÚÈÚ«Úß„ ÈÚËÚ®ÚtÒOæà×ÚßÙÈÚ OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæVæ }æÁÚ×ÚßÈÚ ÈÚßß«Ú„, @M¥ÚÁæ dà«é 13ÁÚM¥Úß @ÈÚß½¬Væ OÚÁæ ÈÚáÛt¥Ú. @ÈÚß½ }Úä®Û¡ ÈÚßVÚ«Ú ¨Ú´‡¬¾Úß«Úß„ AÆÒ¥Úߧ @¥æÞ OÚsæÞ †ÛÂ!
"@ÈÚáÛ½ «ÛÈÚâ´ }æàÞÅæàÞÆMVé ®ÚÈÚ%}ÚÈÚ«Úß„ ÈÚËÚ®ÚtÒ OæàMt¥æ§ÞÈæ. OÛW%Åé ¾ÚßߥڪOæQ ÑÚM…MƒÒ¥Ú «ÚàÀÑé ®æÞ®ÚÁé Pǯ°MVéVÚ×Ú«Úß„ OÚmé ÈÚáÛt BnoÁÚß, ¯ÇÞÑé' GM¥Úß ±æ³ãÞ«Ú«æ„Þ«æàÞ Oæ×ÚWlo. A¥ÚÁæ A OÚÁæ¾Úß †æ«Ú„ÅæÇÞ"}Û«Úß ÈÛ®ÚÑé …ÁÚßÈÚâ´¦ÄÇ C ®Ú}Úà ¬ÈÚß½ Oæç ÑæÞÁÚßÈÚ Èæà¥ÚÅæÞ «Û«Úß AVÚÑÚ¥ÚÆÇ @®ÚÓÁæ¾Úß A~¢Ú´À Ò‡ÞOÚÂÑÚß}Û¡ ¬ÈÚß½«æ„ÅÛÇ «æàÞsÚß~¡ÁÚß}æ¡Þ«æ' GM… ÑÚM¥æÞËÚÈÚ«Úß„ Ôæà}Ú¡ ®Ú}ÚÃÈÚ«Úà„ ®æãÞÑéo ÈÚáÛt¥Ú …ÔÚßËÚN ÑÛÈÚâ´ }Ú«Ú„ AVÚÈÚß«Ú¥Ú …VæX A}Ú¬Væ Èæà¥ÚÅæÞ ÑÚà^Ú«æ ¬Þt}æ¡Þ«æàÞ. After all, death is a part of the soldier’s destiny.
@¥Úß @~ÈÚäÏo¿ßÁÚÆ, @«ÛÈÚäÏo¾ÚáÛWÁÚÆ, OæàÅæ¿ßÁÚÆ, OÚ¥Ú«ÚÈÛWÁÚÆ ¬ºÛ%ÈÚâ´OÚÁÛW OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚ†æÞOÛ¥ÚÈÚÁÚß ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚß. @M}ÚÔÚ ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚà OæÄÈæãÈæß½ OæÄÈÚâ´ ºÛÈÚ«Û}Ú½OÚ OÚÐyVÚØVæ ÑÛPоÚáÛW, ÑÛÉVæ OÚ{|ÞÁÚß ÑÚßÂÒ¥Ú ÑÚM¥ÚºÚ%VÚØÈæ."BMt¾ÚáÛ lßsæ' ®Ú~ÃOæ¾Úß ±æ³ãÞmæàÞVÛñÚÁé ¦ÆÞ®é †ÛÀ«Úf% @ÈÚÂVæ }æàÞÅæàÞÆMVé OÛ¾ÚáÛ%^ÚÁÚzæ ÈæÞ×æ OÚ«Ú%Åé ®Ú¥Ú½®Û{ A^Û¾Úß% ÔÛVÚà OÛÀ®Úo«é Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé d}æ JM¦ÎÚßo ÑÚÈÚß¾Úß OÚ×æ¾ÚßßÈÚ @ÈÚOÛËÚ ¥æàÁæ~}Úß¡. ÁÚyÁÚMVÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ Ñæç¬OÚÁÚß, ÑæÞ«ÛƒOÛÂVÚØVæ }ÚÈÚß½ ÈÚß«æ¾ÚßÈÚÂVæ ÑÚM¥æÞËÚ OÚ×ÚßÕÑÚ†æÞOæM¥ÚÁÚà ±æ³ãÞ«é ÈÚÀÈÚÑæ¤ BÁÚßÈÚâ´¦ÄÇ. @M}ÚÔÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ }ÚÈÚß½-}ÚMWVæ, ®Ú~„Væ @¢ÚÈÛ @ÈÚß½-@®Ú°¬Væ «Û«Úß ÑÚßÁÚPÐ}Ú«ÛW¥æ§Þ«æ, A¥ÚÎÚßo †æÞVÚ ÈÛ®ÚÑé …ÁÚß}æ¡Þ«æM¥Úß ~ØÒ GM¥Úß ®Ú}ÚÃOÚ}Ú%ÁÚ ÈÚßàÄOÚ ÑÚM¥æÞËÚ ÁÚÈÛ¬ÑÚßÈÚâ´¥ÚßMlß. @ÈÚ}Úß¡ OÚ«Ú%Åé A^Û¾Úß% ÈÚáÛ~Væ OÚßØ~¥Ú§ÁÚß"«Û«Úß ÈÚß}Úß¡ «Ú«Ú„ ÔæMsÚ~ ^ÛÁÚßÄ}Û JM¥Úß ®ÚM¢Ú OÚnoOæàMt¥æ§ÈÚâ´. @ÈÚ×Ú Ôæàmæo¾ÚßÆÇÁÚßÈÚâ´¥Úß VÚMsÚß ÈÚßVÚß GM¥Úß AOæ ÔæÞØ¥Ú×Úß, BÅÛÇ @¥Úß Ôæyß| ÈÚßVÚß GM¥Úß «Û«ÚM¥æ. @ÅÛoñÑèMsé ÑÛQüÀ¬MVé ÈÚáÛtÒ¥ÛVÚ VÚMsÚß ÈÚßVÚß GM¥Úß Væà}Û¡¿ß}Úß. …ÁÚßÈÚ AVÚÑéo«ÚÆÇ ÔæÂVæ¾ÚáÛVÚß}Ú¡¥æ. ¾Úßߥڪ¦M¥Ú ÈÛ®ÚÑÛÓ¥Ú OÚàsÚÅæÞ ®ÚM¢Ú¥Ú J®Ú°M¥Ú¥ÚM}æ «æOéÅæÑé OæàtÑÚß}æ¡Þ«æ. ÔÛVÚM}Ú AOæVæ ÔæÞØ' GM¥Úß ÈÚß«ÚÉ ÈÚáÛtOæàMsÚÁÚß. «Û«Úß ÑÚßÁÚPÐ}Ú«ÛW¥æ§Þ«æ GM¥Úß «ÚÈÚß½ OÚßlßM…¥ÚÈÚÂVÚà ÔæÞØ GM¥Úß ¢Û®ÚÁé OÚàsÚ OæÞØOæàMsÚ. ¦ÆÇVæ ÈÛ®ÚÑÛÓ¥Ú ÈæßÞÅæ, Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é«ÚÆÇ¥Ú§ A^Û¾Úß% @ÈÚÁÚ ®Ú~„Væ OÚÁæ ÈÚáÛt¥Ú †ÛÀ«Úf%, VÚMsÚ«Ú ºÚÁÚÈÚÑæ¾Úß ÑÚM¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ÈÚßßnoÒ¥ÚÁÚß. }Ú¥Ú«ÚM}ÚÁÚ ¦ÆǾÚßÆÇ¥Ú§ Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé«Ú @ÈÚß½¬Væ OÚÁæ ÈÚáÛt,"¬ÈÚß½ ÈÚßVÚ OæÐÞÈÚßÈÛW¥Û§«æ. ÑÚ¥ÚÀ¥ÚÅæÇÞ ÈÛ®ÚÑé …ÁÚß}Û¡«ÚM}æ' GM¥ÚÁÚß. ÈÚßßM¥ÚßÈÚÂ¥Úß,"@ÈÚ«Úß ¬dOÚàQ ¨æç¾Úß%ÈÚM}Ú...' GM¥ÚÁÚß. GÁÚsÚß ¦«ÚVÚ×Ú «ÚM}ÚÁÚ Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé @ÈÚß½ }Úä®Û¡ @ÈÚÁæÞ ¦ÆÞ®é †ÛÀ«Úf%¾ÚßÈÚÂVæ OÚÁæ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß!
"«Ú«Ú„ ÈÚßVÚ RMt}Ú ¨æç¾Úß%ÈÚM}Ú«æÞ... @ÎÚßo ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, he is no more!!'
@¥ÚÁÚ †æ«Ú„ÅæÇÞ OÚ«Ú%Åé ®Ú¥Ú½®Û{ A^Û¾Úß% @ÈÚÁÚà ÔÚß}Û}Ú½ÁÛWÁÚßÈÚ ÑÚߦ§ ÒtÆ«ÚM}æ …M¥Ú®Ú°ØÒ}Úß. 1999, dà«é 28ÁÚ ÁÛ~à 8 VÚMmæVæ ~ÃÞ ¯M®ÚÅéÓ ÌRÁÚÈÚ«Úß„ ÑÛ‡ƒÞ«Ú®ÚtÒOæà×ÚÙÄß ÔæàÁÚl A^Û¾Úß% ÔÛVÚà ¢Û®ÚÁé «æÞ}Úä}Ú‡¥Ú }ÚßOÚt, B«æ„Þ«Úß Éd¾Úß ®Ú}ÛOæ ÔÛÂÑÚ†æÞOÚß @ÎÚoÁÚÆÇ A^Û¾Úß% …ƾÚáÛ¥ÚÁÚß. @¥Ú«Úß„ OÚMsÚß ÒnoVæ¥Úߧ ËÚ}ÚßÃVÚ×Ú}Ú¡ ÈÚßß«Úß„WX¥Ú Éd¾ÚßM}é ¢Û±ÚÁé«Ú }ÚÅæ¾Úß«Úß„ VÚßMsæàM¥Úß ÒÞØOæàMsÚß ÔæàÞ¿ß}Úß. †æ×ÚVÛVÚßÈÚÎÚoÁÚÆÇ ®ÚÈÚ%}ÚÈæÞ«æàÞ ÈÚËÚÈÛW}Úß¡. A¥ÚÁæ A^Û¾Úß% ÔÛVÚà ¢Û®ÚÁé @VÚÆ¥Ú§ÁÚß. @ÈÚ}Úß¡ Éd¾ÚßM}é ¢Û®ÚÁé ÔÚß}Û}Ú½«Û¥ÛVÚ"«Ú«Ú„ÆÇÁÚßÈÚ JM¥æÞ OæàÁÚVæM¥ÚÁæ ÑæÞ«æ ÑæÞ ¥æÞËÚ ÑæÞÈæ ÈÚáÛsÚßÈÚ «ÚÈÚß½ OÚßlßM…¥Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«Úß„ ÈÚßßM¥ÚßÈÚÂÑÚÄß B«Úß„ ¾ÚáÛÁÚà DئÄÇ' GM¥Úß A}Ú«Ú }ÚM¥æ OÚ«Ú%Åé É.G«é.¢Û®ÚÁé ¥ÚßNTÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß.
J…¹ }ÚM¥æ-}Û¿ßVæ ¥æÞÈÚÁÚß OæàsÚ…ÔÚß¥Û¥Ú @}ÚÀM}Ú OÚàÃÁÚ ÌOæоæßM¥ÚÁæ @ÈÚÁÚß …¥ÚßPÁÚßÈÛVÚÅæÞ OÚÁÚß×Ú OÚßtVÚ×Ú«Úß„ P}Úß¡Oæà×ÚßÙÈÚâ´¥Úß. A¥ÚÁæ ÑÛÈæM…ߥÚß G¥ÚßÂVæ ¬M~¥æ GM¥Úß Væà~¡¥Ú§ÁÚà @¥Ú«Úß„ ÅæPQÑÚ¥æÞ ÈÚßOÚQ×Ú«Úß„ ¥æÞËÚ ÁÚOÚÐzæVæ OÚ×ÚßÕÑÚßÈÚ ÄOÛÐM}ÚÁÚ }ÚM¥æ-}Û¾ÚßM¦ÁÚ ¬ÑÛ‡¢Ú%}æVæ, ¥æÞËÚ®æÃÞÈÚßOæQ ¾ÚáÛÈÚ ÂÞ~ OÚä}Údk}æ ÔæÞ×ÚßÈÚâ´¥Úß? JM¥Úß OÛ̽ÞÁÚÈÚ«Úß„ DØÒOæà×ÚßÙÈÚâ´¥ÚOÛQW @M¥Úß 527 Ñæç¬OÚÁÚß }ÚÈÚß½ fÞÈÚÈÚ«æ„Þ …Æ OæàloÁÚß. 1363 Ñæç¬OÚÁÚß E«ÚVæàMsÚÁÚß, @MVÛMVÚ OÚ×æ¥ÚßOæàMsÚÁÚß. ÈæßÞdÁé ®Ú¥Ú½®Û{ A^Û¾Úß% ~ÞÂOæàMsÛVÚ @ÈÚÁÚ ®Ú~„¾Úß Ôæàmæo¾ÚßÆÇ ^æà^Ú`Ä ÈÚßVÚß †æ×æ¾Úßß~¡}Úß¡, OÛÀ®Úo«é ÉOÚÃM †Û}Ûà ÈÚßt¥ÛVÚ @ÈÚÁÚ ºÛÉ ®Ú~„ ÉÈÛÔÚOæQ }Ú¾ÚáÛ «ÚsæÑÚß~¡¥Ú§×Úß, Åæ²´o«æMmé Ôڬޱڳⴥۧ«é ÔÚß}Û}Ú½«ÛVÚßÈÚâ´¥ÚÁæàM¦Væ A}Ú«Ú É¨ÚÈæ }Û¿ß B¥Ú§ J…¹ ÈÚßVÚ«Ú«Úà„ OÚ×æ¥ÚßOæàMsÚ×Úß, OÛÀ®Úo«é Oæ. PDZæ³ãÞsé% «æàMVÚßÃÈÚáé ÈÚßt¥ÛVÚ BtÞ ÈæßÞYÛľÚß ÁÛdÀÈæÞ OÚ{|ÞÁÚ OÚsÚÅÛW}Úß¡.
BM}ÚÔÚ }ÛÀVÚOæQ ¨Ú«ÚOÚ«ÚOÚVÚ×Ú ÈÚßàÄOÚ †æÅæ OÚloÄß, OæàsÚÄß ÑÛ¨Ú´ÀÉÄÇ. ÑÛ‡}ÚM}ÛÃ=À«ÚM}ÚÁÚ B¥ÚßÈÚÁæVÚà 20 ÑÛÉÁÚ Ñæç¬OÚÁÚß ¥æÞËÚOÛQW ®ÛÃzÛ®Ú%zæ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. @ÈÚÂVæàM¥Úß ÑÛ½ÁÚOÚ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥ÚOÚàQ BÎÚßo É×ÚM…ÈæÞOæ? C ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ¥æàÞ^ÚÄß …M¦¥Ú§ ¸ÃnÎÚÁÚÆÇ¥Ú§ ÑÚMÈæÞ¥Ú«æ¾Úßà «ÚÈÚß½ÆÇ BÄÇ¥ÛW}æ¡Þ? ÈÚßßM¦«Ú ¯ÞØVæVæ C ¥æÞËÚÈÚ«Úß„ ®ÛÃy}æ}Úß¡ OÛ®Ût¥ÚÈÚÁÚ «æ«Ú®Úâ´ ÈÚáÛtOæàsÚßÈÚM¢Ú, ®æÃÞÁæÞ®Úzæ ¬ÞsÚßÈÚM¢Ú ¾Úßߥڪ ÑÛ½ÁÚOÚ ¬ÈÚáÛ%yOÚàQ C ®Ú É×ÚM… †æÞOæ? BÎÚoOÚàQ 1960ÁÚ ¥ÚËÚOÚ¥ÚÅæÇÞ Blo †æÞtOæVæ ÑÚOÛÁÛ}Ú½OÚÈÛW ÑÚ°M¦ÑÚÄß 5 ¥ÚËÚOÚVÚ×æÞ †æÞOÛ¥ÚÈÚâ´. B«Úß„ @¥Úß ÑÛOÛÁÚVæà×ÚÙÄß @¥æÎÚßo ¥ÚËÚOÚVÚ×Úß †æÞOÛ¥ÛÈÚâ´, ÔæÞØ?

-®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2012

ಭಾರತವನ್ನೇ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು “ಚಿಲ್ಲರೆ” ವಿಷಯವೇ?


1. ವಾಲ್್ಮಾರ್ಟ್
2. ಕ್ಯಾರ್್ಫೋರ್
3. ಮೆಟ್ರೋ
4. ಟೆಸ್ಕೋ
5. ಲಿಡ್ಲ್್ಸ್ಟಿಫುಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ
6. ದಿ ಕ್ರೋಗರ್ ಕಂಪನಿ
7. ಕಾಸ್ಟ್್ಕೋ
8. ಆಲ್್ಡಿ (Albrecht Discout)
9. ಹೋಮ್ ಡಿಪೋ
10. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್

ಅಮೆರಿಕ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್್ಗಳ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ, ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗಾಧ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಗತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಿಕರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಶೈತ್ಯಾಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 51ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ (ಎಫ್್ಡಿಐ) ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಏಕೆ ಬೇಡವೆನ್ನಬೇಕು? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿವೆ, ಯೂರೋಪ್್ನಾದ್ಯಂತ ಇವೆ, ಅಲ್ಲೇನು ರೈತರಿಲ್ಲವಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೇನು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾ? ಇವರ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬಹುದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್, ಟೆಸ್ಕೋ, ಕ್ಯಾರ್್ಫೋರ್್ನಂತಹ ಸೂಪರ್, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್್ಗಳು ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕು ಸಿಗುತ್ತವಾ? ಈ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದೆ? ಇವುಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಅಪಾಯಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆ? ದೈತ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗತಿಯೇನು? 15 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 6,500 ಸ್ಟೋರ್್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಲ್-ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವದೇ ಇದ್ದೀತೆ?
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೆಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರ. Euromonitor длVкр Pricewaterhouse ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಹೊತ್ತು ಮಾರುವವರು, ನೂಕುವ ಗಾಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸೇರಿದರೆ 3 ಕೋಟಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 250 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಣ್ಣುಹಾಕಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾಲಾದರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರಲಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಸರಕು-ಸಾಮಾನುಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯ ಮೆಟ್ರೊ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಶಾಪ್್ರೈಟ್ ಚೆಕರ್್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂತಹ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ‘Loyalty Card’ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಮೆಟ್ರೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್್ಗಳೆಂದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು, ಸಾಫ್ಟ್್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ದೋಚುವ ಜತೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮದೋ, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲೋ ಆದರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೊದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವಾಲ್-ಮಾರ್ಟ್, ಟೆಸ್ಕೊ, ಕೇರ್್ಫೋರ್, ಮೆಟ್ರೊ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಟಾಟಾ, ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್, ಬಿಗ್್ಬಝಾರ್್ನಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ತನಗೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತವೆ. ನಂತರ ತಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ರೈತರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮನೊಪೊಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಾಲ್್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 30 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಕುಗಳು ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು Predatory Pricing ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತುಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸುವುದಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಆಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗತಿಯೇನು?
‘ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನೇ.
ನೂರು ಜನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡಬಹುದು. ಇತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕನ ಕಿಸೆ ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್್ನಿಂದ ನೂರು ಕುಟುಂಬಗಳ ರೊಟ್ಟಿಗೇ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಾಯಿಪಾಡು ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಲ್-ಮಾರ್ಟ್್ನಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗೇ ದುಕಾನ್, ಪೀಛೆ ಮಕಾನ್ (ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮನೆ) ಎಂಬಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತವಷ್ಟೆ. ಸೂಪರ್, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬನೇ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅಂಬಾನಿ, ಮಿತ್ತಲ್, ಬಿರ್ಲಾ, ಟಾಟಾ, ಕಿಶೋರ್ ಬಿಯಾನಿಗಳಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದೂ ಅಲ್ಲ. ವಾಲ್-ಮಾರ್ಟ್, ಮೆಟ್ರೊ, ಕೇರ್್ಪೋರ್್ನಂತಹ ಗಿಡುಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆ? ಹೇರ್್ಪಿನ್, ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾರುವವರಿಂದ ಟೈಲರ್, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗ ಅಮೋಘ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಲಾಭ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ದಕ್ಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು retail sectorಗೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಆರಂಭವಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ Friendly ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡುವ ದಂಧೆಯಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಮಾರ್ಗ.
ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರವೇಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ 1.9 ಕೋಟಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ 1.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ, ಥೋರಿಯಂ ಹಗರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 51ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯವೇನು ಗೊತ್ತೇ? India’s organized retail sector is 15% of our GDP.Add unorganised and it could rise to 20/25% of our GDP. Whoever controlles it controlles India. ಹಾಗಂತ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿರುವ ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಿಷ್ಟೆ! ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 15ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 20-25ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಈ 25 ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ!!
ನಾವು ಆತಂಕಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಆತಂಕ ನಿಜವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗತಿಯೇನು?
ಯೋಚಿಸಿ… 
- ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

ಓವೈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ, ಹಿಂದುಗಳು ತತ್ತರ? - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

AVÚÑéo 8ÁÚM¥Úß ÈÚßdÆÞÑé B}æ¡ÔÚߥÛÅé ÈÚßßÒÇÉßÞ«é ®ÚOÚÐ¥Ú ÑÚMÑÚ¥Ú @ÑÛ¥Úߦ§Þ«é KÈæçÒ ÑÚMÑÚ~¡«ÚÆÇ ÈÚáÛt¥Ú ¥æÞËÚ¥æàÃÞÕ ºÛÎÚy ¬ÈÚßVæÄÇ Væà}æ¡Þ B¥æ. JM¥Úß ÈæÞ×æ †ÛMVÛÇ¥æÞÌ @~OÚÃÈÚßyOÛÁÚÁÚ«Úß„ ÕM¥ÚOæQ OÚ×ÚßÕÒ¥ÚÁæ eæàÞOæ GM¥Úß G^Ú`ÂOæ ¬Þt¥Ú KÈæçÒ, ÈÚßßM¥ÚßÈÚÂ¥Úß ÕM¥ÚàVÚ×Ú …VæX¾æßÞ OÚßÔÚOÚÈÛt¥Ú§ÁÚß!
"†ÛMVÛÇ¥æÞËÚ ÁÚ^Ú«æ¾ÚáÛ¥ÛVÚ ÕM¥ÚàVÚ×Úß 3 OæàÞn, ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÁÚß 3 OæàÞn B¥Ú§ÁÚß! CVÚ †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ¥Ú d«ÚÑÚMSæÀ 13 OæàÞnVæÞÂ¥æ. ÕM¥ÚàVÚ×Úß @¥ÚÁÚÆÇ 1.5 OæàÞn. DØ¥Ú ÕM¥ÚàVÚ×Ú«Úß„ ÑÚÈÚßߥÚÃÈæÞ«Úà «ÚßMWÁÚÆPQÄÇ! ÔÛVÛ¥ÚÁæ @ÈÚÁÚß ÔæàÞW¥æ§ÆÇVæ? A ®ÚÃËæ„Væ D}Ú¡ÂÑÚßÈÚ Ôæàzæ¾Úß«Úß„ «Û«Úß AsÛ‡{¾ÚßÈÚÁÚ …ߦªÈÚß}æ¡Væ ¸sÚß}æ¡Þ«æ' GM¥Ú߸no¥Ú§ÁÚß.
ÔÛVÛ¥ÚÁæ KÈæçÒ ÔæÞ×ÚßÈÚ ÔÛVæ, A}Ú«æÞ OæàsÚßÈÚ ®ÚÃÈÚáÛyÈÛÁÚß ÅæOÛQ^ÛÁÚ¥ÚM}æ JM¥ÚàÈÚÁæ OæàÞn ÕM¥ÚàVÚ×Úß ÔæàÞW¥æ§ÆÇVæ?
C ®ÚÃËæ„Væ †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ¥Ú ÈÛÁÚ®Ú~ÃOæ "¸Çmé''Alarming decrease in Hindu population in Bangladesh'' GM… ÌÞÏ%Oæ¾Úßt Ñæ®æoM…Áé 22ÁÚM¥Úß ®ÚÃOÚnÒÁÚßÈÚ @}ÚÀM}Ú AYÛ}ÚOÛ ÈÚÁÚ¦ GÄÇ D}Ú¡ÁÚÈÚ«Úà„ ¬Þt¥æ. @ÑÛÑÚߦ§Þ«é KÈæçÒ¾Úß ¨ÚÈÚß%†ÛM¨ÚÈÚÁÚß †ÛMVÛÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈæßÞÅæ ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚßÈÚ ¥èd%«ÚÀÈÚ«Úß„, @}ÛÀ^ÛÁÚ-OæàÅæVÚ×Ú OÚ¢æ¾Úß«Úß„ ÅæÞROÚ ÑÚÅÛÔÚߦ§Þ«é ËæàÞÔæ†é ^è¨Úß ®Ú®Ú¾ÚáÛW, @MP-@MËÚVÚ×Ú ÈÚßàÄOÚ ÉÈÚÂÒ¥Û§Áæ. A ÈÚÁÚ¦¾Úß«Úß„ OÚ«Ú„sÚ®ÚúڥÚÆÇ CVÛVÚÅæÞ K¦ÄǦ¥Ú§Áæ @¢ÚÈÛ K¦¥Ú§ÁÚà ÈÚß}æà¡Èæß½ K¦, AVÚÅÛ¥ÚÁÚà ÕM¥ÚàVÚ×Ú ¥Ú®Ú°^ÚÈÚß%OæQ «Ûlß}Ú¡¥æÞ«æàÞ «æàÞsæàÞy?!
---
"†ÛMVÛÇ¥æÞËÚ"ÕM¥Úà ÁÚÕ}Ú' ¥æÞËÚÈÛVÚßÈÚ}Ú¡ ÈÚßßM¥Út BsÚß~¡¥æ. ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚM}æ ÕM¥ÚàVÚØVæ PÁÚßOÚß×Ú Oæàlßo ÈÚÎÚ%¦M¥Ú ÈÚÎÚ%OæQ ÕM¥ÚàVÚ×Ú«Úß„ SÛÆ ÈÚáÛtÑÚÅÛVÚß~¡¥æ! OÚ×æ¥Ú 10 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú d«ÚÑÚMSæÀ¾Úß @MP-ÑÚMSæÀ¾Úß«æ„Þ ÅæOÚQOæQ }æVæ¥ÚßOæàMsÚÁæ C AYÛ}ÚOÛ ÑÚ}ÚÀ †æ_`¸ÞØÑÚ¥æÞ BÁÚ¥Úß. C @ÈÚƒ¾ÚßÆÇ †ÛMVÛÇ ¥æÞËÚ¥Ú JmÛoÁæ d«ÚÑÚMSæÀ HÁÚßÈÚßßRÈÛW¥Ú§Áæ, @ÆÇ«Ú ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ ºÛ BØÈÚßßRÈÛW¥æ. ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú @MP-ÑÚMSæÀ¾Úß ®ÚÃOÛÁÚ ®ÚÃÑÚß¡}Ú¥ÚÆÇ †ÛMVÛÇ¥ÚÆÇ OÚtÈæß¾ÚáÛWÁÚßÈÚ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ 45 ÄOÚÐ. Ôæ_`«Ú ÑÚMSæÀ¾Úß ÕM¥Úà OÚßlßM…VÚ×Ú«Úß„ …ÄÈÚM}ÚÈÛW SÛÆ ÈÚáÛtÑÚÅÛVÚß~¡¥æ @¢ÚÈÛ ¥æÞËÚ¸lßo KtÑÚÅÛVÚß~¡¥æ GM¥Úß ÑÚ¤ØÞ¾Úß ®Ú~ÃOæ ¸Çmég ÈÚÁÚ¦ ÈÚáÛt¥æ.
2001ÁÚ †ÛMVÛÇ¥Ú d«ÚVÚy~ ®ÚÃOÛÁÚ JmÛoÁæ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ 16.83 ¥ÚËÚÄOÚÐ. 2011OæQ ÕM¥ÚàVÚ×Ú d«ÚÑÚMSæÀ 18.2 ¥ÚËÚÄOÚÐOæQ HÁÚ†æÞP}Úß¡. A¥ÚÁæ AW¥æ§Þ †æÞÁæ. ÑÚ¥ÚÀ¥Ú ÈÚáÛÕ~ ®ÚÃOÛÁÚ @ÆÇ«Ú ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ 12.3 ¥ÚËÚÄOÚÐ! 2001ÁÚ ®ÚÃOÛÁÚ †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ¥Ú JmÛoÁæ d«ÚÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ®ÚÃÈÚáÛy ËæÞ. 9.2ÁÚÏo}Úß¡. A¥ÚÁæ 2011ÁÚ d«ÚVÚy~ ®ÚÃOÛÁÚ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ®ÚÃÈÚáÛy ËæÞ. 8.5OæQ Bئ¥æ. fÅæÇVÚ×Ú ÅæOÛQ^ÛÁÚOæQ …M¥ÚÁæ B«Ú„ÎÚßo AYÛ}ÚÈÛVÚßÈÚâ´¥Úß RMt}Ú. 15 fÅæÇVÚ×ÚÆÇ Ôæ^Úà` OÚtÈæß ÕM¥ÚàVÚ×Úß BÄÇÈæÞ BÄÇ. B¥Ú«Úß„ @ÆÇ«Ú d«ÚVÚy~¾ÚßÆÇ"OÛzæ¾ÚáÛ¥Ú d«ÚÑÚMSæÀ' GM¥æÞ «ÚÈÚßà¦ÑÚÅÛW¥æ.
ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ VÚy¬Þ¾Úß ®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ OÚtÈæß¾ÚáÛVÚÄß OÛÁÚy  ËæÞ. 90.4ÁÚÏoÁÚßÈÚ @ÆÇ«Ú ÈÚßßÒÇÈÚßÁæÞ G«Úß„ÈÚâ´¥Úß @ÎæoÞ ÑÚ°ÎÚo. ÕM¥ÚàVÚ×Ú AÒ¡ ÈæßÞÅæ OÚ{|sÚßÈÚ …ÔÚßÑÚMSÛÀ}Ú ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚß @ÈÚÂVæ «Û«Û ÂÞ~¾Úß PÁÚßOÚß×Ú ¬ÞsÚß}Û¡Áæ. @ÄÇ¥æ ÕM¥Úà ¾ÚßßÈÚ~¾ÚßÁÚß ÈÚß}Úß¡ ÈÚßÕ×æ¾ÚßÁÚ«Úß„ @®ÚÔÚÂÒ @ÈÚÁÚ«Úß„ ÑÛÈÚßàÕOÚÈÛW @}ÛÀ^ÛÁÚ ÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ PÁÚßOÚß×Ú ¬ÞsÚß}Û¡Áæ. eæà}æVæ ¾ÚßßÈÚ~¾ÚßÁÚß/¾ÚßßÈÚOÚÁÚ«Úß„ @®ÚÔÚÂÒ …ÄÈÚM}ÚÈÛW BÑÛÇMVæ ÈÚß}ÛM}ÚÂÑÚß}Û¡Áæ. B¥ÚOÛQW¾æßÞ ÈÚßàÁÚß ÑÛÉÁÚ ÉßÎÚ«ÚÂVÚ×Úß ÑÚPþÚßÈÛW OÛ¾Úß% ¬ÈÚ%ÕÑÚß~¡Èæ. C ÕMÑæ¿ßM¥Ú }Ú¯°ÒOæà×ÚÙÄß @ÆÇ«Ú ÕM¥Úà ÑÚÈÚßߥ۾ÚßVÚ×Úß AÒ¡¾Úß«Úß„ @~ OÚtÈæß †æÅæVæ ÈÚáÛ ºÛÁÚ}Ú ÑæÞÂ¥ÚM}æ ÔÚÄÈÚâ´ ¥æÞËÚVÚØVæ ÔæàÞVÚß~¡Èæ. @ÄÇ¥æ }ÚÈÚß½ ÈÚß«æ¾Úß Ôæyß|ÈÚßOÚQ×Ú«Úß„ É¥ÛÀºÛÀÑÚOæQM¥Úß ºÛÁÚ}ÚOæQ OÚ×ÚßÕÑÚß}Û¡Áæ @¢ÚÈÛ @ÈÚÂVæ †ÛÄÀ¥ÚÅæÇÞ ÉÈÛÔÚ ÈÚáÛt¸sÚß}Û¡Áæ. †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ«Ú ÕM¥ÚàVÚ×Úß ÔæàM¦ÁÚßÈÚ AÒ¡ ÈæßÞÅæ¾æßÞ Ôæ_`«Ú ÈÚßßÒÇÈÚßÂVæ OÚyß|. B¥ÚOÛQW¾æßÞ ÕM¥ÚàVÚØVæ PÁÚßOÚß×Ú ¬ÞsÚÅÛVÚß~¡¥æ GM¥Úß †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ ÁÛÏoñÞ¾Úß ÕM¥Úà VÛÃ=ÀMsé @ľæß«éÓ«Ú «Û¾ÚßOÚ ÈÚß}Úß¡ ÈÚPÞÄ VæàÞÉM¥Ú^ÚM¥Úà ®ÛÃÈÚáÛ{Oé ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ. C AÒ¡VÛW «Û«Û ÂÞ~¾Úß ÕMÑæ OæàsÚßÈÚ ÑÚ¤ØÞ¾ÚßÁÚß @¬ÈÛ¾Úß%ÈÛW AÒ¡ ÈÚáÛ †æÞÁæsæVæ ÔæàÞVÚßÈÚM}æ ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ GM¥Úß ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ. AÒ¡ eæà}æVæ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈæßÞÅæ ¥èd%«ÚÀ «ÚsæÑÚÄß @ÆÇ«Ú ÑÚ¤ØÞ¾ÚßÁÚß ÔÚßsÚßPOæàMtÁÚßÈÚ ÈÚß}æà¡M¥Úß ÔÛ¦, ÑÛÈÚßàÕOÚ @}ÛÀ^ÛÁÚ. C …VæX¾Úßà ÔæÞ×ÚßÈÚ VæàÞÉM¥Ú^ÚM¥Úà ®ÛÃÈÚáÛ{Oé @ÈÚÁÚß, ÕM¥Úà ¾ÚßßÈÚ~¾ÚßÁÚ«Úß„ @®ÚÔÚÂÑÚßÈÚ ÑÚ¤ØÞ¾ÚßÁÚß ÑÛÈÚßàÕOÚ @}ÛÀ^ÛÁÚ ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. B¥ÚÂM¥Ú Ôæ¥ÚÁÚßÈÚ ÕM¥Úà OÚßlßM…VÚ×Úß ÈÚß«æ SÛÆ ÈÚáÛt ÔæàÞVÚß}Ú¡Èæ G«Úß„}Û¡Áæ.
ËæÞSé ÔÚÒÞ«Û @ÈÚÁÚ @ÈÛÉß ÆÞVé @ƒOÛÁÚOæQ …M¥Ú ÈæßÞÅæ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈæßÞÆ«Ú ¥èd%«ÚÀ OÚtÈæß¾ÚáÛVÚß~¡¥æ GM¥Úß OæÄÈæãM¥Úß ÕM¥Úà ÑÚMYÚl«æVÚ×Úß ÔæÞ×Úß~¡Èæ. A¥ÚÁæ C ÈÚáÛ~«ÚÆÇ ÔÚßÁÚßØÄÇ GM¥Úß ®ÛÃÈÚáÛ{Oé ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ. OæÞÈÚÄ ÈæãÞmé†ÛÀMOéVÛW BM¢Ú ÔæÞØOæVÚ×Úß …ÁÚß}Ú¡Èæ @Îæo. ËæÞSé ÔÚÒÞ«Û @ÈÚÁÚß ÈÚß}ÚOÛQW Ôæ^Û`W «æ_`OæàMtÁÚßÈÚ VæàÞ®ÛÅéVÚMeé fÅæǾÚßÆÇ 2001ÁÚÆÇ 3,77,000ÁÚÎÚßo ÕM¥ÚàVÚØ¥Ú§ÁÚß. A¥ÚÁæ CVÚ BÈÚÁÚ ÑÚMSæÀ 50 ÑÛÉÁÚPQئ¥æ. B¥ÚPQM}Ú ¥æàsÚu D¥ÛÔÚÁÚzæ †æÞOæÞ? GM¥Úß ®ÛÃÈÚáÛ{Oé ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ.
¾ÚáÛÁæÞ @ƒOÛÁÚOæQ …M¥ÚÁÚà ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈæßÞÆ«Ú ËæàÞÎÚzæ OÚtÈæß¾ÚáÛWÄÇ. B¥ÚOæQ †ÛMVÛÇ¥æÞËÚ @ÈÛÉß ÆÞVé ÑÚOÛ%ÁÚÈÚã ÔæàÁÚ}ÚÄÇ. ÕÞVÛW †ÛMVÛÇ¥ÚÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈæßÞÆ«Ú ¥Ú†Û¹ØOæ }Ú¯°ÄÇ GM¥Úß ®ÛÃÈÚáÛ{Oé †æÞÑÚÁÚ¦M¥Ú ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ."
---
ÕÞVæ OæàÅæ, ÑÛÈÚßàÕOÚ @}ÛÀ^ÛÁÚ, @®ÚÔÚÁÚy, ÈÚß}ÛM}ÚÁÚVÚØM¥ÛW †ÛMVÛÇ ÔÛVÚà ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Úß VÚ~ÑÚß~¡¥Ú§Áæ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ ÈÚß}æà¡M¥Úß ÂÞ~¾Úß É_}Úà ®ÚÂÒ¤~ ÑÚäÏo¾ÚáÛVÚß~¡¥æ. ®ÛPÑÛ¡«Ú, †ÛMVÛÇ¥ÚM¢Ú ®ÚÂÒ¤~ BÆÇ ÑÚäÏo¾ÚáÛWÄÇ¥æ ÔæàÞW¥Ú§ÁÚà B«Úß„ 20-30 ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ VÚy¬Þ¾ÚßÈÛW OÚßÒ¾ÚßßÈÚ GÄÇ @®Û¾ÚßVÚ×Úà OÛyß~¡Èæ!
@¥æÖÞVæ @M~ÞÁÛ?
VèÂ-VÚzæÞËÚ ÔÚ…¹ OÚ×æ¿ß}Úß, ¦Þ®ÛÈÚØ ÔÚ…¹ ÑÚÉßÞ¯ÑÚß~¡¥æ. A¥ÚÁæ BM}ÚÔÚ ÔÚ…¹VÚ×Úß Èæà¥ÚÆ«ÚM}æ DئÄÇ, A VÚ¥Ú§Ä-Vèdß OÛyß~¡ÄÇ. @¥ÚOÚàQ JM¥Úß ¥æàsÚu OÛÁÚyÉ¥æ. 2009ÁÚÆÇ "ÕM¥ÚßÑÛ¤«é mæçÈÚáéÓ" ®Ú~ÃOæ ''Why are Indian families shrinking?'' }ÚÅæ…ÁÚÔÚ¥Út ÉËæÞÎÚ ÈÚÁÚ¦¾æàM¥Ú«Úß„ ÈÚáÛt}Úß¡.
---
"«ÚÈÚß½ ÈÚß«æ d«ÚÂM¥Ú }ÚßM¸}Úß×ÚßOÚ¥æÞ B¥Ú§ JM¥æÞ JM¥Úß ¦«ÚÈÚ«Úà„ «Ú«ÚVæ «æ«Ú¯ÒOæà×ÚÙÄß ÑÛ¨Ú´ÀÉÄÇ. El¥Ú mæÞ…Åé«ÚÆÇ OÚßØ}ÚßOæà×ÚßÙÈÛVÚ @^Úß`Èæß_`«Ú OÚß_%¾ÚßÅæÇÞ OÚßØ}ÚßOæà×ÚÙ†æÞOæM¥Úß «Û«Úß, «Ú«Ú„ B…¹ÁÚß ÑÚÔæàÞ¥Ú¾ÚßÁÚß ÔÛVÚà J…¹ ÑÚÔæàÞ¥ÚÁÚ ÑÚ¥Û P}Û¡sÚß~¡¥æ§ÈÚâ´. «Ú«Ú„ VÚMsÚ @}ÚßÅé ºÛVÚ%ÈéVæ OÚàsÚ B…¹ÁÚß ÑÚÔæàÞ¥Ú¾ÚßÁÚß ÔÛVÚà J…¹ ÑÚÔæàÞ¥ÚÁÚ¬¥Û§«æ. GÄÇÁÚà JM¥æÞ ÂÞ~¾ÚßÆÇ †æ×æ¥æÈÚâ´" G«Úß„}Û¡Áæ ±ÛÀËÚ«é tÑæç«ÚÁé @Md«Û ºÛVÚ%Èé. A¥ÚÁæ @Md«Û ÔÛVÚà @}ÚßÅé ºÛVÚ%Èé ÈÚáÛ}Úà JM¥æÞ JM¥Úß ÈÚßVÚß ÑÛOæM¥Úß ¬¨Ú%ÂÒ¥Û§Áæ. "«ÚÈÚß½ ÈÚßVÚ×Úß @MP}Ú @®Ú°-@ÈÚß½«Ú VÚÈÚß«Ú Ñæ×æ¾ÚßÄß ÑÚÔæàÞ¥ÚÁÚ, ÑÚÔæàÞ¥Ú¾ÚßÁÚ eæà}æ ÔæàÞÁÛsÚ†æÞPÄÇ. OæàpÚt¾Úß«Úà„ ÔÚM_Oæà×ÚÙ†æÞPÄÇ" GM¥Úß JM¥æÞ ÈÚßVÚß ÑÛOæM… }ÚÈÚß½ ¬¨Û%ÁÚÈÚ«Úß„ ÉÈÚÂÑÚß}Û¡Áæ.
B¥Úß ºÛVÚ%ÈÚ OÚßlßM…ÈæãM¥ÚÁÚ OÚ¢æ¾ÚßÄÇ. ÈÚߨڴÀÈÚß ÔÛVÚà D«Ú„}Ú ÈÚߨڴÀÈÚß ÈÚVÚ%¥Ú …ÔÚß}æÞOÚ OÚßlßM…VÚ×ÚÆÇ JM¥æÞ ÈÚßVÚß ÑÛOæM… ¨æàÞÁÚzæ OÚMsÚß…ÁÚß~¡¥æ. ÁÛÏoñÞ¾Úß OÚßlßM… AÁæàÞVÚÀ ÑÚÉßÞOæÐ (NFHS) @MP-@MËÚVÚ×Ú ®ÚÃOÛÁÚ ÈÚßOÚQ×æÞ †æÞsÚÈæ«Úß„ÈÚ, †æÞOæM¥ÚÁÚà JM¥Úß, Ôæ^æ`M¥ÚÁæ GÁÚsÚß ÑÛOæ«Úß„ÈÚÈÚÁÚ ÑÚMSæÀ 2006ÁÚ ÈæÞ×æVæ ËæÞ. 65OæQÞÂ¥æ!! ÔÛVÛW "ÔÚÈÚáé ¥æàÞ, ÔÚÈÚáÛÁæÞ ¥æàÞ" GM… ÑÚÁÚOÛÁÚ¥Ú OÚßlßM… ¾æàÞd«æ¾Úß ÑæàÇÞVÚ«é @«Úß„ "ÔÚÈÚáé ¥æàÞ, ÔÚÈÚáÛÁÛ HOé" GM¥Úß ÈÚáÛ®Ú%tÑÚ†æÞOÛ¥Ú OÛÄ ÑÚ¥ÚÀ¥ÚÅæÇÞ …ÁÚ…ÔÚߥÚß.
---
ÔÛVæM¥Úß ÈÚÁÚ¦¾ÚßÆÇ ÈÚáÛÉß%OÚÈÛW ÔæÞ×ÚÅÛW}Úß¡. @Îæ`Þ @ÄÇ, @®Ú°-@ÈÚß½, @y|-}ÚMW, }ÚÈÚß½-@OÚQ, _OÚQÈÚß½-_OÚQ®Ú°, ¥æàsÚuÈÚß½-¥æàsÚu®Ú°, ÑæàÞ¥ÚÁÚÈÚáÛÈÚ-ÑæàÞ¥ÚÁÚ}æ¡... ÕÞVæ ÈÚß«æÈÚßM¦¾æßÄÇ JM¥æsæ OÚÅæ}Úß ÔÚ…¹ ÔÚ¦«ÚVÚ×Ú«Úß„ A^ÚÂÑÚßÈÚ OÛÄ B«Úß„ OæÄÈæÞ ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ ÑÚM®Úãy%ÈÛW PÐÞ{ÒÔæàÞW¸sÚß}Ú¡¥æÞ«æà GM…M¢Ú @®Û¾ÚߥÚ}Ú¡ ¦ VæÃÞmé BMt¾Úß«é ±ÛÀÉßÆ ÑÛVÚß~¡¥æ G«Úß„}Û¡ ÈÚÁÚ¦ ÈÚßßOÛ¡¾ÚßVæàMt}Úß¡. «Û«Úà OÚàsÚ 2006ÁÚÅæÇÞ "«ÛÉ…¹ÁÚß «ÚÈÚßVæàM¥æÞ ÑÛOÛ?" GM¥Úß ÅæÞR«Ú …Á榥æ§. B¥Ú«æ„ÅÛÇ ÈÚß}æ¡ HOæ ÔæÞ×Ú†æÞOÛW¥æ¾æßM¥ÚÁæ, JM¥æsæ ®ÛPÑÛ¡«Ú †ÛMVÛÇ¥ÚÆÇ ÈÚß}ÛM¨Ú ÈÚßßÑÚÅÛ½«ÚÁÚß ÕM¥ÚàVÚ×Ú «ÛËÚOæQ ¬M~¥Ú§Áæ B}Ú¡ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈÚßàR%}Ú«ÚÈæÞ ºÚÉÎÚÀ¥ÚÆÇ «ÛËÚÈÛVÚßÈÚ @®Û¾ÚßÈÚ«Úß„ }ÚM¥æàsÚßu~¡¥æ! B¥æÞ«Úß ÔÚßÒ ºÚ¾ÚßÈÚÄÇ. BÎÚoOÚàQ ÕM¥ÚàVÚ×Úß ÈÚßOÚQ×Ú«Úß„ ÈÚáÛtOæà×ÚßÙÈÚ ÉÎÚ¾ÚߥÚÆÇ }æàÞÁÚß~¡ÁÚßÈÚ ¨æàÞÁÚzæ, «Úsæ¥ÚßOæà×ÚßÙ~¡ÁÚßÈÚ ÂÞ~ ÔæÞW¥æ? BÈÚ}Úß¡ ºÛÁÚ}Ú¥Ú JmÛoÁæ d«ÚÑÚMSæÀ¾ÚßÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ®ÚÃÈÚáÛy 79 ®ÚÑæ%Mmé B¥Ú§ÁÚà BÈÚÁÚÆÇ OÚ¬ÎÚr @¨Ú% ºÛVÚÈÛ¥ÚÁÚà JM¥æÞ ÈÚßVÚß ÑÛOæ«Úß„~¡¥Û§Áæ ÔÛVÚà ÔÛVæ¾æßÞ «Úsæ¥ÚßOæà×ÚßÙ~¡¥Û§Áæ. ¾ÚßßÈÚ ¥ÚM®Ú~VÚ×Ú«Úß„ OæÞØ¥ÚÁæ OæÄÑÚ¥Ú J}Ú¡sÚ, ÑÛP-ÑÚÄÔÚßÈÚ ÉÎÚ¾ÚߥÚÆÇ BÁÚßÈÚ }æàsÚOÚßVÚ×Úß, R^Úß%-Èæ^Ú`VÚ×Ú ÑÚ…à…ß OæàsÚß}Û¡Áæ. BÈÛÀÈÚâ´ÈÚã @ÄÇVÚ×æ¾ÚßßÈÚ É^ÛÁÚVÚ×æÞ«ÚÄÇ.

A¥ÚÁæ...
}æàsÚOÚßVÚØVæ ®ÚÂÔÛÁÚ OÚMsÚßOæà×ÚßÙÈÚ, ÈÚáÛVæà%Þ®Û¾ÚßVÚ×Ú«Úß„ ¾æàÞ_ÑÚßÈÚ …¥ÚÄß GÁÚsÚß ÈÚßOÚQ×Ú«Úß„ ÈÚáÛtOæà×ÚßÙÈÚ ÉÎÚ¾ÚߥæàM¦VæÞ ÁÛfÞ ÈÚáÛtOæàMsÚÁæ, JM¥æÞ ÑÛOæM¥ÚÁæ ¥æÞËÚ ÔÛVÚà ¨ÚÈÚß%¥Ú VÚ~¾æßÞ«Û¦Þ}Úß? ÈÚßßM¥æàM¥Úß ¦«Ú ¥æÞËÚ OÛ¾ÚßßÈÚ ÑæÞ«æVæ ÈÚßVÚ«Ú«Úß„ OÚ×ÚßÕÑÚÄß ¾ÚáÛÈÚ }ÚM¥æ-}Û¿ß }Û«æÞ ÈÚßßM¥æ …M¥ÛÁÚß? B«Úß„ }æàsÚOÚßVÚ×Ú É^ÛÁÚOæQ …ÁÚßÈÚâ´¥Û¥ÚÁÚà A }æàsÚOÚß, ÑÚÄÔÚßÈÚ ÑÚÈÚßÑæÀVæ ÈÚßßRÀ OÛÁÚy CW«Ú ¥ÚM®Ú~VÚ×Ú ÈÚß«ÚÒ¤~¾æßÞ. ®æÞmæ ÑæÞÂ, ÑÚM…×Ú¥Ú OæÄÑÚOæQ ÑæÞÂ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ @®Ú°-@ÈÚß½«æÞ BÈÚÂVæ"ÔæàÁæ'¾ÚáÛVÚß}Û¡Áæ. ÈÚߥÚßÈæ¾ÚáÛ¥Ú ®ÛÃÁÚMºÚ¥Ú ¦«ÚVÚ×Ú «ÚM}ÚÁÚ @}æ¡-ÈÚáÛÈÚ«Úà ºÛÁÚÈÛW¸sÚß}Û¡Áæ. VÚMsÚ-ÔæMsÚ~, Væ×æ¾ÚßÁæàM¦W«Ú VÚßMsÚß ®Ûn%Væ …¥ÚßOÚ«Úß„ ÒÞÉß}ÚÈÛWÒOæà×ÚßÙ}Û¡Áæ. BM}ÚÔÚ ÈÚß«ÚÒ¤~, ®ÚÂÒ¤~Væ JWXOæàMsÚ «ÚM}ÚÁÚ DØ¥æÄÇ É^ÛÁÚVÚ×Úß, ¨ÚÈÚß%-ÑÚÈÚáÛd¥Ú @ØÈÚâ´-DØÉ«Ú ¾æàÞ^Ú«æVÚ×Úß, «ÚÈÚß½ ÑÛÈÚáÛfOÚ dÈۆۧ¾Úß ®ÚÃËæ„VÚ×Úß VèyÈÛW¸sÚß}Ú¡Èæ. @®Ú°-@ÈÚß½, @}æ¡-ÈÚáÛÈÚ«Ú«Úß„ d}æWlßoOæà×ÚßÙÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú ÈÚä¥Ûª®ÚÀ¥ÚÆÇ @ÈÚÂVæ AÑÚÁæ¾ÚáÛVÚßÈÚâ´¥ÚÁÚ eæà}æVæ «ÚÈÚß½«Úß„ G~¡ ÑÛP¥Ú @ÈÚÁÚß «ÚÈÚß½ OÚÁÚß×Ú OÚßtVÚ×Ú«Úà„ ÑÚÄÔÚß}Û¡Áæ GM…ߥګÚß„ «ÛÈÚâ´ ÈÚßÁæ}Ú߸sÚß}æ¡ÞÈæ @¢ÚÈÛ «ÚÈÚß½ SÛÑÚWÞ}Ú«ÚOæQÞ @ÈÚÁÚß OÚß}Úß¡ GM…M}æ @ÈÚÁÚ«Úß„ OÛyß}æ¡ÞÈæ. BM}ÚÔÚ ¥ÚÂ¥Úà ÈÚß«ÚÒ¤~ ÕM¥ÚàVÚ×ÚÆÇ OÚMsÚß…ÁÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥æÞ ¥æàsÚu @®Û¾ÚßÈÛW ®ÚÂyÉßÒ¥æ. @¥ÚÂM¥Ú ÑÚ«Û}Ú«Ú ¨ÚÈÚß%¥Ú @ØÉVæ @«ÚÀ¨ÚÈÚß%VÚ×Ú AOÚÃÈÚßyÈæÞ †æÞPÄÇ, JM¥æÞ ÈÚßVÚß ÑÛOæM… @¢ÚÈÛ ÈÚßVÚßÈæÞ †æÞsÚÈæM… ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈÚß«ÚÒ¤~¾æßÞ ÑÛOÚß. @M¢Ú¥æà§M¥Úß ®ÚÂÒ¤~¾Úß«Úß„ ÕM¥ÚàVÚ×æÞ ÑÚäÏoÒOæà×ÚßÙ~¡ÄÇÈæÞ? B¥Ú«Úß„ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÈÚßàR%}Ú«Ú, ÑÚ‡¾ÚßMOÚä}Û®ÚÁÛ¨Ú G«Ú„¥æ †æÞÁæ ¥Û ¾ÚáÛÈÚâ´¦¥æ? JM¥Úß ÈæÞ×æ ÈÚßßM¦«Ú ÈÚßà«Û%ÄßQ ¥ÚËÚOÚVÚ×ÚÆÇ ÕM¥ÚàVÚ×Ú ÑÚMSæÀ @¨Ú%OÚQ¨Ú% OÚßÒ¥ÚÁæ DØ¥ÚÈÚÁÚ«Úß„ †ÛMVÛÇ, ®ÛOéVÚ×ÚÆÇ CVÚ «Úsæ¾Úßß~¡ÁÚßÈÚM}æ ¾æßÞ OæàÅæ, †æ¥ÚÂOæ, AÒ¡-®ÛÒ¡ ÈÚËÚ, ÑÛÈÚßàÕOÚ @}ÛÀ^ÛÁÚ, ÕM¥Úà Ôæyß| ÈÚßOÚQ×Ú @®ÚÔÚÁÚy, ÈÚß}ÛM}ÚÁÚVÚ×Ú ÈÚßàÄOÚ ¬«Û%ÈÚß ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ, @ÎæoÞ!
-®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2012

ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬರೆಗು ಸವಿಯಲು ಬದುಕನ್ನೇ ಹೊಕಲಾದೀತೆ? - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ


1. ÈÛÅéÈÚáÛmé%
2. OÛÀÁé±æ³ãÞÁé
3. ÈæßmæàÃÞ
4. mæÑæàQÞ
5. ÆséÇÒo±Ú³â´MVé AMsé OÚM®Ú¬
6. ¦ OæàÃÞVÚÁé OÚM®Ú¬
7. OÛÑéoOæàÞ
8. AÅét (Albrecht Discout)
9. ÔæàÞÈÚáé t®æãÞ
10. mÛVæ%mé OÛ®æã%ÁæÞÎÚ«é
@ÈæßÂOÚ, dÈÚß%¬, ±ÛëéÓ ÈÚß}Úß¡ ¸Ãl«éVÚ×Ú C OÚM®Ú¬VÚ×Úß OÛÆloÁæ ºÛÁÚ}Ú¥Ú VÛÃÔÚOÚ D¥ÛªÁÚÈÛW¸sÚß}Û¡«æ, É¥æÞÌ «æÞÁÚ …MsÚÈÛ×Ú ÔÚàtOæ ºÛÂÞ ®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ ÔÚÂ¥Úß…ÁÚß}Ú¡¥æ, ÉßƾÚßVÚloÅæ D¥æàÀÞVÚVÚ×Úß ÑÚäÏo¾ÚáÛVÚß}Ú¡Èæ, D¥æàÀÞVÚ¥Ú VÚßyÈÚßlo¥ÚÄàÇ ÑÚߨÛÁÚzæ¾ÚáÛVÚß}Ú¡¥æ, VÛÃÔÚOÚÂVæ @VÛ¨Ú A¾æßQVÚ×Úß ÄºÚ´ÀÈÛVÚß}Ú¡Èæ, †æÅæ¾ÚßÆÇ OÚt}ÚÈÚâ´MmÛVÚß}Ú¡¥æ, ÑÚy|®Úâ´lo D¥ÚÀÉßVÚØVÚà ÈÛÀ®ÛÁÚ VÚß~¡VæVÚ×Úß ¥æàÁæ¾Úßß}Ú¡Èæ, OÛ¾Úß%OÚÐÈÚß}æ¾ÚßÄàÇ ÑÚߨÛÁÚzæ¾ÚáÛVÚß}Ú¡¥æ, ÈÚßàĺÚà}Ú ÑèOÚ¾Úß%VÚ×Ú @»ÈÚ䦪¾ÚßÆÇ ~ÞÈÚà ®ÚÃVÚ~¾ÚßßMmÛVÚß}Ú¡¥æ, _ÄÇÁæ ¸OÚ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ ÈÚáÛÕ~ }ÚM}ÚÃeÛk«Ú¥Ú eÛ¾ÚáÛVÚß}Ú¡¥æ, ÑÚÁÚOÚß ÑÛVÚzæ, Ëæç}ÛÀVÛÁÚ OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ …¥ÚÅÛÈÚzæ OÚMsÚß…ÁÚß}Ú¡¥æ.
OÚ×æ¥Ú ÈÛÁÚ _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÛl OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ ËæÞ. 51ÁÚÎÚßo É¥æÞÌ «æÞÁÚ …MsÚÈÛ×Ú ÔÚàtOæVæ (G±étI) OæÞM¥Úà ÑÚM®Úâ´l @ÑÚß¡ ¬Þt¥Ú ÈæßÞÅæ C ÂÞ~¾Úß ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Úß OæÞØ…ÁÚß~¡Èæ. J…¹ Áæç}Ú¬Væ }Ú«Ú„ D}Ú°«Ú„VÚØVæ «æÞÁÚ ÈÚáÛÁÚßOÚmæo ÔÛVÚà ¥ÚÅÛÇØVÚ×Ú }ÚÅæ«æàÞÉÄÇ¥æ ÑÚàOÚ¡ †æÅæ ÒVÚßÈÚâ´¥Û¥ÚÁæ HOæ †æÞsÚÈæ«Ú„†æÞOÚß? VÛÃÔÚOÚÂVæ OÚtÈæß †æÅæVæ ÑÚÁÚOÚßVÚ×Úß ÒVÚß}Ú¡ÈæM¥ÚÁæ J×æÙ¾Úß †æ×ÚÈÚ{Væ¾æßÞ @ÄÇÈæÞ? @ÈæßÂOÚ¥ÚÆÇÈæ, ¾ÚßàÁæàÞ®é«Û¥ÚÀM}Ú BÈæ, @ÅæÇÞ«Úß Áæç}ÚÂÄÇÈÛ? @ÈÚÁæÄÇ ÔÛ×ÛW ÔæàÞW¥Û§ÁæÞ«Úß GM… ÈÛ¥ÚÈÚ«Úà„ ÈÚßßM¦sÚÅÛVÚß~¡¥æ. ÔÛVÛ¥ÚÁæ B¥æÅÛÇ ¬dÈÛ? BÈÚÁÚ ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Ú ÈæßÞÅæ ¬dOÚàQ ÉËÛ‡ÑÚÉsÚ…ÔÚߥÛ? JM¥Úß ÈæÞ×æ ÈÛÅé ÈÚáÛmé%, mæÑæàQÞ, OÛÀÁé±æ³ãÞÁé«ÚM}ÚÔÚ ÑÚà®ÚÁé, Ôæç®ÚÁé ÈÚáÛOæ%méVÚ×Úß …M¥ÚÁæ Áæç}ÚÂVæ ¾æàÞVÚÀ †æÅæ, VÛÃÔÚOÚÂVæ OÚtÈæß †æÅæVæ ÑÚÁÚOÚß ÒVÚß}Ú¡ÈÛ? C ÉÎÚ¾Úß @ÎÚßo ÑÚßĺÚOæQ @¢Ú%ÈÛVÚßÈÚM¢Ú¥æ§? BÈÚâ´VÚ×Úß …ÁÚßÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú ¾ÚáÛÈÚ @®Û¾ÚßVÚ×Úà BÄÇÈæ? ¥æç}ÚÀ É¥æÞÌ OÚM®Ú¬VÚ×Úß _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÚßOÚmæo OæÐÞ}ÚÃOæQ OÛÆloÁæ ¥æÞËÛ¥ÚÀM}Ú BÁÚßÈÚ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ ÈÛÀ®ÛÂVÚ×Ú VÚ~¾æßÞ«Úß? 15 ÁÛÎÚoñVÚ×ÚÆÇ 6,500 ÑæàoÞÁéVÚ×Ú«Úß„ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ ÈÛÅé-ÈÚáÛmé% ºÛÁÚ~Þ¾Úß _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÁÚ OæÐÞ}ÚÃÈÚ«Úß„ ÔÛ×ÚßVæsÚÈÚ¥æÞ B¦§Þ}æ?
OÚäÏ OæÐÞ}ÚÃÈÚ«Úß„ ¸loÁæ ¥æÞËÚ¥Ú @~¥æàsÚu D¥æàÀÞVÚ¥Û}ÚÁæM¥ÚÁæ _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÛl OæÐÞ}ÚÃ. Euromonitor ÔÛVÚà Pricewaterhouse Cooper's®ÚÃOÛÁÚ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ JM¥Úß OæàÞn B®Ú°}Úß¡ ÄOÚÐ _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÂVÚØ¥Û§Áæ. d}æVæ VÚàsÚMVÚt Ôæà}Úß¡ ÈÚáÛÁÚßÈÚÈÚÁÚß, «ÚàOÚßÈÚ VÛtVÚ×Ú ÑÚMSæÀ¾Úßà ÑæÞÂ¥ÚÁæ 3 OæàÞn ÈÚáÛÁÛlVÛÁÚÂ¥Û§Áæ. «ÚÈÚß½ÆÇ _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÁÚ OæÐÞ}ÚÃÈæM¥ÚÁæ BÈÚÁæÄÇÁÚà ÑæÞÁÚß}Û¡Áæ. ¥æÞËÚ¥Ú OÛÉß%OÚ ÈÚVÚ%¥ÚÆÇ ËæÞ.10ÁÚÎÚßo ®ÚÃÈÚáÛy C OæÐÞ}ÚÃ¥Û§W¥æ. A¥ÚÁæ ÈÛÏ%OÚ 250 ËÚ}ÚOæàÞn sÛÄÁé ÈÚÕÈÛlß «ÚsæÑÚßÈÚ C OæÐÞ}ÚÃ¥Ú ÈæßÞÅæ ¥æç}ÚÀ OÚM®Ú¬VÚ×Úß OÚyß|ÔÛPÈæ. JM¥Úß ÈæÞ×æ _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÁÚ¥ÚÆÇ«Ú ËæÞ. 30ÁÚÎÚßo ÈÚÕÈÛlß ¥æç}ÚÀ OÚM®Ú¬VÚ×Ú ®ÛÅÛ¥ÚÁÚà ÄOÛÐM}ÚÁÚ d«ÚÁÚß D¥æàÀÞVÚ OÚ×æ¥ÚßOæà×ÚßÙ}Û¡Áæ. _Þ«Û ÔÛVÚà B}ÚÁÚ ÁÛÎÚoñVÚØM¥Ú ÔÚÂ¥Úß…ÁÚÆÁÚßÈÚ @VÚX¥Ú ÑÚÁÚOÚß-ÑÛÈÚáÛ«ÚßVÚ×Úß «ÚÈÚß½ D}Û°¥Ú«Û OæÐÞ}ÚÃOæQ ÈÚáÛÁÚOÚ Ôæàsæ}Ú ¬ÞsÚßÈÚ …VæX¾Úßà @«ÚßÈÚáÛ«Ú †æÞsÚ. CVÛVÚÅæÞ ÈÚßÔÛÁÛÎÚoñ, OÚ«Û%lOÚ ÈÚß~¡}ÚÁÚ OÚsæVÚ×ÚÆÇ ÑÛ¤®Ú«æ¾ÚáÛWÁÚßÈÚ dÈÚß%¬¾Úß Èæßmæàà ÔÛVÚà ¥ÚPÐy A²´ÃOÛ¥Ú ËÛ®éÁæçmé ^æOÚÁé«ÚM}ÚÔÚ OÚM®Ú¬VÚ×Úß GM}ÚÔÚ @«ÛÔÚß}Ú ÈÚáÛsÚ…ÄÇÈÚâ´ ÈÚß}Úß¡ J×Ú«ÚßÑÚßØ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ ¾ÚáÛÈÚ ÂÞ~ OÛ«Úà«Ú«Úß„ ƒOÚQÂÒ ÈÚM^Ú«æ¾ÚßÆÇ }æàsÚVÚ…ÄÇÈÚâ´ GM…ߥÚà ÑÛ¸Þ}ÛW¥æ. ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÈÚáÛÁÚßOÚmæoVæ ®ÚÃÈæÞÌÒ¥Ú JM…}Úß¡ ~MVÚ×ÚßVÚ×ÚÆÇ 2.5'Loyalty Card'VÚ×Ú«Úß„ É}ÚÂÒ¥Ú Èæßmæàà ÈÛÀ®ÛÂVÚØVæ ÈÚáÛ}Úà ÑÚVÚlß ÈÛÀ®ÛÁÚ ÈÚáÛsÚ†æÞOæM… ¬¾ÚßÈÚßÈÚ«Úß„ DÄÇMZÒ «æÞÁÚÈÛW VÛÃÔÚOÚÂVæ ÈÚáÛÁÛl ÈÚáÛsÚÅÛÁÚM»Ò¥æ. ÅÛ¾ÚßÆo OÛsé%VÚ×æM¥ÚÁæ BM~ÎÚßo RÂÞ¦ ÈÚáÛt¥ÚÁæ BÎÚßo †æàÞ«ÚÑé ®Û¿ßMmé ÒVÚß}Ú¡¥æ. J…¹«æÞ ÈÛÀ®Û¾Úßß RÂÞ¦ ÈÚáÛt¥ÚÆÇ OÛsé% }æàÞÂÒ BÎÚßo ®ÚÑæ%Mmé ¾ÚáÛ¿ß~ ®Úsæ¾Úß…ÔÚߥÚß. ÕÞVæ Èæç¥ÚÀÁÚß, ÈÚPÞÄÁÚß, ÑÛ±éoÈæÞÁé OæÐÞ}ÚÃ¥Ú D¥æàÀÞWVÚ×Úß, ÈÛÑÚß¡ÌÆ°VÚ×Úß, ^Ûl%sé% @OèMmæMméÓ ÈÚßßM}Û¥Ú ÈÛÀ®ÛÂVÚ×ÚÄÇ¥Ú ÈÚÀP¡VÚØVÚà ÅÛ¾ÚßÆo OÛsé% ¬ÞsÚÅÛW¥æ. B¥ÚÂM¥Ú d«ÚÂVæ OÚtÈæß †æÅæVæ ÑÚÁÚOÚßVÚ×Úß ÒVÚß}Ú¡Èæ GM¥Úß ¾æàÞ_ÑÚßÈÚ …¥ÚÄß ÈÚßßM¥ÛVÚßÈÚ @«ÛÔÚß}ÚÈÚ«Úß„ EÕÒ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æàÞ É¥æÞÌ OÚM®Ú¬ «ÚÈÚß½ ÑÚM®Ú«Úà½ÄÈÚ«Úß„ ¥æàÞ^ÚßÈÚ d}æVæ ®ÚOÚQ¥Ú ÈÚß«æ¾Úß ÈÛÀ®Û¾Úß«Úß„ ¸Þ¦®ÛÄß ÈÚáÛsÚß}Ú¡¥æ. A ¸Þ¦®ÛÅÛVÚßÈÚ OÚßlßM… ¬ÈÚß½¥æàÞ, ¬ÈÚß½ «æMlÂÎÚoÁÚÅæàÇÞ A¥ÚÁæ GM¥Úß ¾æàÞ_Ò¥ÛVÚ ®ÚÂÒ¤~¾Úß VÚM»ÞÁÚ}æ @¢Ú%ÈÛVÚß}Ú¡¥æ. ÈæßmæàÃ¥ÚM}ÚÔÚ OÚM®Ú¬VÚØM¥ÛVÚßÈÚ ®ÚÃ~OÚàÄ ®ÚÂzÛÈÚßVÚ×Úß OÚ{|Væ OÛy¦ÁÚ…ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ @«ÚߺÚÈÚOæQ …M¥æÞ …ÁÚß}Ú¡¥æ.
ÔÛVÛW¾æßÞ ÈÛÅé-ÈÚáÛmé%, mæÑæàQ, OæÞÁé±æ³ãÞÁé, Èæßmæàà ÈÚßßM}Û¥Ú É¥æÞÌ ÔÛVÚà ÂľÚß«éÓ, mÛmÛ, ®ÛÀMlÄà«é, ¸Vé…ÁÚháÛÁé«ÚM}ÚÔÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß OÚM®Ú¬VÚ×Ú …VæX A}ÚMOÚ®ÚsÚ†æÞOÛW¥æ. d}æVæ C OÚM®Ú¬VÚ×Úß ÁÛdÀ¥Ú G¯GMÒ¾ÚßM}ÚÔÚ ÈÚÀÈÚÑ椾Úß«æ„Þ …ßsÚÈæßÞÄß ÈÚáÛsÚßÈÚ ÑÛ¨Ú´À}æ¾Úßà B¥æ. Áæç}ÚÂM¥Ú «æÞÁÚÈÛW RÂÞ¦ ÈÚáÛsÚÄß ÈÚßßM¥ÛVÚßÈÚ OÚM®Ú¬VÚ×Úß, Oæà«æVæ }Ú«ÚVæÞ ÈÚáÛÁÛl ÈÚáÛsÚ†æÞOÚß @«Úß„}Ú¡Èæ. «ÚM}ÚÁÚ }Û«Úß ¬¾ÚßÉß}ÚÈÛW RÂÞ¦ ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú BÎæoÞ †æÅæVæ OæàsÚß GM¥Úß Áæç}ÚÁÚ«Úß„ J}Û¡¿ßÑÚß}Ú¡¥æ. ÕÞVæ OÚM®Ú¬VÚ×Ú ÈÚß«æà®æãÆ ®ÛÃÁÚMºÚÈÛVÚß}Ú¡¥æ. ÑÚ¤ØÞ¾Úß Áæç}ÚÁÚß ~ÁÚßW¸¥Ú§Áæ É¥æÞÌ D}Ú°«Ú„VÚ×Ú«Úß„ }ÚM¥Úß ÑÚß¾ÚßßÈÚ ÈÚßàÄOÚ Áæç}ÚÂVæ OæàsÚÆ®ælßo ¬ÞsÚß}Ú¡¥æ. BÎÚoOÚàQ ÈÛÅéÈÚáÛmé% ÈÚáÛÁÛl ÈÚáÛsÚßÈÚ 30 ®ÚÑæ%Mmé ÑÚÁÚOÚßVÚ×Úß _Þ«Û¥Ú D}Ú°«Ú„VÚ×ÛWÈæ. ÉßWÅÛW @M}ÛÁÛÏoñÞ¾Úß OÚM®Ú¬VÚ×Úß Predatory Pricing ÈÚßàÄOÚ _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÂVÚ×Ú«Úß„ OÚ}Úß¡ÕÑÚßP ÑÛ¿ßÑÚßÈÚâ´¥ÚM}Úà ¬Ì`}Ú. @M¥ÚÁæ Ôæ^Úß` ¥æàsÚu @MVÚtVÚ×Ú«Úß„ ÑÛ¤¯Ò, ºÛÂÞ Â¾ÚáÛ¿ß~ OæàsÚß}Ú¡Èæ. JM¥Úß RÂÞ¦ ÈÚáÛt¥ÚÁæ B«æà„M¥Úß D_}Ú G«Úß„}Ú¡Èæ. AVÚ _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÂVÚ×Ú VÚ~¾æßÞ«Úß?
"…ßÅæàuÞdÁé ÑÚMÑÚí~' @«æà„Þ¥Úß B¥Ú«æ„Þ.
«ÚàÁÚß d«Ú ÈÚáÛsÚßÈÚ OæÄÑÚÈÚ«Úß„ JM¥æÞ …ßÅæàuÞdÁé ÈÚáÛsÚß}Ú¡¥æ @M}Ú «ÛÈÚâ´ AËÚ`¾Úß%¦M¥Ú ÈÚßàW«Ú ÈæßÞÅæ †æÁÚØsÚ…ÔÚߥÚß. B}Ú¡ ÄOÛÐM}ÚÁÚ ÁÚà. …MsÚÈÛ×Ú ÔÛP …ßÅæàuÞdÁé RÂÞ¦ ÈÚáÛt¥Ú ÈÚáÛÆÞOÚ«Ú PÑæ OÚàsÚ }ÚßM…ß}Ú¡¥æ. A¥ÚÁæ A …ßÅæàuÞdÁé¬M¥Ú «ÚàÁÚß OÚßlßM…VÚ×Ú ÁæànoVæÞ OÚß}Úß¡ …ÁÚß}Ú¡¥æ. …ßÅæàuÞdÁé OÚàÆ OÛÉß%OÚÁÚ«Úß„ «Û¿ß®ÛsÚß ÈÚáÛt¥ÚÁæ, ÈÛÅé-ÈÚáÛmé%«ÚM¢Ú OÚM®Ú¬VÚ×Úß AVæÞ ¥ÚßOÛ«é, ¯Þaæ ÈÚßOÛ«é (ÈÚßßM¥æ @MVÚt, ÕM¥æ ÈÚß«æ) GM…M~ÁÚßÈÚ «ÚÈÚß½ _ÄÇÁæ ÈÛÀ®ÛÂVÚ×Ú ÈÚä~¡ OÚÒ¥ÚßOæàMsÚß ¸Þ¦Væ ÔÛOÚß}Ú¡ÈÚÎæo. ÑÚà®ÚÁé, Ôæç®ÚÁé ÈÚáÛOæ%méVÚ×ÚÆÇ }ÚÁÚOÛ }æVæ¥ÚßOæàMsÚÁæ @¥ÚÁÚ ÈÚáÛÆÞOÚ«æà…¹«æÞ D¥ÛªÁÚÈÛVÚß}Û¡«æ. ÑÚM®Ú«Úà½Ä OæÄÈæÞ ÈÚÀP¡VÚ×Ú …Ø OæàÃÞtÞOÚÁÚyÈÛVÚß}Ú¡¥æ. A¥ÚÁæ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ }ÚÁÚOÛ @MVÚt¾ÚßÆÇ RÂÞ¦ ÈÚáÛt¥ÚÁæ ÄOÛÐM}ÚÁÚ OÚßlßM…VÚ×Úß DÒÁÛsÚß}Ú¡Èæ.
@»ÈÚ䦪 @M¥ÚÁæ @M†Û¬, Éß}Ú¡Åé, ¸ÅÛ%, mÛmÛ, PËæàÞÁé ¸¾ÚáÛ¬VÚ×ÚM¢ÚÈÚÁÚ ÑÚMSæÀ¾Úß«Úß„ Ôæ^Úß` ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úà @ÄÇ. ÈÛÅé-ÈÚáÛmé%, ÈæßmæàÃ, OæÞÁé®æãÞÁé«ÚM}ÚÔÚ WsÚßVÚVÚ×Ú«Úß„ †æ×æÑÚßÈÚâ´¥Úà @ÄÇ HOæ? ÔæÞÁ鯫é, PÇ®é ÈÚáÛÁÚßÈÚÈÚÂM¥Ú mæçÄÁé, PÁÛ{ @MVÚt ÈÚáÛÆÞOÚÁÚÈÚÁæVæ GÄÇÂVÚà …¥ÚßOÚßÈÚ ÔÚPQ¥æ. BM¥Úß É¥æÀ¾Úß …ĦM¥ÛW ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÈÚߨڴÀÈÚßÈÚVÚ% @ÈæàÞYÚ HØVæ OÛyß~¡¥Úߧ @¥ÚÁÚ ÅÛºÚ BM}ÚÔÚ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ d«ÚÂVÚà ¥ÚOÚQ†æÞOÚß. A¥ÚÁæ GÄÇÈÚ«Úà„ †Û_Oæà×ÚÙÄß retail sectorVÚà OÛÆsÚß~¡ÁÚßÈÚ D¥ÚÀÉßVÚØM¥ÛW @…%«é «ÚOÚÓÆÑÚÈÚáé AÁÚMºÚÈÛ¥ÚÁÚà AËÚ`¾Úß%ÉÄÇ. @ÎÚoOÚàQ ¬ÈÚß½ ÈÚß«æ¾Úß ÔÚ~¡ÁÚ¥Ú Friendly ÈÛÀ®ÛÂVæ @MVÚt @«æà„Þ¥Úß OæàÞn OæàÞn OÚÈÚáÛ¿ß ÈÚáÛsÚßÈÚ ¥ÚM¨æ¾ÚßÄÇ, Ôæàmæo®Ût«Ú ÈÚáÛVÚ%.
BÎÛoW¾Úßà ÑÚOÛ%ÁÚÈæÞOæ _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÛl OæÐÞ}ÚÃ¥Ú ÈæßÞÅæ É¥æÞÌ OÚM®Ú¬VÚ×Úß HOÚÑÛ‡ÈÚßÀ ÑÛƒÑÚÄß @ÈÚOÛËÚ ÈÚáÛtOæàsÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ A OæÐÞ}ÚÃÈÚ«æ„Þ «ÚM¸OæàMtÁÚßÈÚ 1.9 OæàÞn ÑÚy| ÈÛÀ®ÛÂVÚ×Ú …¥ÚßOÚ«æ„Þ P}Úß¡Oæà×ÚÙÄß ÔæàÁÚn¥æ? ®ÚÃÑÚß¡}Ú «Ú«æVÚߦVæ ¸¦§ÁÚßÈÚ 1.85 ÄOÚÐ OæàÞn ÈÚáèÄÀ¥Ú OÚÆÇ¥Ú§Äß ÔÚVÚÁÚy, ¢æàÞ¾ÚßM ÔÚVÚÁÚyVÚ×Ú ÈæßÞÆ«Ú VÚÈÚß«ÚÈÚ«Úß„ †æÞÁæsæVæ Ñæ×æ¾ÚßÄß ÑÚOÛ%ÁÚ _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÛl OæÐÞ}ÚÃ¥ÚÆÇ ËæÞ. 51ÁÚÎÚßo É¥æÞÌ «æÞÁÚ …MsÚÈÛ×Ú ÔÚàtOæVæ @ÈÚOÛËÚ ÈÚáÛtOæàsÚßÈÚ ¬¨Û%ÁÚ OæçVæàMt¥æ GM…ߥÚß ÑÚ°ÎÚo. A¥ÚÁæ B¥ÚÂM¥ÛVÚßÈÚ @®Û¾ÚßÈæÞ«Úß Væà}æ¡Þ?
India's organized retail sector is 15% of our GDP.Add unorganised and it could rise to 20/25% of our GDP. Whoever controlles it controlles India.
ÔÛVÚM}Ú SÛÀ}Ú ^ÚÄ«Ú_}Úà ¬¥æ%ÞËÚOÚ ÔÛVÚà B~¡Þ^æVæ ºÚ´ÃÎÛo^ÛÁÚ¥Ú ÉÁÚߥڪ …ÄÈÛ¥Ú ¨Ú´‡¬¾æß~¡ÁÚßÈÚ ËæÞRÁé OÚ®ÚãÁé n‡Þmé ÈÚáÛt¥Û§Áæ. @ÈÚÁÚ ÈÚáÛ~«Ú @¢Ú%ÉÎæo! ®ÚÃÑÚß¡}Ú ÑÚMYÚn}Ú _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÚßOÚmæo ÈÚÕÈÛlß ¥æÞËÚ¥Ú JmÛoÁæ ft¯¾Úß ËæÞ. 15ÁÚÎÛoVÚß}Ú¡¥æ. @¥ÚOæQ @ÑÚMYÚn}Ú _ÄÇÁæ ÈÚáÛÁÚßOÚmæo OæÐÞ}ÚÃÈÚ«Úà„ ÑæÞÂÒ¥ÚÁæ @¥Úß «ÚÈÚß½ JmÛoÁæ ft¯¾Úß ËæÞ. 20-25OæQ }ÚÄß®Úâ´}Ú¡¥æ. ¾ÚáÛÁÚß C 25 ®ÚÑæ%Ml«Úß„ ¬¾ÚßM~ÃÑÚß}Û¡ÁæàÞ @ÈÚÁÚß ºÛÁÚ}ÚÈÚ«æ„Þ ¬¾ÚßM~ÃÑÚÆ¥Û§Áæ!!
«ÛÈÚâ´ A}ÚMOÚ®ÚsÚß~¡ÁÚßÈÚâ´¥Úß BM¢Ú¥æà§M¥Úß ÑÛ¨ÛÀÑÛ¨Ú´À}æ¾Úß …VæX¾æßÞ. JM¥Úß ÈæÞ×æ C A}ÚMOÚ ¬dÈÛW¸loÁæ, «ÚÈÚß½ ÈÚáÛÁÚßOÚmæoVÚ×Ú ÈÚßàÄOÚ ºÛÁÚ}ÚÈÚ«Úß„ É¥æÞÌ OÚM®Ú¬VÚ×Úß ¬¾ÚßM}ÚÃyOæQ }æVæ¥ÚßOæàMsÚÁæ VÚ~¾æßÞ«Úß?
¾æàÞ_Ò...
-®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ

ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳೇ, ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೇನು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ?!

1909, H¯ÃÅé 10ÁÚM¥Úß @ÈæßÂOÚ ®ÚÃÈÛÑÚÈÚ«Úß„ ÈÚßßWÒ ÈÚßßM†æçVæ …M¦Ø¥ÚÁÚß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ. 1909, ÈÚáÛ^é% 31ÁÚÈÚÁæVÚà ÈæßçÑÚàÁÚß ¦ÈÛ«ÚÁÛW¥Ú§ É.¯. ÈÚáÛ¨ÚÈÚÁÛÈé @¥ÛVÚÅæÞ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ÈÚßßM†æç É×ÛÑÚOæQ mæÆVÛÃÈÚáéÈæãM¥Ú«Úß„ OÚ×ÚßÕÒ¥Ú§ÁÚß. ÈæßçÑÚàÂ«Ú ÈÚßßRÀ GMf¬¾ÚßÁé AW ÑæÞÈæVæ ÑæÞÁÚßÈÚM}æ @¥ÚÁÚÆÇ OæàÞÂ¥Ú§ÁÚß. BÎÚoOÚàQ 1909, dà«é«ÚÆÇ ÈæßçÑÚàÂ«Ú ÈÚßßRÀ GMf¬¾ÚßÁé AW¥Ú§ ÈÚáÛÀOé ÔÚ_«éÁÚÈÚÁÚß ¬ÈÚä~¡ ÔæàM¥ÚßÈÚÈÚÂ¥Ú§ÁÚß. ÔÛVÛW ÈæßçÑÚàÂ«Ú ÈÚßÔÛÁÛdÁÛW¥Ú§ «Ûćt OÚäÎÚ|ÁÛd Jsæ¾ÚßÁÚß ¾æàÞVÚÀ ÈÚÀP¡¾Úß ËæàÞ¨Ú«æ¾ÚßÆÇ }æàsÚW¥Ú§ÁÚß.
A¥ÚÁæ...
ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß A AÔÛ‡«ÚÈÚ«Úß„ J¯°Oæà×ÚßÙÈÚ Ò¤~¾ÚßÆÇÁÚÆÄÇ! ®ÚÃÈÛÔÚ ÑÚäÏoÑÚß~¡¥Ú§, DPQ ÔÚÂ¥Úß d«ÚfÞÈÚ«ÚÈÚ«Úß„ @ÑÚ¡ÈÚÀÑÚ¡VæàØÑÚß~¡¥Ú§ ÈÚßàÒ «Ú¦¾Úß«Úß„ ¬¾ÚßM~ÃÑÚßÈÚâ´¥Úß ÔæÞVæ GM¥Úß _M~}ÚÁÛW¥Ú§ Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é ¬eÛÈÚßÁÚß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ÑÚÔÛ¾Úß OæàÞÂ¥Ú§ÁÚß. @¥ÚOæQ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß J¯°Væ¾Úß«Úà„ ÑÚà_Ò¥Ú§ÁÚß. B}Ú¡ ÕM¥æàÈæß½ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ«Úß„ ÑÚM®ÚP%Ò, AÔÛ‡¬Ò ÑæàÞ~¥Ú§ ÈÚáÛ¨ÚÈÚÁÛ¾ÚßÂVÚà ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂVæ ÈæßçÑÚàÂVæ …ÁÚÄß BÎÚoÉÄÇ GM…ߥÚß Væà~¡}Úß¡. A¥ÚÁÚà ÈÚáÛ¨ÚÈÚÁÛÈé @ÈÚÁÚ D}Ú¡ÁÛƒOÛ ÈæßçÑÚàÂ«Ú ¦ÈÛ«ÚÁÛW …M¥Ú n. A«ÚM¥ÚÁÛÈé OÚàsÚ }ÚÈÚß½ ®ÚþÚß}Ú„ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. 1909 ÈæßÞ 24ÁÚM¥Úß ®Ú}ÚÃÈæãM¥Ú«Úß„ OÚ×ÚßÕÒ¥ÚÁÚß- "¬ÈÚß½ D«Ú„}Ú ®Ú¥ÚÉ ÈÚß}Úß¡ @ÈæàÞYÚ ÑæÞÈæ¾Úß«Úß„ VÚÈÚß«Ú¥ÚÆÇlßoOæàMsÚß ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß ¬ÈÚß½ ÑæÞÈæ¾Úß«Úß„ ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÚOÛ%ÁÚOæQ ®Úsæ¾ÚßÄß B_cÑÚß~¡¥Û§Áæ. @ÄÇ¥æ ÔÚßno¬M¥Ú ¬ÞÈÚâ´ ÈæßçÑÚàÂVÚÁæÞ AWÁÚß~¡ÞÂ. ÔÛVÛW ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß }ÚÈÚß½ OæàÞÂOæ¾Úß«Úß„ ¬ÞÈÚâ´ J¯°Oæà×ÚßÙ~¡ÞÁæM… ÉËÛ‡ÑÚÉlßoOæàMt¥Û§Áæ. ¬ÈÚß½¥æÞ «æÄ¥ÚÆÇ ¬ÈÚß½ ÑÚ}Ú‡¾Úßß}Ú ÑæÞÈæ ÔÛVÚà ®ÚÃ~ºæVæ }ÚOÚQ @ÈÚOÛËÚ Ä»ÑÚß}Ú¡¥æ. BÆÇ ¬ÞÁÛÈÚ ÈÚßßM}Û¥Ú OæÐÞ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ @»ÈÚ䦪 OÛ¾Úß%OæQ ɱڳâ´Ä @ÈÚOÛËÚVÚØÈæ. ÑÚOÛ% ÔÚߥ槿ßM¥Ú ¥æàÁæ¾ÚßßÈÚ A£%OÚ @«ÚßOÚàÄVÚØWM}Ú }ÛÈÚâ´ ÑÛÈÚ%d¬OÚ ÑæÞÈæ¾Úß @ÈÚOÛËÚÈÚ«Úß„ @ÁÚÑÚßÈÚ ÈÚß«ÚÒ¤~¾ÚßÆǦ§Þ ÔÛVÚà @¥ÚÂM¥Ú A}Ú½}Ú䯡 ÔæàM¥ÚÄß …¾ÚßÑÚß~¡Þ GM… É^ÛÁÚ ÈÚßÔÛÁÛdÁÚ VÚÈÚß«ÚOÚàQ …M¦¥æ. ÑÚ¥ÚÀ¥Ú ®ÚÂÒ¤~¾ÚßÆÇ ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú D¥æ§ÞÌ}Ú ¾æàÞd«æ ÈÚß}Úß¡ OÛ¾Úß%VÚ×Úß }ÚÈÚß½ C ÈÚß«æàÞ¨ÚÈÚß%OæQ ÑÚàOÚ¡ÈÛW ÔæàM¦Oæà×ÚÙ…ÔÚߥÛW¥æ' GM¥Úß @¥ÚÁÚÆÇ …Á榥ڧÁÚß.
A¥ÚÁæÞ«ÚM}æ...
ÑÚOÛ% ÑæÞÈæVæ ÑæÞÁÚßÈÚ ¾ÚáÛÈÚ B^æc, }Úßt}ÚÈÚ«Úà„ ÔæàM¦ÁÚ¥Ú ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß D}Ú¡ÂÑÚÄß 3 ÈÛÁÚ OÛÅÛÈÚOÛËÚ OæÞØ ®Ú}Úà …Áæ¥ÚÁÚß. @¥ÚÁÚÆÇ "ÁÛdÀ¥ÚÆÇ @VÚ}ÚÀ ®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ OæçVÛÂOæVÚ×Ú ÑÛ¤®Ú«æ ÈÚß}Úß¡ }ÛM~ÃOÚ ÌOÚÐyÈÚ«Úß„ AÁÚM»ÑÚßÈÚ ¾ÚáÛÈÚâ´¥Û¥ÚÁÚà ¥ÚàÁÚ¥ÚäÏo¾Úß ÈÚßÔÚ}Ú¡ÁÚ ¾æàÞd«æVÚ×Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÈÚßßM¦Èæ¾æßÞ @¢ÚÈÛ CWÁÚßÈÚM}æ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ GMf¬¾ÚßÂMVé OæÄÑÚVÚØVÛW ÈÚáÛ}ÚÃÈæÞ «Ú«Ú„ ÑæÞÈæ¾Úß«Úß„ OæàÞÁÚÅÛVÚß~¡¥æ¾æßÞ? GM… ÉÈÚÁÚzæ OæÞØ...', Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é«Ú}Ú¡ ÈÚßßRÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ÈÚßàÒ «Ú¦¾Úß«Úß„ ÔæsæÈÚßß OÚlßoÈÚÆÇ ¾ÚßËÚÒ‡¾ÚáÛW¥Úߧ ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, Ôæ^Úß`ÈÚ ¬ÞÁÚ«Úß„ "ÔÚßÑæÞ«é ÑÛVÚÁé' ÔÛVÚà "ÕÈÚáÛ¾Úß}é ÑÛVÚÁé'VÚ×ÚÆÇ Õt¦sÚßÈÚ ÈÚÀÈÚÑæ¤ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ÉËÛR®ÚloyÈÚáé«ÚÆÇ ÑÚÈÚßߥÚà OæàÁæ}ÚÈÚ«Úß„ }Ús榥ÚৠBÈÚÁæÞ. C ÈÚߨæ´À, "¬ÞÈÚâ´ B_cÒÁÚßÈÚ É^ÛÁÚVÚ×Úß ÈÚßÔÛÁÛdÁÚ OÛ¾Úß%ÑÚà_¾ÚßÄàÇ BÈæ ÔÛVÚà ¬ÞÈÚâ´ ¬ÞtÁÚßÈÚ ÑÚÄÔæVÚ×Ú«Úß„ ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß }ÚÈÚßVæ ¥æàÁæ¾ÚßßÈÚ @®ÚãÈÚ%  @ÈÚOÛËÚÈæM¥Úß ºÛÉÒ¥Û§Áæ' GM… ®Ú}Úà ÈæßçÑÚà¬M¥Ú …M}Úß!
1909, «ÚÈæM…Áé 15ÁÚM¥Úß ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÚMÑÛ¤«Ú¥Ú ÈÚßßRÀ GMf¬¾ÚßÁé AW ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß @ƒOÛÁÚ ÈÚÕÒOæàMsÚÁÚß. A YÚl«æ¾Úß«Úß„ 1951ÁÚÆÇ ®ÚÃOÚlÈÛ¥Ú"Memoirs of my Working Life' OÚä~¾ÚßÆÇ ÑÚ‡}ÚN ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁæÞ ÉÈÚÂÒ¥Û§Áæ. A ®Úâ´ÑÚ¡OÚÈÚ«Úß„ "«Ú«Ú„ ÈÚä~¡ fÞÈÚ«Ú¥Ú «æ«Ú®Úâ´VÚ×Úß' ÔæÑÚ«ÚÆÇ VÚeÛ«Ú«Ú ËÚÈÚáÛ% @ÈÚÁÚß OÚ«Ú„sÚOÚàQ }ÚM¦¥Û§Áæ. @ÈÚ}Úß¡ ÈæßçÑÚàÁÚß ÈÚßÔÛÁÛdÂVæÞ ÎÚÁÚ}Úß¡ ÔÛP, @ÈÚÁÚß J¯°OæàMsÚ «ÚM}ÚÁÚÈÚÎæoÞ @ƒOÛÁÚÈÚÕÒOæàMsÚ ÈÚÀP¡ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁæÞ ÔæàÁÚ}Úß, ÑÚM…×ÚOÛQW OæÄÑÚ OæÞØOæàMsÚß …M¥ÚÈÚÁÚÄÇ!!
BÎÛoW¾Úßà ÈæßçÑÚàÂ«Ú OæÄÈÚÁÚß Ä¦§fÞÉ, @ÄÇÄÇ …ߦªfÞÉVÚ×Úß ÔæÞ×Úß~¡ÁÚßÈÚâ´¥æÞ«Úß? @ÈÚÁÚ †Û¿ßM¥Ú ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ …VæX ÔæàÁÚsÚß~¡ÁÚßÈÚ ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Û¥ÚÁÚà ¾ÚáÛÈÚ ÈÚßlo¥Û§WÈæ?
B~¡Þ^æVæ ÈæßçÑÚàÁÚß ÉËڇɥÛÀľÚß¥Ú ÒMtOæÞmé ÑÚºæ «Úsæ¦}Úß¡. 2016OæQ ÈæßçÑÚàÁÚß ÉËڇɥÛÀľÚß ÑÛ¤®Ú«æVæàMsÚß 100 ÈÚÎÚ%VÚ×ÛVÚß}Ú¡Èæ. ËÚ}ÚÈÚáÛ«æàÞ}ÚÓÈÚ ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚ¥Ú ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÉɾÚß ÑÛ¤®Ú«æ¾ÚßÆÇ ®ÚÃÈÚßßR ®Û}Úà ÈÚÕÒ¥Ú ÈÚßÔÛÁÛdÁÛ¥Ú «Ûćt OÚäÎÚ|ÁÛd Jsæ¾ÚßÁé ÔÛVÚà ¦ÈÛ«ÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ ÉÉ ÑÛ¤®Ú«æ¾Úß ÕM¦¥Ú§ ËÚP¡ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ®ÚÃ~ÈæßVÚ×Ú«Úß„ ÑÛ¤¯ÑÚ†æÞOæM… ¬¨Û%ÁÚ }æVæ¥ÚßOæà×ÚÙÅÛ¿ß}Úß. @¥ÚÁÚ †æ«Ú„ÅæÇÞ @«ÚÈÚËÚÀOÚ ÉÈÛ¥ÚÈæãM¥Úß }ÚÅæ¾æß~¡}Úß. ÈæßçÑÚàÂ«Ú @ÄÇÆÇ ®ÚÃ~ºÚl«æVÚ×Úà AWÈæ! ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÉßÞÑÚÅÛ~Væ ÉÁÚߥڪÈÛW¥Ú§ÁÚß, ÔÛVÛW @ÈÚÁÚ ®ÚÃ~Èæß¾Úß«Úß„ ÉɾÚßÆÇ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ OÛÁÚyOÚàQ ®ÚÃ~ÎÛr¯ÑÚ†ÛÁÚ¥Úß GM¥Úß …ÔÚßd«Ú ÑÚÈÚáÛd ®ÚOÚÐ¥Ú É¥ÛÀ£% ÑÚMYÚl«æ }ÚVÛ¥æ }æVæ¥ÚÁæ, OæÄÈÚâ´ …ߦªfÞÉVÚ×Úß ¥æàsÚu ÑÚºæ¾Úß«æ„Þ «ÚsæÒ¥ÚÁÚß. «Ûćt OÚäÎÚ|ÁÛd Jsæ¾ÚßÁÚ ®ÚÃ~Èæß ÈÚáÛ}Úà ÑÛOÚß, ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ OÛÁÚyOÚàQ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ®ÚÃ~Èæß¾Úß«Úß„ ¬Éß%ÑÚ†ÛÁÚ¥Úß GM¥Úß JOæàQÁÚÆ«Ú OÚÁæ @ÆÇM¥Ú Èæà×ÚW}Úß. @¥ÚÁÚÄàÇ ºÛÎÚyOæQ ¬M}Ú ®æãÃ.Oæ.GÑé. ºÚVÚÈÛ«é †Û¿ßM¥Ú ÔæàÁÚ…M¦¥Úߧ Verbal Diarrhea! ÕÞ«Û~ ÕÞ«Ú }ÚOÚ%, ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Ú ºæÞ¦ ÈÚáÛtOæàMsÚÁÚß. ÔÛVÚM}Ú ÔæÞ×ÚÅæÞ†æÞOÛW¥æ, HOæM¥ÚÁæ @M¥Úß @ÈÚÁÚ †Û¿ßM¥Ú ÔæàÁÚl ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Û¥ÚÁÚà ÔæÞW¥Ú§ÈÚâ´?
'ÈæßçÑÚàÂVÛVÚÆ, ÈæßçÑÚàÁÚß ÉËڇɥÛÀľÚßOÛQVÚÆ, OÚ«Ú„M†Ût OÚmæoVÛVÚÆ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ H«Úà ÈÚáÛsÚÆÄÇ. OÚ«Ú„M†Ût OÚno¥Úߧ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚÄÇ, «Ûćt OÚäÎÚ|ÁÛd Jsæ¾ÚßÁé. ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß «Ûćt¾ÚßÈÚÁÚ …Ø ÑÚM…×ÚOÛQW OæÄÑÚPQ¥Ú§ÁÚß. @M}ÚÔÚ ÈÚÀP¡¾Úß ®Úâ´}ڤؾÚß«Úß„ HOæ ÑÛ¤¯ÑÚ†æÞOÚß?'
ÈæßçÑÚàÁÚß ÉÉ, OÚ«Ú„M†Ût OÚno¥Úߧ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚÄǦ¥Ú§Áæ ®æãÃ. ºÚVÚÈÛ«ÚÁÚ ®ÚãÈÚ%dÁæÞ«Úß?! J…¹ ÉÉ ®ÛèÛÀ®ÚOÚÁÛW OÚno¥Úߧ ÔÛVÚà OÚnoÒ¥Ú§ÁÚ «ÚsÚßÈæ ÈÚÀ}ÛÀÑÚÈæÞ Væà~¡ÄÇÈæ? ÈÚßàÒ «Ú¦¾Úß ®ÚÃÈÛÔÚÈÚ«Úß„ }Úsæ¾Ú߆æÞOæM¥Úß Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é ¬eÛÈÚßÂVÚà …¾ÚßOæ¿ß}Úß¡, ÔÛVÚM}Ú }Úsæ¾ÚßßÈÚ }ÛOÚ}Úß¡ B¦§¥Úߧ ¾ÚáÛÁÚÆÇ? BÈÚ}Úß¡ ºÛÁÚ}Ú¥Ú ®Úè۬VÚà RMsÛM}ÚÁÚ PЮÚ{ }Ú¾ÚáÛÂÑÚ†æÞOÚß, A ÈÚßàÄOÚ _Þ«ÛOæQ ®ÚÃ}ÚßÀ}Ú¡ÁÚ ¬ÞsÚ†æÞOæM… B^æc¿ß¥æ. ÔÛVÚM}Ú PЮÚ{ }Ú¾ÚáÛÁÚß ÈÚáÛsÚßÈÚ ÉeÛk¬ ÈæßÞÅæàÞ, B^æc ÔÛVÚà ÔÚyOÛÑÚß ®ÚãÁæçOæ ÈÚáÛsÚßÈÚÈÚÁÚß ÈæßÞÅæàÞ? ÔæàÞÉß dÔÛMWÞÁé ºÛºÛ, ÁÛeÛÁÛÈÚßy|«ÚÈÚÂÄǦ¥Ú§Áæ ºÛÁÚ}Ú @y‡ÑÚ¡ð ÁÛÎÚoñÈÛVÚßÈÚâ´¥ÚOÛQ¥ÚÁÚà ÑÛ¨Ú´ÀÉ}Û¡? †æÞÄàÁÚß ¥æÞÈÛľÚßÈÚ«Úß„ «æàÞt¥ÚÈÚÁÚß @ÈÚßÁÚÌÆ° dOÚzÛ^Û¾Úß«Úß„ «æ«Ú¯ÒOæà×ÚßÙ}Û¡ÁæàÞ @¢ÚÈÛ @¥Ú«Úß„ OÚnoÒ¥Ú ÉÎÚß|ÈÚ¨Ú%«Ú«Ú«æà„Þ? HOæ }ÚOÚ%ÁÚÕ}Ú ÈÛ¥Ú ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ? C …ߦªfÞÉVÚ×Úß }ÚÈÚß½ JsÚÄÆÇ }ÚßM¸OæàMtÁÚßÈÚ ÉÎÚÈÚ«Úß„ OÛÁÚßÈÚâ´¥ÚOæQ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁæÞ †æÞP}æ¡Þ? «Ûćt OÚäÎÚ|ÁÛd Jsæ¾ÚßÁæÞ OÚ«Ú„M†Ût OÚnoÒ¥ÚÁÚß G«Úß„ÈÚâ´¥Û¥ÚÁæ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂWM}Ú Èæà¥ÚÄß ÈæßçÑÚàÂ«Ú ÈÚßßRÀ GMf¬¾ÚßÁé AW¥Ú§ ÈÚáÛÀOé ÔÚ_«é @ÈÚÂM¥ÚÅæÞ HOæ OÚnoÒOæà×ÚÙÆÄÇ? ÈæßçÑÚàÁÚß ÉɾÚßM¢Ú JM¥Úß ÉËڇɥÛÀľÚß¥Ú @VÚ}ÚÀ ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÚMÑÛ¤«ÚPQ¥æ GM¥Úß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂWM}Ú Èæà¥ÚÄß ¦ÈÛ«ÚÁÛW¥Ú§ÈÚÂVæÞOæ @¬ÑÚÆÄÇ? @ÈÚÁÚ }ÚÅæ¾ÚßÅæÇÞOæ @M¢Ú¥æà§M¥Úß ¾æàÞd«æ ÁÚà®Ú}Ú×æ¾ÚßÆÄÇ? "If Australia and Canada could have universities of their own for less than a million population, cannot Mysore with a population of not less that 60 lakhs have a University of its own?", @M¥ÚÁæ @¨Ú% ¥ÚËÚÄOÚÐPQM}ÚÄà OÚtÈæß d«ÚÑÚMSæÀ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ AÑæoñÞƾÚáÛ, Oæ«ÚsÛVÚ×æÞ ÑÚ‡M}Ú ÉÉVÚ×Ú«Úß„ ÔæàM¦ÁÚßÈÛVÚ 60 ÄOÚÐOÚàQ ÉßÞ d«ÚÑÚMSæÀ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÚMÑÛ¤«ÚOæQÞOæ ÑÚ‡M}Ú ÉÉ¿ßÄÇ GM¥Úß ÈæßçÑÚàÁÚß ÉɾÚß«Úß„ 1916ÁÚÆÇ ÑÛ¤®Ú«æ ÈÚáÛt¥Úߧ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚÄÇ¥æ ÈÚß}Û¡ÁÚß?
        ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ ËÚÃÈÚß ®ÚsÚ¦¥Ú§Áæ
        OÚ«Ú„M†Ût¾Úß OÚlo¦¥Ú§Áæ
        AVÚß~¡}æ¡Þ C «ÛsÚß
        _«Ú„¥Ú Ò«ÛsÚß...
GM… ÑÛÄßVÚ×Úß "…MVÛÁÚ¥Ú ÈÚß«ÚßÎÚÀ' _}ÚÃ¥Ú ÔÛt«ÚÆÇ …ÁÚß}Ú¡Èæ. @¥Ú«Úà„ }æVæ¾Ú߆æÞOæM¥Úß ®æãñæÑÚÁé ºÚVÚÈÛ«ÚÁÚß AeÛk¯Ò¥Û§Áæ! BÈÚ}Úß¡ ÈæßçÑÚàÁÚß, ÈÚßMsÚÀ, ^ÛÈÚßÁÛd«ÚVÚÁÚ, ÁÛÈÚß«ÚVÚÁÚ, †æMVÚ×ÚàÁÚß ÔÚÒÁÛW¥Ú§Áæ, d«Ú ¬ÞÁÚß OÚßt¾Úßß~¡¥Ú§Áæ @¥ÚOæQ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß OÛÁÚy. A¥ÚÁæ C ºÚVÚÈÛ«é ÔæàmæoVæ H«Úß OÚßt¾Úßß~¡¥Û§Áæ? JM¥Úß ÈæÞ×æ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÑÚM…×ÚOÛQW OæÄÑÚOæQ ÑæÞÂ¥Ú§Áæ ºÚVÚÈÛ«ÚÁÚM}æ ÈæßçÑÚàÁÚß ÉɾÚßÆÇ @¨ÛÀ®ÚOÚW ÔæÑÚ«ÚÆÇ É¥ÛÀ£%VÚ×Ú }ÚÅæVæ BÄÇÑÚÄÇ¥Ú É^ÛÁÚVÚ×Ú«Úß„ }ÚßÁÚßP ®ÚVÛÁÚ ®Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ÁæÞ ÔæàÁÚ}Úß ËÚ}ÚËÚ}ÚÈÚáÛ«ÚVÚ×Úß …M¥ÚÁÚà «ÛsÚß «æ«æ¾ÚßßÈÚ d«Ú®ÚÁÚ OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚß~¡ÁÚÆÄÇ. «Û«Úß ÕM¥æàÈæß½ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ …VæX …Áæ¥ÛVÚ Èæß_` OÚ^æÞÂVæ …M¦¥Ú§ †æMVÚ×ÚàÂ«Ú OÛÈÚáÛPЮÛ×ÚÀ¥Ú d«ÚÑæÞÈÚOÚ †æmæoÞVèsÚÁÚß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀÈÚÁÚ ÅÛÀÉß«æÞmæsé ±æ³ãÞmæàÞ Oæàlßo, "«æàÞt, C _}ÚÃ¥ÚÆÇ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÈÚßÔÛÁÛdÁÛ¥Ú d¾Úß^ÛÈÚßÁÛd Jsæ¾ÚßÁÚ ÈÚßßM¥æ OÛÄÈæßÞÅæ OÛÄß ÔÛP OÚßØ}ÚßOæàMt¥Û§Áæ, ÈÚßÔÛÁÛdÁæÞ †ÛW ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ÈÚáÛ}Úß OæÞØÒOæà×ÚßÙ~¡¥Û§Áæ. B¥Úß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ÈæßÞÁÚßÑÛ¤«ÚÈÚ«Úß„ }æàÞÁÚß}Ú¡¥æ' GM¥Úß ÔæÈæß½¿ßM¥Ú }æàÞÂÒ¥Ú§ÁÚß. BÈÚ}Úß¡ d«ÚÁÚÆÇ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ …VæX GÄÇ VèÁÚÈÚ, ¯ÃÞ~ A¥ÚÁÚVÚØÈæ. }ÚÈÚß½ "eÛk®ÚOÚ _}ÚÃËÛÅæ'¾ÚßÆÇ tÉf¾ÚßÈÚÁÚß @~ Ôæ^Úß` …Áæ¦ÁÚßÈÚâ´¥æÞ ÑÚÁé GMÉ …VæX. @M}ÚÔÚ VèÁÚÈÚÈÚ«Úß„ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÑÚM®Û¦Ò¥Û§Áæ.
BÎÚoOÚàQ ÑÚÁé GM.É. @M¥ÚÁæ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ ÈÚß«ÚßÎÚÀ«æÞ?
OÚ«Ú„M†Ût OÚmæo, ÕM¥ÚàÑÛ¤«é HÁéOÛñéo ±ÛÀOÚo (CVÚ G^é.G.GÅé.), ºÚ¥ÛÃÈÚ~ OÚ¸¹y ÈÚß}Úß¡ DOÚßQ OÛSÛ%«æ, ÑÚÁÚOÛ ÑÛ…à«Úß OÛSÛ%«æ, ÑæoÞmé †ÛÀMOé A±é ÈæßçÑÚàÁÚß, OÚ«Ú„sÚ ÑÛÕ}ÚÀ ®ÚÂÎÚ}é, ÈæßçÑÚàÁÚß ÉÉ, ÌÈÚ«ÚÑÚÈÚßߥÚÃ, eæàÞVé dÄÉ¥ÚßÀ}é ¾æàÞd«æ, †ÛÇOé ÒÑÚoÈÚáé(¬ÞÁÛÈÚ ¾æàÞd«æ), ®ÛÀÁÛÒmÛ¾Úáéu ÅÛÀ†æàÞÁæÞlÂ, ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÚOÚQÁæ OÛSÛ%«æ, ÈæßçÑÚàÁÚß ÑÛÀMsÚÅé ÑæàÞ®é, ¯ÃMnMVé ®æÃÑé, ºÚlQ×Ú …M¥ÚÁÚß, *VÚM¨Ú Gzæ| }Ú¾ÚáÛÂOæ, ÕM¥Úà ÈÚáÛsÚ«é% ÔæàmæÞÅé, †æMVÚ×ÚàÂ«Ú ÑÛÈÚ%d¬OÚ VÚÃM¢ÛľÚßVÚ×Úß, †æMVÚ×ÚàÁÚß ÉÉ GMf¬¾ÚßÂMVé OÛÅæÞdß, d¾Úß^ÛÈÚßÁÛeæÞM¥Úà ÈÚä~¡ }ÚÁÚ†æÞ~ ÑÚMÑæ¤, OÚ…¹«é ®ÛOé%«Ú ÑæM^Úß OÚdžé, ®Úã«Û sæOÚQ«é OÚdžé, Ôæ†Û¹×Ú¥Ú OÚäÏ ÑÚMËæàÞ¨Ú«Û OæÞM¥ÚÃ, ¥æÞËÚ¥ÚÆǾæßÞ ÈæàloÈæà¥ÚÆVæ OÚsÛu¾Úß ®ÛâÚÉßOÚ ÌOÚÐy eÛÂ, VۇƾÚßÁé mæçVÚÁé sÛÀM, ®Úâ´zæ¾Úß RsÚOéÈÛÑÛÇ dÅÛËÚ¾Úß ÔÛVÚà OÚ«Ú„M†Ût OÚmæoVæ ÉËÚ‡¥ÚÆǾæßÞ Èæà¥ÚÄ ÑÚ‡¾ÚßM^ÛÆ}Ú VæÞméVÚ×Ú @×ÚÈÚtOæ, JÂÑÛÓ¥Ú ÈÚßÔÛ«Ú¦ ®ÚÃÈÛÔÚ ¬¾ÚßM}ÚÃy ¾æàÞd«æ. BÈæÄÇÈÚã @ÈÚÁÚ OÚ«ÚÒ«Ú OÚàÑÚßVÚ×æÞ, @ÈÚÁÚ ¥ÚàÁÚ¥ÚäÏo¾Úß ±ÚÄVÚ×æÞ. A¥ÚÁæ J…¹ ÈÚÀP¡¿ßM¥Ú JM¥Úß ¥æÞËÚOæQ BÎæoÅÛÇ ÅÛºÚÈÛ¥Ú ÈÚß}æà¡M¥Úß D¥ÛÔÚÁÚzæ dVÚ~¡«Ú ¾ÚáÛÈÚ ºÛVÚ¥ÚÅÛÇ¥ÚÁÚà B¥æ¾æßÞ? @M}ÚÔÚ ÈÚÀP¡¾Úß …VæX OæÞئ§ÞÁÛ? @¢ÚÈÛ OÚMt¦§ÞÁÛ? 1915ÁÚÅæÇÞ ¸Ãl«é ÑÚÁÚOÛÁÚ «æçmé ÔÚßsé Oæàlßo VèÁÚÉÑÚß}Ú¡¥æ¾æßM¥ÚÁæ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ÈÚÀP¡}Ú‡, ÑÛ¨Ú«æ GM¢Ú¦§ÁÚ…ÔÚߥÚß? J…¹ J×æÙ¾Úß ÉeÛk¬¾Úß«Úß„, GMf¬¾ÚßÁé«Ú«Úß„, ÑÛ±éoÈæÞÁé }ÚM}ÚÃdk«Ú«Úß„, AsÚØ}ÚVÛÁÚ«Ú«Úß„ RMt}Ú OÛy…ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ BÎæoÅÛÇ ¾æàÞVÚÀ}æVÚ×Úà J…¹«æ ÈÚÀP¡¾ÚßÆÇ @sÚWÁÚßÈÚâ´¥Úß ÑÛ¨Ú´ÀÈæÞ?
B«Úß„ OÚ«Ú„M†Ût OÚmæo OÚno¥Ú§ÁÚ ÕM¦«Ú OÚ¢æ¾Úß«Úß„ OæÞØ. @M¥Úß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß OÛÈæÞ «Ú¦Væ AzæOÚmæo OÚloÄß ÔæàÁÚmÛVÚ }ÚÉß×ÚÁÚß ÉÁæàÞ¨ÚOæQ ¬M}ÚÁÚß. ¸ÃnÎÚÁÚ ÈÚßßRÀ «æÅæ B¦§¥æ§Þ ÈÚߥÛÃÑé«ÚÆÇ. ÈæßçÑÚàÁÚß ÁÛdÀOæQ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂVÚà Èæà¥ÚÄß ¦ÈÛ«ÚÁÛW …M¥ÚÈÚÁæÄÇ }ÚÉß×Úß @¾ÚßÀÁé, I¾ÚßÀMVÛÂVÚ×æÞ. BÈÚÁÚß ¸ÃnÎÚÁÚ d}æ }ÚÈÚßW¥Ú§ ÑÛÉß®ÚÀ, ÑÛ¬„¨Ú´À, Ñæ„ÞÔÚÈÚ«Úß„ …×ÚÒ GÄÇ @sÚuVÛÄß ÔÛP¥ÚÁÚß. B}Ú¡ ¸ÃnÎÚÁÚ @ƒÞ«Ú¥ÚÆÇ¥Ú§ ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß @ƒOÛÁÚ DØÒOæà×ÚßÙÈÚ …VæX Ôæ^Úß` _M~}ÚÁÛW¥Ú§ÁæÞ ÔæàÁÚ}Úß ¸ÃnÎÚÁÚ«Úß„ G¥ÚßÁÚß ÔÛPOæà×ÚßÙÈÚ ¨æç¾Úß% }æàÞÁÚÄß ÑÛ¨Ú´ÀÉÁÚÆÄÇ. @M¥Úß JM¥Úß sÛ«ÚàÀ†é «Ú¦¾Úß«Úß„ ÔæÞVæ BtÞ ¾ÚßßÁæàÞ®é (Jlßo 10 ÁÛÎÚoñVÚ×Úß- dÈÚß%¬, AÒoñÞ¾ÚáÛ, ÑæàÇÈÛP¾ÚáÛ, ÔÚMVÚÂ, OæàÃÈæÞ̾ÚáÛ, Ñæ¸%¾ÚáÛ, …ÅæXÞ¾ÚáÛ, ÈÚáÛÅésæàÞÈÛ, DOæÃÞ«é, ÁæàÈÚáÛ¬¾ÚáÛ, lP%) …×ÚÒOæà×ÚßÙ~¡¥æ, @ÈæßÂOÚ¥ÚÆÇ ÔæÞVæ BMlÁé ÑæoÞmé «Ú¦ ¬ÞÁÚß ÔÚM_Oæ¾ÚáÛVÚß~¡¥æ GM…ߥګÚß„ ¸ÃnÎÚÁÚ ÈÚßßM¦lßo AzæOÚlßo OÚloÄß @«ÚßÈÚß~ ®Úsæ¥ÚßOæàMsÚÈÚÁÚß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚÄÇ¥æ ÈÚß}Û¡ÁÚß? @ÈÚ}Úß¡ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ®Úlo ËÚÃÈÚß ÔÛVÚà }ÚÉß×ÚÁÚß Oæàlo D®Ú¥ÚÃÈÚÈÚ«Úß„ eÛk«Ú¯ÞpÚ ®Úâ´ÁÚÑÚí}Ú ÈÚáÛÒ¡ ÈæMOÚmæÞËÚ @¾ÚßÀMVÛÁÚÁÚß }ÚÈÚß½ A}Ú½OÚ¢æ "ºÛÈÚ'¥ÚÆÇ …Á榥ۧÁæ. ÕÞVæ ®ÚsÚ†ÛÁÚ¥Ú OÚÎÚo®Úlßo OÚ«Ú„M†Ût OÚno¥Ú ÈÚßÔÛ«ÚߺÛÈÚ«Ú ÑÛ¨Ú«æ, OæàsÚßVæ¾Úß«æ„Þ @ÄÇVÚ×æ¾Úßß}Û¡ÁÚÅÛÇ BÈÚÁÚß ÔæàmæoVæ H«Úß ~«Úß„}Û¡ÁæÂÞ?
ÈÚß}æ¡ @zæOÚno«Ú ÉÎÚ¾ÚßOæQ …ÁÚßÈÚâ´¥Û¥ÚÁæ A OÛÄ¥ÚÆÇ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÅæÇÞ @}ÚÀM}Ú ¥æàsÚu @zæOÚlßo GM… SÛÀ~ ®Ús榥ڧ OÚ«Ú„M†Ût(OæAÁéGÑé) OÚmæo¾Úß«Úß„ OæÞÈÚÄ «ÛÄßQ ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÅæÇÞ OÚno ÈÚßßWÒ¥ÚÁÚß. BM¦VÚà VÚsÚßÉWM}Ú Èæà¥ÚÅæÞ ®Úãy%VæàMsÚ ºÛÁÚ}Ú¥Ú HOæçOÚ @zæOÚmæo¾æßM¥ÚÁæ OÚ«Ú„M†Ût OÚmæo ÈÚáÛ}ÚÃ. @ÎæoÞ @ÄÇ, OÚ«Ú„M†Ût OÚmæoVæ ÑÚ‡¾ÚßM^ÛÆ}Ú VæÞlßVÚ×Ú«Úß„ @×ÚÈÚtÒ¥Ú ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß dVÚ~¡«ÚÆǾæßÞ ¾ÚáÛÁÚà ÈÚáÛsÚ¥Ú ÑÛ¨Ú«æ¾Úß«Úà„ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. BÎÛoW¾Úßà OÚ«Ú„M†Ût¾Úß «ÛÅæVæ ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß "BÉ%«é Oæ«ÛÅé' GM¥Úß ÔæÑÚÂloÁÚß, ¸ÃnÎÚÁÚ«Úß„ ÑÚM}Ú䯡®ÚtÑÚßÈÚ @VÚ}ÚÀ @ÈÚÂW}Úß¡! A¥ÚÁæÞ«ÚM}æ, ÑÛ‡}ÚM}ÚÃ=À …M¥Ú ÈæßÞÅæ ÈæßçÑÚàÁÚß ÁÛdÀ¥Ú GÁÚsÚ«æÞ ÈÚßßRÀÈÚßM~þÚáÛ¥Ú OæMVÚÅé ÔÚ«ÚßÈÚßM}Ú¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß BÉ%«é  Oæ«ÛÅé GM… ÔæÑÚÁÚ«Úß„ …¥ÚÆÒ "ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ «ÛÅæ' GM¥Úß ÈÚßÁÚß«ÛÈÚßOÚÁÚy ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. @ÎæoÞ @ÄÇ, ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ …VæX OæMVÚÅéVæ @®ÛÁÚ VèÁÚÈÚ. @ÈÚÁÚ«æ„Þ A¥ÚËÚ% ÔÛVÚà ÈæßÞÄ°MP¡¾ÚáÛWlßoOæàMt¥Ú§ÁÚß. ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂM¥Ú ®æÃÞÁÚzæ ®Úsæ¥æÞ @ÈÚÁÚß OÚ«Ú„sÚ ÑÚMÑÚí~ BÅÛSæ¾Úß«Úß„ AÁÚM»Ò¥Úߧ. @¥ÚOæQ G.G«é. ÈÚßà~%ÁÛ¾ÚßÁÚß Èæà¥ÚÄ ¬¥æ%ÞËÚOÚÁÛW¥Ú§ÁÚß. JÈæß½ ÈÚßà~%ÁÛ¾ÚßÁÚß ÈÚßßRÀÈÚßM~à OæMVÚÅé @ÈÚÁÚ ºæÞnVæ @ÈÚOÛËÚ OæÞØ¥Ú§ÁÚß ÔÛVÚà ÑÚÈÚß¾ÚßÈÚã ¬VÚ¦¾ÚáÛW}Úß¡. ÑÚÈÚß¾ÚßOæQ ÑÚ¾ÚáÛW ÈÚßà~%ÁÛ¾ÚßÁÚß ÈÚßßRÀÈÚßM~à OÚ^æÞÂVæ …ØVæ AVÚÉßÒ¥ÚÁÚß, A¥ÚÁæ …ÔÚ×Ú A}ÚßÁÚ¦M¥Ú ÔæàÁÚ…M¥Ú OæMVÚÅé, ÈÚßà~%ÁÛ¾ÚßÁÚ«Úß„ d}æ¾ÚßÅæÇÞ …¬„, OÛ«ÚÅæÇÞ ÈÚáÛ}ÛsæàÞy. …ÔÚ×Ú ÌÞYÚ´ÃÈÛW †æÞÁæÆÇVæàÞ ÔæàÞVÚ†æÞOÚß GM¥Úß OÚÁæ¥ÚßOæàMsÚß OÛÁÚß HÂ¥ÚÁÚß. "«æàÞt... AsÚØ}ÚOæQ ÑÚM…M¨Ú®ÚloM}æ OæÄÈÚâ´ ÑÚÄÔæ ®Úsæ¥ÚßOæà×ÚÙÄß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ @®Û¿ßMméÈæßMmé OæÞØ GM¥Úß ¯GVÚØVæ ÔæÞØ¥æ§. A¥ÚÁæ C …ߦª¿ßÄÇ¥Ú ¯GVÚ×Úß @ÈÚÁÚ«æ„Þ …ÁÚÔæÞØ¥Û§Áæ. @ÈÚÁÚß ÔæàÁÚsÚß~¡¥Û§Áæ GM… ÑÚߦ§ CVÚÎæoÞ …M}Úß. @ÈÚÁÚß ÈÚß«æ¿ßM¥Ú OÛÅæ¡Væ¾ÚßßÈÚâ´¥ÚÁæà×ÚVæ @ÈÚÁÚ ¬ÈÛÑÚOæQ ÔæàÞVÚ†æÞOÚß. @M}ÚÔÚ ÈÚßÔÛ«é ÈÚÀP¡¾Úß«Úß„ «Ú«Ú„ …ØVæ OÚÁæ¿ßÒOæà×ÚßÙÈÚâ´¥Úß «Ú«ÚVæ ËæÃÞ¾ÚßÑÚQÁÚÈÚÄÇ, «ÛÈæÞ @ÈÚÁÚ …ØVæ ÔæàÞVÚ†æÞOÚß' GM¥ÚÁÚß OæMVÚÅé, ÈÚßà~%ÁÛ¾ÚßÁÚß ¥ÚMVÛ¥ÚÁÚß!
ÑÚÁé GM. ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ ÑÛ¤«Ú @ÎÚßo ÈæßÞÁÚßÈÚßlo¥Úߧ!
@¥Úß OæMVÚÅéÁÚM¢Ú ÈÚßßRÀÈÚßM~à ÑÛ¤«Ú¥ÚÆÇ OÚßØ~¥Ú§ÈÚÂVæÞ Væà~¡}Úß¡, A¥ÚÁæ ºÚVÚÈÛ«éÁÚM¢Ú ¾ÚßOÚÌ`}é ÈÚß«ÚßÎÚÀ¬Væ ÔæÞVæ Væà}Û¡VÚ†æÞOÚß ÔæÞØ? B}Ú¡ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÉßÞÑÚÅÛ~¾Úß ÉÁÚߥڪ B¥Ú§ÁÚß, ÔÛVÛW @ÈÚÁÚ«Úß„ CVÚ ÉÁæàÞƒÑÚß}æ¡ÞÈæ G«Úß„ÈÚ ¥ÚÆ}ÚÁÚà JM¥Úß É^ÛÁÚÈÚ«Úß„ Èæà¥ÚÄß ~Ø¥ÚßOæà×ÚÙ†æÞOÚß. ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ¥ÚÆ}ÚÁÚ ÉÁæàÞƒ¾ÚáÛWÁÚÆÄÇ, @ÈÚÁÚß JmÛoÁæ Meritocracy ®ÚÁÚ MediocrityÉÁÚߥڪÈÛW¥Ú§ÁÚß. @M¥Úß «Ús榦§ÎæoÞ. ¸ÃnÎÚÁÚß ºÛÁÚ}ÚOæQ …M¥Ú ®ÛÃÁÚMºÚ¥ÚÅæÇÞ BMWÇÎé OÚÆ}Ú @¾ÚßÀÑé%, I¾ÚßÀMVÛÑé% ÈÚߥÛÃÑé ®æÃÒsæ¬Ó¾ÚßÆÇ ÑÚOÛ% ÔÚߥæ§VÚ×Ú«Úß„ AOÚÃÉßÒOæà×ÚÙÅÛÁÚM»Ò¥ÚÁÚß. A¥ÚÁæ }ÚÉß×Úß«Ût«ÚÆÇ *ÈÚßM~Oæ¾ÚßÆÇ ®ÚÃ…ÄÈÛW¥Ú§ÈÚÁÚß Èæà¥ÚƾÚáÛÑé% ÔÛVÚà ^æno¾ÚáÛÑé%. BÈÚÁÚß }ÚÈÚß½ ®ÚúÛÈÚ …×ÚÒ ÈÚߥÛÃÑé ®æÃÒsæ¬Ó¾ÚßÆÇ D¥æàÀÞVÚ¥ÚÆÇ ÉßÞÑÚÄß ®Úsæ¾ÚßßÈÚÆÇ ¾ÚßËÚÒ‡¾ÚáÛ¥ÚÁÚß. ¸ÃnÎÚÁÚ @ƒÞ«Ú¥ÚÅæÇÞ B¥Ú§ ÈæßçÑÚàÁÚß ÁÛdÀ¥ÚÄàÇ @¥æÞ }æÁÚ«Û¥Ú †æÞtOæ OæÞØ…M}Úß. ÔÛVæ †æÞtOæ BloÈÚÁÚß ¥ÚÆ}ÚÁÚÄÇ, BÆÇ«Ú ®ÚúÛÉ ÑÚÈÚßߥ۾ÚßVÚ×Û¥Ú, A¥ÚÁæ É¥æÀ¾ÚßÆÇ ÕM¦¥Ú§ JOÚQÆVÚÁÚß ÔÛVÚà ÆMVÛ¾Úß}ÚÁÚß. A¥ÚÁæ ÉßÞÑÚÄß ¬ÞsÚßÈÚâ´¥ÚOæQ ¦ÈÛ«ÚÁÛ¥Ú ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÉÁæàÞ¨Ú ÈÚÀOÚ¡®ÚtÒ¥ÚÁÚß. @ÈÚÁÚ D¥æ§ÞËÚÈæÞ¬ }æ¡M¥ÚÁæ AsÚØ}Ú¥ÚÆÇ É¥æÀ, …ߦªVæ …¥ÚÄß ÉßÞÑÚÄß ÈÚßàÄOÚ MediocrityVæ @ÈÚOÛËÚ OæàloÁæ ÔÛ×ÛVÚßÈÚâ´¥Úß AsÚØ}Ú¾ÚßM}ÚÃÈæÞ, ÔÛVÛW ÕM¥ÚßØ¥ÚÈÚÂVæ D_}Ú El, ÈÚÑÚ~, }ÚÁÚ†æÞ~, ÌOÚÐy Oæàlßo DØ¥ÚÈÚÁÚ d}æ ÑÚ°ƒ%ÑÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥ÚÁæ ÑÚËÚP¡ÞOÚÁÚyÈÚã @VÚß}Ú¡¥æ, AsÚØ}ÚÈÚã ^æ«Û„W «Úsæ¾Úßß}Ú¡¥æ. «Û¬ÆÇÁÚßÈÚâ´¥Úß eÛ~ …ĦM¥ÚÄÇ, É¥æÀ …ĦM¥Ú GM… ÑÛ‡»ÈÚáÛ«Ú ®ÚÃ~¾æà…¹«ÚÄàÇ ÈÚßàsÚ†æÞOÚß GM¥Úß ÈÚßÔÛÁÛdÂVæ ÔæÞØ¥ÚÁÚß. A¥ÚÁÚà OæÄ J}Ú¡sÚVÚØM¥ÛW ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß ÉßÄÇÁé ÑÚÉß~ ÁÚ^Ú«æ ÈÚáÛt, @¥ÚÁÚ Ì±ÛÁÚÒVæ @«ÚßVÚßyÈÛW ÉßÞÑÚÄß }ÚÁÚÄß ÔæàÁÚmÛVÚ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ¦ÈÛ«éWÂVæ ÁÛfÞ«ÛÈæß Oæàlßo ÔæàÁÚ…M¥ÚÁÚß. B¥ÚÁÚÆÇ ¾ÚáÛÁæàÞ ÈÚß߬ÒOæà×ÚßÙÈÚM¢Ú¥Úߧ, ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ«Úß„ ¥æ‡ÞÏÑÚßÈÚM¢Ú¥æ§Þ¬¥æ? sÛ. @M†æÞsÚQÁé OÚàsÚ 10 ÈÚÎÚ%VÚØVÚÎæoÞ ÉßÞÑÚÄß OæàsÚ†æÞOÚß GM¦¥Ú§ÁÚß. @ÎÚoÁæà×ÚVæ ¥ÚÆ}ÚÁÚ ËæÃÞ¾æàÞ»ÈÚ䦪¾ÚáÛW GÄÇÁÚ d}æ ÑÚ°ƒ%ÑÚßÈÚM}ÛVÚß}Û¡Áæ GM…ߥÚß @ÈÚÁÚ ¾æàÞ^Ú«æ¾Úßà AW}Úß¡. ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚß ÉßÞÑÚÆVæ …¥ÚÄß @ÔÚ%}æ Ôæ^Úß` ÈÚáÛsÚßÈÚ}Ú¡ ¥ÚäÏo ÔÛ¿ßÑÚ†æÞOæM¥Úß ®ÚÃ~®Û¦Ò¥ÚÁÚß. BÈÚÂ…¹ÁÚ D¥æ§ÞËÚÈÚã JM¦ÅæàÇM¥Úß ÂÞ~¾ÚßÆÇ JM¥æÞ AW}Úß¡. ÈÚß}æ¡ÞOæ @®ÚÑÚ‡ÁÚ?
BM}ÚÔÚ ÈÚßÔÛ«é^æÞ}Ú«Ú¥Ú …VæX Oælo ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚÄß, @ÈÚÁÚß ¾ÚáÛÈÚ OæàsÚßVæ¾Úß«Úà„ OæànoÄÇ GM¥Úß ÔæÞ×ÚÄß BÈÚÂVæ ÈÚß«ÚÑÛÓ¥ÚÁÚà ÔæÞVæ …ÁÚß}Ú¡¥æ? J…¹ OÚlßOÚ, ¥ÚßÁÚß×Ú«ÚÄàÇ D®ÚOÛÁÚ ÑÚ½ÁÚzæ, OÚä}Údk}æVÚ×ÚM¢Ú OæÄ J×æÙ VÚßyVÚ×Ú«Úß„ OÛy…ÔÚߥÚß. BM}ÚÔÚ OÚ¬ÎÚr J×æÙ¾Úß}Ú«ÚVÚ×Úà BÄÇ¥Ú ºÚVÚÈÛ«éÁÚM¢ÚÈÚÁÚ«Úß„ "OÚä}ÚYÚ´„ÁÚß G«Ú„Äß ÈÚßßÅÛdß †æÞOæ? J…¹ A¥ÚËÚ% ®Úâ´ÁÚßÎÚ¬ÄǦ¥Ú§Áæ «ÛÈÚâ´ ®æÃÞÁÚzæ ®Úsæ¥ÚßOæà×ÚßÙÈÚâ´¥Û¥ÚÁÚà ¾ÚáÛÂM¥Ú? ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚM}ÚÔÚ A¥ÚËÚ% ®Úâ´ÁÚßÎÚ«Ú ÈÚÀP¡}Ú‡OÚàQ ÈÚß҅ؾÚßÄß ®ÚþÚß~„ÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ÈÚÀP¡VÚ×Úß ÑÚÈÚáÛdYÛ}ÚOÚÁÚÄÇ¥æ ÈÚß}æ¡Þ«Úß? CVæX ~MVÚ×Ú ÕM¥ÚÎæoÞ, "ÉÞÁÚËæçÈÚ ºÚ¾æàÞ}Û°¥Ú«æ' GM¥æÄÇ A^ÛÁÚÉÄÇ¥Ú «ÛÄVæ }æàÞ ^ÛÈÚßÁÛd«ÚVÚÁÚ fÅÛÇ «ÛÀ¾ÚáÛľÚߥÚÆÇ ¬ÂÞOÚÐzÛ eÛÉßÞ«Úß ®Úsæ¦ÁÚßÈÚ ®æãÃ. ºÚVÚÈÛ«é, VæàÞÉM¥ÚÁÛÈé @M¢ÚÈÚÂVæ ÑÚÈÚáÛdÈæÞ ÑÚ¾ÚáÛ¥Ú ®ÛpÚ OÚÆÑÚ†æÞOÚß. d}æVæ …ÑÚÈÚy|«ÚÈÚÁÚ ÈÚßàÄ¥Ú …VæX @«ÚÀ¢Û …Áæ¥ÛVÚ Òt¥æÞ×ÚßÈÚ ÆMVÛ¾Úß}ÚÁÚß, ÑÚ¥Û«ÚM¥ÚVèsÚÁÚ«Úß„ Oæ×ÚWØÑÚß}æ¡ÞÈæ GM¥Ú OÚàsÚÅæÞ ®ÚÃ~ºÚnÑÚßÈÚ JOÚQÆVÚÁÚß ÔÛVÚà C ÂÞ~¾Úß eÛ~ ÈÚß«ÚÑÚßÓVÚ×Úß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ …VæX Oælo ÈÚáÛ}Ú«Ût¥ÛVÚ JM¥Úß ÑÚy| ®ÚÃ~ºÚl«æ ÈÚáÛsÚ¦¥Úߧ¥Úß, ÉÁæàÞƒÑÚ¦¥Úߧ¥Úà ºÚVÚÈÛ«ÚÁÚ¥Ú§ÎæoÞ "OÚä}ÚYÚ´„' OæÄÑÚ. BÎÚoOÚàQ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂM¥Ú @~ Ôæ^Úß` D®ÚOÚä}ÚÁÛWÁÚßÈÚÈÚÁÚß @ÈÚÁÚ ÑÚ‡eÛ~¾ÚßÈÚÂWM}Ú JOÚQÆVÚÁÚß, ÆMVÛ¾Úß}ÚÁÚß, OÚßÁÚß…ÁæÞ @ÄÇÈæÞ?
B¥æÞ«æÞ BÁÚÆ, C ¥æÞËÚ }Ú«Ú„ ÑÚß®Úâ´}ÚÃÂVæ OæàsÚßÈÚ @~¥æàsÚu ®Úâ´ÁÚÑÛQÁÚ, VèÁÚÈÚ "ºÛÁÚ}ÚÁÚ}Ú„'. @M}ÚÔÚ ºÛÁÚ}ÚÁÚ}Ú„ ®Úâ´ÁÚÑÛQÁÚ AÁÚMºÚÈÛ¥Ú ÈÚßÁÚßÈÚÎÚ%ÈæÞ (1955ÁÚÆÇ) «ÛVÚÂOÚ ÑæÞÈæVÛW ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÂVæ ¬Þt¥ÚÁÚß. JM¥Úß ÈæÞ×æ @ÈÚÁÚß ÑÚM…×ÚOÛQW ¥Úßt¾Úßß~¡¥Ú§ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ «èOÚÁÚ«ÛW¥Ú§Áæ ¾ÚáÛOÛW @ÈÚÂVæ ºÛÁÚ}ÚÁÚ}Ú„¥ÚM¢Ú ®Úâ´ÁÚÑÛQÁÚ ¬ÞsÚß~¡¥Ú§ÁÚß? ¾ÚáÛOÛW ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% Ñæ®æoM…Áé 15ÁÚM¥Úß ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁÚ d«Ú½¦«ÚÈÚ«Úß„ "GMf¬¾ÚßÑé% sæÞ' GM¥Úß A^ÚÂÑÚß}Û¡Áæ?
OÚÐÉßÒ ÉËæ‡ÞËÚ‡ÁÚ¾ÚßÀ«ÚÈÚÁæÞ, _ÁÚFß{VÚ×Û¥Ú «ÛÈÚâ´ ¬ÈÚß½«Úß„ BM¥Úß ¨Ú«ÚÀ}æ, OÚä}Údk}æ¿ßM¥Ú «æ«Ú¯ÒOæà×ÚÙ†æÞOÚß, ¬ÈÚß½M¢Ú ^æÞ}Ú«ÚÈæãM¥Úß «ÚÈÚß½ «ÛsÚ«Úß„ †æ×ÚW}ÚÅÛÇ GM¥Úß «ÚÉßÑÚ†æÞP}Úß¡.
A¥ÚÁæ...
A^ÛÁÚÉÄÇ¥ÚÈÚÁÚ @ÉÈæÞP ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Ú Õ«æ„Åæ¾ÚßÆÇ ¬ÈÚß½«Úß„ ÑÚÈÚߣ%ÒOæà×ÚÙ†æÞOÛW …M}Úß. B¥æÞ«æÞ BÁÚÆ, ¬ÈÚß½M¢Ú ÑÚß®Úâ´}ÚìVæ d«Ú½¬Þt¥Ú C «ÛsÚß ¨Ú«ÚÀ. Happy Engineers' Day!

- ®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2012

ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆಂಬ ಭಯವೇ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್?

ಹಝಾರೋ ಜವಾಬೋನ್ ಸೆ ಅಚ್ಛಿ ಹೈ ಖಾಮೋಶಿ ಮೇರಿ
ನ ಜಾನೆ ಕಿತ್ನೆ ಸವಾಲೋ ಕೀ ಆಬ್ರೂ ರಖೇ…
ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ 1.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೇ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಹೇಳಿ? ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಸಾವಿರ ಉತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮೌನವೇ ಮೇಲು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲಾ…. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇ ಇದು?! ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಬೇರೊಂದಿದೆಯೇ? ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ನನ್ನನ್ನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೋರಣೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ!

ಅಲ್ಲಾ…
ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇನಾ? ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಮರೆವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? 2008 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಅಣುಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಹಣಕೊಟ್ಟು ವೋಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆದ್ದ ತರುವಾಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಲಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡ್ವಾಣಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆತುಹೋಯಿತೇ? ಅಂದು ‘ಆಡ್ವಾಣಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರನ್ನು (ಜ್ಯೋತಿಷಿ) ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು (ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿವಿಯಲು) ಕುಹಕವಾಡಲು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ, ‘ಆಡ್ವಾಣಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು, ಚುಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಅವರ ನಾಲಗೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
Oil for Food ಅಥವಾ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಗರಣ
ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹಗರಣ
2ಜಿ ಹಗರಣ
ಆದರ್ಶ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಹಗರಣ
ಲವಾಸಾ ಹಗರಣ
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ
ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಥೋರಿಯಂ ಹಗರಣ
ಇಂತಹ ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುವ, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ? ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರು?
ಪ್ರಧಾನಿಯಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು? ನಾಗರಿಕ ಅಣುಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ‘ನಾನೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು…’ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮೌನವೇಕೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಬ್ರಿಟನ್್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಗೆದ್ದವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ‘ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟಟೀವ್ಸ್್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವವರು, ಜನರ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವವರು, ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡುವವರು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿರುವುದೂ ಜನಪರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕೇಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ “Right to silence not available to Prime Minister’, ಮೌನ ತಳೆಯುವ ಹಕ್ಕು, ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವಲ್ಲವೇ?
ಅಥವಾ
‘ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್? ಈಗ ನೀವು ತಳೆದಿರುವ ಮೌನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 2008ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಅಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನಗಳೇಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ, ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಾವುದೋ ಲಾಭದಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆ? ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಸಂಸದರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಶುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆ?
ಹಾಗಂತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಲ್ಲ!
2009, ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ‘ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾದರೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡ್ವಾಣಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನು ‘ಅವಕಾಶವಾದಿ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ‘ಆಡ್ವಾಣಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಯಿತು, ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಿತು, ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನವೂ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೇ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಡ್ವಾಣಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಇದೇ!’ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಏನೋ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನಾನು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಧಾನಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಧಾನಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನ್ನುವ ಆಡ್ವಾಣಿಯವರು, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ನೆಲಸಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?’ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು! ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೋಮುದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಆಡ್ವಾಣಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಂತ ಆಡ್ವಾಣಿಯವರು, ಮನಮೋಹನ್್ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬಹುದೆಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕು! ಆಗ ಜನರೂ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ  ಎಂದು ಮೊದಲ ಗುದ್ದು ನೀಡಿದರು. ಮನಮೋಹನ್್ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಧಾನಿ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಸೋನಿಯಾ ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಡತವೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಾಸಮರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯಾರಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಮೋಹನ್್ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜತೆ ನಾನೂ ನೇರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಅಂದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸವಾಲೆಸೆದ 15 ದಿನಗಳಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ! ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರೆ ಜಯಂತಿ ನಟರಾಜನ್ ಮೂಲಕ ‘ಈ ಆಡ್ವಾಣಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿ ಖಠ್ಝಡಿ ಛಟಿಜ ಖ್ಡಟಿ ಥರಾ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು.
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗಲೂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದಹಾರ್, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ನೆಲಸಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ, ಅವರಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೇಳುವ ನಿಮಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೆ? ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ದೇಶವಾಳಿದ್ದು ತಾವೇ ಎಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಷ್ಟು ಥರಾವರಿ ಹಗರಣಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬಾಯಿಬರುತ್ತದೆ! ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಂಥ 1.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು “Silence of tragic PM’ ಎಂದು ‘ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್್’ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೇಳಿ? ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು “The Underachiever’ ಎಂದು ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರತಿಯಂತೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?
ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಕರ್ ಬುಶ್ ಹಾಗೂ ಒಬಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಅದೆಷ್ಟು ಕವರ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್್ನ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ನಾವು, ‘ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್್’ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಕಳಪೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಏಕೆ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಜತೆಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ “poodle’ (ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ) ಎಂದಿರುವುದು ಕಟು ಪದವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅವರು ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ?
ಅಥವಾ
ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್?
 - ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ